Ku saabsan fayraska koroona

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 10 2021

Faayraska koroona wuu ku faafay Iswiidhan iyo aduunka oo sababay cudurka covid-19. Waa dadka oo dhan mas’uuliyadooda in la joojiyo faafinta fayraskan. Ka durug dadka kale marka aad joogtid meel gudo ah iyo banaanka labadaba. Is tallaal si aad u caawiso in la joojiyo faafida cudur kala qaadista. In la is tallaalo waa bilaash.

Boggagan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan faayraska koroona, covid-19 iyo tallaalyada. Halkan waxaad ka helaysaa xitaa su'aalo iyo jawaabo la ururiyay kuna saabsan sida faayraska koroona raad ugu yeelan karo caafimaadkaaga iyo xaaladaada nolosha. Boggagan waxaad xitaa ka helaysaa filimo ku saabsan sida baaritaanada iyo tallaalku u dhaco iyo xiriiryada hey'addaha dawladeed iyo ururrada kala duwan oo leh macluumaad dheeraad ah.

Lambarada telafoonka ee muhiimka ah

  • Khadka telafoonka qaran kuna saabsan faayraska cusub ee koroona kuna qoran dhowr luqadood: 08-123 680 00
  • Wac 113 13 dhanka su'aalaha guud ee ku saabsan covid-19.
  • Haddii aanad isku dabari karin inaad keligaa isku daryeesho guriga waa inaad wacdaa telafoon lambarka 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka.
  • Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar ku ah wac 112.

Warbixinaha dheeraadka ah ee ku saabsan faayraska karoona iyo covid-19: