Haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 9 2018

Waxaa jira rugo caafimaad oo badan oo kula duwan kuwaas oo aad ka raadsan karto daryeel. Dhinaca boggan waxaad ka helaysaa caawimaada in daryeel sax ah loo helo dhibta ama baahida aad adigu qabto.

Muhiim ku saabsan haddii aad u baahantahay raadsashada daryeel

Hel daryeelka saxda ah

Wac Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177

Haddii aanad hubin inay tahay inaad daryeel raadsato waxaad wici kartaa Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177. Lambarka telafoonka waa 1177. Markaasi waxaad la hadli doontoaa kalkaaliye caafimaad oo ku siin kara talo ku saabsan dhibtaada. Kalkaaliyaha caafimaadka waxay xitaa ku siin karaan warbixin ku saabsan halka aad ka helayso daryeel sax ah. Waxaad wici kartaa telafoon lambarka 1177 xilli kasta maalin iyo habeenba.

La xiriir rug caafimaad

Badanaaba waa inaad rug caafimaad la xiriirto marka hore haddii aad xanuusato ama qabto dhib. Halkaasi waxaad ka heli kartaa caawimaada badankeeda. Waxaa kale oo aad la xiriiri kartaa rug caafimaad haddii aad caafimaad daro dareemaysid maskaxiyan. Rugta caafimaadka waxay xitaa kaa caawin kartaa in aad xiriir la yeelato rugaha caafimaadka ee cilmi nafsiga.

Dhinaca bogga Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177 waxaa ku jira macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka ee dalka oo dhan. Halkaasi waxaad xitaa ka helaysaa macluumaad ku saabsan noocyada kale ee rugaha caafimaadka iyo daryeelka takhasuska ah.

Tag qaabilaada deg-dega

Haddii adiga ama qof kale u xanuusanayo si aad ah ama dhaawac halis ah qabo waa inaad caawimaad ka raadsato qaabilaada deg-dega. Qaabilaada deg-dega ah waxay ku taalaa isbitaal oo way furantahay maalin iyo habeenba sanadkii oo dhan.

Haddii adiga ama qof kale aad u xanuusanayo maskaxiyan oo u baahantihiin caawimaad dhakhso ah waa inaad tagtaa qaabilaada deg-dega ee cilmi nafsiga.

Wac lambarka qaylo dhaanta ee 112

Haddii ay tahay xaalad halis ah oo khatar ku ah qof naftooda waa inaad wacdo telafoon lambarka 112. Markaasi waxaad helaysaa caawimaad dhakhso ah iyo ambulaans ku kaxaynta ilaa iyo qaabilaada deg-dega. Dhanka telafoon lambarka 112 waxaad ka helaysaa xiriirka ambulaanska, booliiska iyo gurmadka dab demiska intaba.

Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wixii ku saabsan: