Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 6 2019

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad samayso iyo nooca hey'adaha dawladeed ee aad u baahantahay inaad la xiriirto marka aad hesho sharciga deganaanshaha.

Skatteverket (Wakaaladda cashuuraha)
Bangiga
 • Samayso xisaab bangi

  Adigaaga helay sharciga deganaansho waa inaad samaysaa diiwan-gelinta dadweynaha sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah. Markaasi waxaad helaysaa tobanka lambar ee aqoonsiga ee Iswiidhan. Marka tani dhamaato ayaad codsan kartaa kaarka aqoonsiga Iswiidhan. Marka aad hesho kaarkaaga aqoonsiga ee Iswiidhan ayaad furan kartaa xisaab bangi.

 • E-legitimation (Aqoonsiga elaktarooniga)

  Aqoonsiga elaktarooniga waa dukumeti aqoonsi oo elaktarooni ah. Tan waxaa la barbar dhigi karaa kaar aqoonsi oo caadi ah. Adigu waxaad aqoonsiga elaktarooniga ah u isticmaali kartaa inaad ku muujiso aqoonsigaaga qaab ammaan ah tusaale ahaan dhanka bog intarnat ama gudaha aab. Tusaale dhinaca aqoonsiga elaktarooniga waa BankID. Waxaa jira xitaa dhowr nooc oo kale oo ah aqoonsiga elaktarooniga, tusaale ahaan Freja eID och AB Svenska Pass.

  BankID waa qaab fudud oo qofka lagu aqoonsan karo si tusaale ahaan loo galo heshiis oo si elaktaroonig ah loo saxeexo lacag bixinaha dhinaca intarnatka. In la isticmaalo saxeex elaktaroonig ah iyadoo la adeegsanayo BankID waa wax sharciyan qofka u xiraya si la mid ah saxeex qallin ah.

  Bangiga ayaa bixiya BankID. Si aad u samaysato BankID waxaad u baahantahay inaad lahaato tobanka lambar ee aqoonsiga ee Iswiidhan.

  Amaanka:

  • BankID waa aqoonsi shakhsi oo elaktaroonig ah. Ha isticmaalin BankID haddii qof kale kaa codsado inaad samayso, tusaale ahaan haddii lagaala soo xiriiro telafoon ama baraha bulshada ee intarnatka.
  • Lambarka sirta ah ee amaanka ee BankID adigu aad leedahay waa mid shakhsiyan ah. Marnaba lambarka sirta ah ee amaanka ha siin qof kale. Waxaa jirta khatarta in lagu khiyaameeyo.
Arbetsförmedlingen (Xafiiska shaqada)
 • La xiriir Xafiiska Shaqada

  Waa muhiim inaad la xiriirto Xafiiska Shaqada sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah ka dib markaad hesho go'aankaaga sharciga degganaanshada. Xafiiska Shaqada ayaa go'aaminaya haddii aad ka qayb qaadan karto barnaamijka sal-dhigashada.

  Marka aad booqaneyso Xafiiska Shaqada waa inaad qaadataa go'aankaaga sharciga degganaanshada ee aad ka heshay Hey'adda Socdaalka. Waxa ugu horeysa ee dhacayaa waa in aad samaynaysaan daraasad si aad u hesho qorshe lagu dhaqmo oo adiga kugu haboon. Daraasada waxaa la bilaabi karaa ka hor intaanad gelin diiwaan-gelinta dadweynaha ee aanad helin lambarkaaga shakhsiga laakiin waa inaad haysato dukumenti ah in aad heshay sharciga degganaanshada oo waa inaad awooddo inaad is caddeyn kartid. Inta daraasadan socoto waxaad gunno ka helaysaa Qasnadda Caymiska.

  Adigu waa inaad ku jirtaa diiwaa-gelinta dadweynaha oo heshay lambarkaaga shakhsiga ah si aad u awooddo in lagu qoro barnaamijka sal-dhigashada. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad ka jawaabto su'aalaha Hey'adda Cashuuraha marka aad samayso wargelinta u soo guuridda Iswiidhan si laguu geliyo diiwaan-gelinta sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.

  Adigu waa inaad ku qorantahay barnaamijka sal-dhigashada si aad u awooddo inaad bilowdo hawlaha dhinaca jidka ku aadan shaqo ama waxbarasho. Adigu waxaad fursad u haysataa inaad gunnada sal-dhigashada ka codsato Qasnadda Caymiska.

  Haddi aad ku cusubtahay Iswiidhan oo ka qaybqaadato barnaamijka saldhigashada markaas sanadka isdabajooga ah wuxuu kuu noqon karaa fursad. Hal sano ayaad xawaare sare wax ku baran kartaa ama tababar ku samayn kartaa goob shaqo wakhti buuxa iyo xilli firaaqaha. Hadafku waa in aad dhakhso u hesho shaqo.

Försäkringskassan (Qasnadda caymiska)

Iska diiwaan-geli koorsada wacyi-gelinta bulshada

Maadooyinka cilmiga bulshada waa waxbarasho bilaash ah kuna saabsan bulshada iswiidhan looguna talogalay adigaaga dhawaan helay sharciga deganaansho ee Iswiidhan.

Liisanka baabuurka ee gudaha Iswiidhan

Si aad baabuur ugu wadi karto gudaha Iswiidhan waa inaad buuxisay 18 jir oo aad haysato liisan baabuur oo ansax ka ah gudaha Iswiidhan.