Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 3 2020

Marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi sii dhamaanayo waxaad fursad u haysataa inaad codsato dheeraynta. Waxaad heli kartaa sharciga deganaansho oo laguu dheereeyay haddii weli aad u baahantahay gabood. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa heli kartaaa sharci deganaansho haddii aad haysato sababo kale oo ah inaad joogto Iswiidhan.

Goorma ayay tahay in la codsado dheeraynta sharciga deganaansho?

Waa khasab inaad codsato dheerayntaka hor intaan sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhicin. Ugu horeyn laba bilood ka hor intaan sharcigan dhicin ayaad codsan kartaa dheerayn.

Codsiga ka sameee bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka

Waa inaad codsiga dheeraynta sharciga deganaansho ka samayso bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka. Si aad bogga intarnatka uga samayso codsiga dheeraynta sharciga deganaansho waxaaad u baahantahay lambar shakhsiyan ah. Lambarkan shakhsiyan ah waxaad helaysaa isagoo ku jira galka warqad kaaga imanaysa Hey'adda Socdaalka laba bilood ka hor intaan sharcigaaga deganaansho kaa dhicin.