Skola under asyltiden

Senast uppdaterad: 19/9-2023

Alla barn har rätt till utbildning. Kommunen är skyldig att erbjuda dina barn plats i skolan. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, och om vilket stöd dina barn får för att de ska kunna gå i den svenska skolan.

Rätt till utbildning

Ditt barn har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige. Ditt barn har rätt att gå i skolan från den terminen då ditt barn fyller sex år. Rätten till utbildning gäller för skolformerna:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • specialskola och fritidshem

När det gäller gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har ditt barn rätt till utbildning om de påbörjar sina studier innan de fyllt 18 år.

Kontakta din kommun

Din kommun är skyldig att erbjuda dina barn plats i skolan. Om du har ett eller flera barn som behöver plats i förskola, förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, specialskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola ska du kontakta din kommun. Kommunen kan ge dig mer information om hur du ska göra.

Ditt barn ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader från det att du har kontaktat kommunen och anmält att ditt barn behöver förskoleplats.

Ditt barn ska börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt. Det bör ske senast en månad efter att ni kom till Sverige.

Kartläggning

Kartläggning i grundskolan

När ditt barn börjar i grundskolan behöver skolpersonalen kartlägga vad barnet kan sedan tidigare. I kartläggningen tar man hänsyn till ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. Inom två månader från att ditt barn börjat skolan ska rektorn på skolan bestämma vilken årskurs och klass ditt barn ska tillhöra. Kartläggningen används också för den fortsatta planeringen av ditt barns undervisning. Under kartläggningen används en tolk eller lärare som pratar barnets modersmål.

Om ditt barn behöver gå i anpassad grundskola eller specialskola

Anpassad grundskola och specialskola är två alternativ till grundskolan som är särskilt utformade för barn med vissa funktionsnedsättningar.

Innan barnet får börja i anpassad grundskola eller specialskola görs en utredning om vilken skolform som passar bäst.

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare måste ge sitt medgivande innan barnet kan börja i anpassad grundskola eller specialskola.

Kartläggning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan ska lärarna göra en fortlöpande bedömning av ditt barns kunskaper. Bedömningen ligger till grund för barnets fortsatta undervisning.

Det är frivilligt att gå i gymnasieskolan. På gymnasieskolan kan ditt barn läsa olika nationella program eller introduktionsprogram. På de nationella programmen finns det yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att ditt barn ska kunna gå på ett yrkesprogram krävs det att barnet har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt åtta ämnen.

För att ditt barn ska kunna gå på högskoleförberedande program krävs det att ditt barn har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare nio ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt tolv ämnen.

Om ditt barn inte är behörig till de nationella programmen kan barnet läsa på något av de fyra introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är flexibla när det gäller studietakt, omfattning och innehåll. Programmen ska även vara anpassningsbara efter ditt barns förkunskaper och behov.

Förberedelseklass

I förberedelseklassen läser ditt barn olika ämnen samtidigt som barnet får lära sig grunderna i svenska språket. Målet med att ditt barn läser ett eller flera ämnen inom förberedelseklassen är att barnet så snart som möjligt ska bli redo att följa undervisningen i den ordinarie klassen.

Ditt barn kan under högst två år erbjudas undervisning i förberedelseklass. Barnet kan inte ha all sin undervisning i denna klass. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklass och hur stor del som ska ske i ordinarie klass är olika för varje barn. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska organiseras.

Läraren ska bedöma barnets kunskaper i de olika ämnena inom förberedelseklassen. När läraren bedömer att barnet klarar att delta i ett ämne inom ordinarie klass ska barnet delta i den undervisningen istället.

Svenska som andraspråk

I grundskolan kan ditt barn få undervisning i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Barn som inte har svenska som modersmål kan läsa svenska som andraspråk om barnet har behov av det. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn får läsa svenska som andraspråk. Du kan ta kontakt med rektorn på skolan om ditt barn har behov av att läsa svenska som andraspråk.

Inom gymnasieskolan kan ditt barn läsa kursen svenska eller svenska som andraspråk.

Prioriterad timplan

I grundskolan kan ditt barn ha en prioriterad timplan. Om ditt barn har en prioriterad timplan innebär det att barnet kan få mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

För att ditt barn ska kunna få mer tid för svenska måste man ta bort tid från undervisningen i andra ämnen. Den totala undervisningstiden blir samma, men man fördelar undervisningstiden så att det blir mer tid för svenska eller svenska som andraspråk. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn ska ha prioriterad timplan. Ett barn kan ha en prioriterad timplan i högst ett år.

Modersmålsundervisning

Ditt barn kan ha rätt till modersmålsundervisning om ditt barn har ett annat modersmål än svenska. I förskolan och förskoleklassen ska ditt barn ha möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Inom grundskolan och gymnasieskolan har ditt barn rätt till modersmålsundervisning om vissa krav är uppfyllda.

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning så måste du ansöka om det. Fråga skolan hur du ska göra och vilka krav som ställs.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmålet är viktigt för att kunna ta tillvara på det som barnet redan kan i de olika skolämnena. Ditt barn ska få studiehandledning på modersmålet om ditt barn behöver det. Du kan kontakta läraren eller rektorn på skolan för mer information om studiehandledning.