Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 9 7 2018

Marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi sii dhamaanayo waxaad fursad u haysataa inaad codsato dheeraynta. Waxaad heli kartaa sharciga deganaansho oo laguu dheereeyay haddii weli aad u baahantahay gabood. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa heli kartaaa sharci deganaansho haddii aad haysato sababo kale oo ah inaad joogto Iswiidhan.

Sidan ayaad u codsanaysaa sharci deganaansho in laguu dheereeyo

Waa khasab inaad codsato dheeraynta ka hor intaan sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhicin. Ugu horeyn saddex bilood ka hor intaan sharcigan dhicin ayaad codsan kartaa dheerayn.

Si aad u codsato dheeraynta waa inaad booqato Hey'ada Socdaalka. Dhamaan xubnaha qoyska ee codsanaya dheeraynta waa inay booqdaan Hey'ada Socdaalka.

Waa inaad soo qaadato kaarkaaga sharciga deganaanshaha.

Haddii aad haysato dukumentiyo aqoonsi waa inaad soo qaadataa. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad mar hore kuwani tustay Hey'ada Socdaalka.

Waa inaad ballan samaysataa ka hor intaanad booqan Hey'ada Socdaalka si aad u codsato dheeraynta sharciga deganaansho.

Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho wakhtigii loogu talogalay

Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho ka hor intaan sharcigaagi hore dhamaan markaas ma laguu oggola inaad shaqayso wakhtiga aad sugayso go'aan. Waxaa kale oo aad khatar ugu jirtaa inaad weydo faa'iidooyin cayiman, tusaale ahaan taageerada sal dhigashada, kaalmada waxbarasho ama gunnada waalidnimo.

Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare

Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare oo aad tahay inta u dhaxaysa 17 iyo 24 sano waxaad xaaladaha qaarkood fursad u haysataa inaad hesho sharci deganaansho oo xadidan oo wakhti dheer ah si aad u dhamaysato waxbarashadaada.

Tani waxay khuseysaa adigaaga dhigta dugsiga sare, dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama waxbarasho u dhiganta sida tusaale ahaan dugsiga dadka waaweyn ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada (Komvux).

Dhererka sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah waxay ku xirantahay inta uu leegyahay wakhtiga kaaga harsan waxbarashadan.

Si loo helo sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare waa inaad si joogto ah u caddaysaa inaad si fir-fircoon uga qayb qaadatay waxbarashadaada. Waxaad tusaale ahaan Hey'ada Socdaalka u soo diri kartaa sanad kastaba shahaadadaada ama caddaynta iskoolka ee inaad joogtay casharadan.

Marka aad dhamaysato waxbarashadaada dugsiga sare waxaad codsan kartaa sharci deganaansho oo joogto ah haddii aad shaqayso lacag kugu filan oo aad isku dabari karto.

Codso sharciga deganaansho ee joogtada ah

Waxaad codsan kartaa sharciga deganaansho ee joogtada ah haddii aad ka shaqayso Iswiidhan ama aad lamaanahaaga kula nooshahay Iswiidhan.

Haddii aad ka shaqayso Iswiidhan

Haddii aad shaqaysato lacag kugu filan oo aad ka hesho shaqo ama shirkad gaar kuu ah waxaad codsan kartaa sharciga deganaansho ee joogtada ah.

Haddii aad lamaanahaaga kula nooshahay gudaha Iswiidhan

Haddii aad la nooshahay lamaane haysta dhalashada Iswiidhan ama haysta sharciga deganaansho ee joogtada ah waxaad sharciga deganaansho ku heli kartaa xiriirka lamaanahaaga.

Haddii aad wada noolaydeen ugu yaraan laba sano waxaad heli kartaa sharciga deganaansho ee joogtada ah. Haddii aad wada noolaydeen wax ka yar laba sano waxaad heli kartaa sharciga deganaansho ku meel gaar ah oo ilaa iyo laba sano ah.