Haddii aad leedahay qoys

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 15 4 2019

Dhanka boggagan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa fiican in laga fikiro marka adiga iyo qoyskaagu aad heshaan sharciga deganaansho. Waxaad xitaa dheeraad ka ogaan kartaa dib u mideynta qoyska haddii qoyskaagu aanu halkan kula iman adiga.

Waa muhiim in adiga iyo xubnaha qoyskaagu aad heshaan tobanka lambar iyo kaarka aqoonsiga sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah. Tani waxay lagama maarmaan u tahay si aaad u awoodaan inaad:

  • Bilowdaan barnaamijka qorshaynta,
  • bilowdaan SFI
  • furataan xisaab bangi
  • saxeexdaan heshiis guri
  • u codsataan amaahda alaabta guriga,
  • u codsataan noocyada kaalmo ee kala duwan (kaalmada caruurta, kaalmada kirada, kaalmada la siiyo caruurta hal waalid oo keliya la nool, gunada waalidnimada iyo lacagta hawl-gabka kana yimaada Qasnada Caymiska) ama
  • ilmahaaga geli safka dugsiga xanaanada.

Filimida ku saabsan Qasnada Caymiska