Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 7 2018

Marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi sii dhamaanayo waxaad fursad u haysataa inaad codsato dheeraynta. Waxaad heli kartaa sharciga deganaansho oo laguu dheereeyay haddii weli aad u baahantahay gabood. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa heli kartaaa sharci deganaansho haddii aad haysato sababo kale oo ah inaad joogto Iswiidhan.

Goorma ayay tahay in la codsado dheeraynta sharciga deganaansho?

Waa khasab inaad codsato dheeraynta ka hor intaan sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhicin. Ugu horeyn saddex bilood ka hor intaan sharcigan dhicin ayaad codsan kartaa dheerayn.

Sidee ayaan u codsanayaa dheeraynta sharciga deganaansho?

Si aad u codsato dheeraynta sharcigaaga deganaansho waa inaad:

  • Booqataa Hey'ada Socdaalka. Waa inaad ballansataa wakhtiga booqashadan.
  • Sii qaado kaarkaaga sharciga.
  • Sii qaado dukumentigaaga aqoonsi, haddii aad haysato. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad mar hore kuwan tustay Hey'ada Socdaalka.

Wakiilkaaga caruurta ama qofka haysta mas'uuliyada waalidnimo ee gaarka ah waa inuu kuu raaco Hey'ada Socdaalka.