Avslag 

Senast uppdaterad: 15/2-2024

Om din asylansökan avslås betyder det att Migrationsverket bedömer att du inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige.

Om du får avslag har du tre val:

 • Att överklaga beslutet
 • Att återvända till ditt hemland eller något annat land där du har tillstånd att vara.
 • Att ansöka om arbetstillstånd, om du har ett arbete i Sverige.

Du ska börja planera din hemresa, oavsett om du väljer att överklaga eller att återvända. Om du samarbetar med Migrationsverket kan de hjälpa dig med din hemresa.

Beslutet börjar oftast gälla tre veckor efter att du har fått det. Du måste lämna Sverige när beslutet har börjat gälla, och inte längre går att överklaga.

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga.

I beslutet från Migrationsverket står det hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är oftast tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Om du har ett offentligt biträde kan biträdet hjälpa dig att överklaga.

Överklagande till Migrationsdomstolen

Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev till Migrationsverket. Där ska det stå:

 • Vilket beslut du vill att Migrationsverket ska ändra.
 • Varför du vill att Migrationsverket ska ändra beslutet.
 • Dina personuppgifter.
 • Ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt LMA-kort.
 • Telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att de gjort ett felaktigt beslut kan de ändra sitt beslut. Det kan till exempel vara om det finns asylskäl som Migrationsverket inte kände till när de fattade beslutet.

Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till Migrationsdomstolen. Domstolen kan ändra beslutet, eller hålla med Migrationsverket.

Överklagande till Migrationsöverdomstolen

Om du inte är nöjd med Migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. Du måste överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick domen från Migrationsdomstolen.

Migrationsöverdomstolen arbetar bara med vissa ärenden. Det kallas att de prövar ärendet. Migrationsöverdomstolen kan pröva ett ärende där det saknas vägledning från tidigare domar eller om Migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller. Om Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet börjar Migrationsdomstolens dom att gälla direkt.

När det inte går att överklaga

Du kan inte överklaga:

 • Om du har accepterat beslutet och skrivit under en så kallad nöjdförklaring.
 • Om Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte pröva ditt ärende.
 • Att du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om du får ett beslut om utvisning eller avvisning kallas du till samtal med Migrationsverkets handläggare för att planera ditt återvändande. Då får du information om de olika alternativ som finns. Du kan också ställa frågor.

Om du inte kan ordna resan själv gör du och handläggaren tillsammans upp en plan för hur det ska gå till.

När ska du lämna Sverige?

Du får en viss tid på dig att lämna Sverige efter att du har fått ditt beslut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du inte återvänder inom den tiden riskerar du att få återreseförbud. Det betyder att du inte får resa in i något land inom Europeiska Unionen (EU), Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Rumänien eller Bulgarien under en period av ett till fem år. Det står i ditt beslut hur länge återreseförbudet gäller.

Om du har fått ett avslag på din asylansökan, men har arbetat under tiden som du var asylsökande, kan du ansöka om arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls.