In cid loo shaqeeyo

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 10 2018

Image Boken om Sverige
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan

Marka aad cid uu shaqeeyo waxaa muhiim ah in aad ku fakarta xuquuqda aad ku lee dahay iyo waajibaadka ka saaran dhanka shaqo dhiibaha. Inta ayaa ka akhrisan kartaa waxyaalaha muhiimka uu ah in aad taqaano marka lagu shaqaaleeyo.

Habka shaqaaleeynta

Habka shaqaaleeynta waa labo:

  • shaqaaleeyn joogto ah
  • shaqaaleeyn mudo xadidan leh

Shaqaaleeyn joogto ah waxaa kale oo lagu magacaaba fast anställning. Shaqaaleeynta waxeey mid joogto ah. Mecnaheed waa in ee san laheeyn mudo xadidan oo dhameeynso.

Shaqaleeyn mudo xadidan leh waa shaqaaleeyn soconeeyso ilaa mudo.

Tusaalaha shaqaaleeynta mudo xadidan leh:

Waxaa jiro nuucyo kala duwan oo shaqaaleeyn mudo xadidan leh.

Shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud (Allmän visstidsanställning)

Shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud mecnaheed waa in aad cid uu shaqeeyneeysid laga bilaabo taarikh ilaa taarikh kale ama in aad mudo ka shaqeeyso si aad uga shaqeeyo hoowl gaar ah. Tusaale ahaan shaqaaleeyn mudo xadidan leh waxeey ahaan kartaa in aad mudo xadidan ka shaqeeyso mashruuc, adigoo uu shaqeeleeysan mashruuca. Waxaad shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud heli kartaa marka uu shaqo dhiibaha ku soo waco oo aad mushaar uu qaadaneeysid saacada aad shaqeeysid. Marmarka qarkood waxaa loo yaqaan shaqaleeynta-saacadeed.

Shaqo ku meel gaar ah (Vikariat)

Haddii lagu shaqaaleeyo hab haqo ku meel gaar ah mecnaheed waa in aad uusii shaqeeynsiid tusaale ahaan qof ku maqan fasaxa waalidiinta.

Mudada tijaabinta shaqaaleeynta

Marka aad hesho shaqaaleyn joogto ah waxaa caadi ah in shaqaaleeynta ku bilaabato mudada tijaabinta shaqaleeynta. Mudada tijaabinta shaqaaleeynta waa hab uu shaqo dhiibaha ku tijaabinaayo shaqaalaha. Fikrada tijaabinta shaqaaleeynta laga lee yahay waa in shaqaaleeynta ee noqoto mid joogto ah. Mudada tijaabinta shaqaaleeynta ma ka dheeraan karto lix bilood laakin sido kale waa la joojin karaa mudo intaas ka horeeyso.

Haddii aad marar ku lahaatay shaqaaleeyn mudo xadidan leh ee guud isla hal shaqo dhiibe, waxaa sharci ahaan marka loo fiiriyo, xaq uu yeelan kartaa shaqaaleeyn joogto ah. Waxeey khuseeysaa haddii aad, mudo shan sano gudahood ah, marka la isku daro uu shaqeeysas shaqo dhiibaha in ka badan labo sano. Waxee shaqaaleeyntaada isku badaleeysaa markaas mid joogto ah. Taasi mecnaheed waa in la tixraaco qaanuunka difaaca shaqaaleeynta. Arintaas waxeey ku qoran tahay sharciga difaaca shaqaaleeynta, LAS.

Mushaar

Mushaar joogto ah oo la dhiibo bishii hal mar waxaa la yiraa mushaar-bileed (månadslön). Haddii aad mushaar uu hesho saacadiiba, waxaad saacada aad shaqeeysaba uu heleeysaa lacag kooban.

Heshiishka shaqaaleeynta

Marka aad shaqo heshi waxaad saxiixeeysaa heshiishka shaqaaleeynta. Heshiishka shaqaaleeynta waxaa ku qornaaneeyso:

  • magacaada iyo tobankaada lambar
  • hoowlahaada shaqadeed iyo magaca shaqada aad qabaneeyso
  • shaqo dhiibaha magaciisa iyo goobta shaqada
  • taariikhda ee shaqaaleeynta bilaabaneeyso
  • habka shaqaaleeynta aad lee dahay
  • xilliga ogeeysinta, mecnaheed waa maalinta laga bilaabaayo in lagu ogeeysiiyo ka tagida shaqada ama aadadiga iska uka tageeysid
  • mushaarka aad heleeysid canshuurta ka hor - bruttolön
  • inta maalmood oo lacagta fasaxa xaq uu lee dahay

Xilliga shaqada

Xilliga shaqada ee caadiga waxuu ugu badnaan ahaan karaa 40 saacadood isbuuciiba ayadoo lagu qabanaayo isla hal goob shaqo. Haddii aad 40 saacadood maalin ahaan isbuucaba uu shaqeeyso waa shaqo waqti buuxda ah. Haddii aad tusaale ahaan shaqeeyso habeenkii, shaqada waqtiga buuxdo waa ka yaraan kartaa 40 saacadood. Marka uu qofka leh shaqo waqti buuxod ah shaqeeyo in k badan waqtigiisa shaqo waxaa loo yaqaan xilli shaqo oo dheeraad ah. Waxaad xaq uu lee dahay in aad hesho lacag dheeraad ah haddii aad shaqeeyso xilli dheeraad ah.

Sharciga fasaxa

Sharciga fasaxa marka la fiiriyo waxaad ugu yaraan xaq uu lee dahay 25 maalmood oo fasax ah sanadkiiba, kumana xirno hab shaqeeyleeynta ama haddii aad uu shaqeeyso si buuxdo ama si aan buuxin. Laakin taasi ma khuseeyso qof leh shaqaleeynta mudada xadidadan ee guud oo mushaarsaacadeed qaato. Qofka leh shaqaleeynta mudada xadidadan ee guud oo mushaar-saacadeed qaato waxuu lee yahay lacag dheeraad ah oo boqolkiiba labo-iyo-toban ah, loogu daraaayo mushaarkiisa jumladeed (inta aan canshuurta laga jarin), taasi waxaa loo yaqaan lacagta fasaxa ee loogu magdhabo shaqaalaha.

Lacag ayaad bedelka fasaxa heli kartaa haddii aad shaqo dhameysid isla markaana aadan lasoo bixi karin fasax. Markaas waxaa lagu siinayaa lacag u dhiganta boqolkiiba laba iyo toban mushaarka aad sanadka oo dhan soo qaadatay.

Haddi aad jirato inta aad shaqeeyneeysid

Haddi aad shaqaaleeysan tahay oo aad jirato waxaad uga warameeysaa shaqo dhiibahaada maalinta koobaad aad jiratid. Shaqaalaha waxuu dhiibaa mushaarka jirada 14ka maalmood ee ugu horeeyo. Maalinta koobaad ee jirada waa maalinta sugida (karensdag). Mecnaheed waa in uu san malintaas heleeyn wax mushaar ah. Laga bilaabaa maalinta labaad ee aad jirata waxaad mushaarkaada lagaa siinaa boqolkiiba 80. Haddii aad shaqada uga maqan tahay jiro awgeed in ka badan todobo maalmood waa in aad cadeeyn jiro ka keentaa dhakhtar haddii uu mushaarka jirada kuu soconaayo. Waxaa loo yaqaan cadeeynta dhakhtarka (gundhiga daawadeed).