Deegaanka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 13 7 2018

Gudaha Iswiidhan waxaad u noolaan kartaa qaabab kala duwan. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri yar. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri weyn. Boggagan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan qaababka kala duwan ee loo noolaado iyo sida aad samayn karto si aad u raadiso hoy.

​Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri

Iswiidhan Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri. Waa mamnuuc midabtakoorka dhinaca guri raadiska sababna looga dhigo:

  • qofka meesha uu kasoo jeedo
  • diinta uu leeyahay
  • cuuriyaannimo
  • jinsigiisa
  • jinsiga qofka
  • lab ama dhedig qofka kuu yahay
  • da'da

Diiwaangelinta Dadka

Dadka iswiidhan deggan oo dhan waa la diiwaan geliyaa. Waxaana lagu qoraa halkaas kuwa degen iswiidhan iyo halka ay deggen yihiin.