Metodstöd: När någon dör

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera "När någon dör"

Syfte med övningen: Att deltagarna ska få möjlighet att uttrycka hur de vill prata om ämnena dödsfall och begravning i gruppen.

Förberedelser: Förbered en Mentimeter eller ta fram en vanlig kortlek. Se beskrivning nedan.

Detta metodstöd handlar om ämnen som kan vara svåra eller känsliga att prata om i grupp. Någon deltagare har kanske nyligen upplevt ett dödsfall. Det är viktigt att du som kommunikatör är uppmärksam på om gruppen är bekväm att prata om ämnet.

Berätta för deltagarna att ni kommer gå igenom vad som är viktigt att tänka på när någon dör i Sverige. Det finns även utrymme för reflektionssamtal, men det beror på hur bekväma deltagarna känner sig.

Därför ska ni börja med att göra en anonym undersökning och låta deltagarna bestämma om ni ska ha reflekterande samtal i grupp eller inte. Alternativet är att du som kommunikatör berättar om ämnet och de som vill får säga vad de tänker.

Denna övning kan genomföras på två olika sätt. Antingen genom att använda Mentimeter eller genom att använda en vanlig kortlek.

Alternativ 1: Mentimeter

Skapa en undersökning genom att använda Mentimeter. Välj typen ”Multiple choice”. Skriv följande fråga i fältet "Your question”:

Hur ska vi prata om ämnet idag?

Lägg till totalt två svarsalternativ:

 • Jag vill att vi pratar om ämnet tillsammans i grupp
 • Jag vill att kommunikatören berättar om ämnet

Titta på resultatet av undersökningen tillsammans. Om det är en eller flera deltagare som inte vill prata om ämnet i grupp anpassar du övningarna utifrån det.

Resultatet av undersökningen kan också användas för att fånga upp deltagarnas tankar om hur det känns att arbeta med ämnet.

Alternativ 2: Vanlig kortlek

Ta fram en vanlig kortlek och dela ut ett rött och ett svart kort till varje deltagare. Ställ frågan:

 • Hur ska vi prata om ämnet idag? Ska vi prata om ämnet i grupp eller ska jag som kommunikatör berätta?

Rött kort betyder ”vi pratar om ämnet i grupp” och svart kort betyder ”kommunikatören berättar”. Be varje deltagare välja ett kort som de lägger i en gemensam hög. Det kort som de inte har valt kan ni samla i en annan hög. De ska lägga korten de har valt med baksidan uppåt så att ingen ser vad någon annan har svarat. Blanda korten som deltagarna lagt i den gemensamma högen och gå igenom resultatet. Om det är en eller flera som inte vill ha samtal i grupp om temat anpassar du övningarna utifrån det.

Resultatet av undersökningen kan också användas för att fånga upp deltagarnas tankar om hur det känns att arbeta med temat.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Deltagarna får information om vad som händer när någon dör i Sverige.
 • Deltagarna får reflektera över skillnader och likheter i hanteringen av dödsfall och begravningar i olika länder och kulturer.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att uttrycka vad de har för erfarenheter, förkunskaper, tankar och frågor om ämnena dödsfall och begravning.

Förberedelser: Förbered en Mentimeter eller ta fram en vanlig kortlek. Se beskrivning nedan. Du som kommunikatör avgör om övningen passar din grupp.

I denna övning ska ni gå igenom ett antal påståenden om ämnena dödsfall och begravning:

 • Jag tycker det är lätt att prata om döden
 • Jag vet var jag kan få hjälp om någon jag känner dör i Sverige
 • Jag har sett begravningsbyråer i Sverige
 • Jag har varit på begravningsplatser i Sverige
 • Jag har många frågor om ämnet

Övningen kan genomföras på två olika sätt. Antingen genom att använda Mentimeter eller genom att använda en vanlig kortlek. Se alternativ nedan.

Alternativ 1: Mentimeter

Skapa en undersökning genom att använda Mentimeter. Välj typen ”Multiple choice”. Skriv ett av påståendena ovan i fältet ”Your question”.

Lägg till två svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

Om ni går igenom varje påstående ovan betyder det att du behöver skapa fem olika sidor, så kallade ”slides”. Du klickar på knappen ”Add slide” för att lägga till en sida.

Du kan också välja typen ”Open ended” om deltagarna vill skriva egna svar på påståendena.

Alternativ 2: Vanlig kortlek

Ta fram en vanlig kortlek och dela ut ett rött och ett svart kort till varje deltagare. Rött kort betyder nej och svart kort betyder ja.

Be varje deltagare välja ett kort som de lägger i en gemensam hög. Det kort som de inte har valt kan ni samla i en annan hög. De ska lägga korten med baksidan uppåt så att ingen ser vad någon annan har svarat. Blanda korten som deltagarna lagt i den gemensamma högen och gå igenom resultatet.

Du som kommunikatör kan också fråga deltagarna om det är något särskilt de vill veta om ämnet när någon dör i Sverige. De kan skriva anonymt i Mentimeter eller på papper. Om du väljer att använda Mentimeter väljer du typen ”Open Ended” och skriver följande fråga i fältet ”Your question”:

 • Är det något särskilt du vill veta om ämnet när någon dör i Sverige?

Samla in vad deltagarna har skrivit. Du behöver inte visa det för hela gruppen.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över kulturella skillnader i synen på döden och begravningar.

Förberedelser: Inga förberedelser.

Kommentar: Hoppa över denna övning och diskussionsfrågorna nedan om gruppen inte vill ha reflekterande samtal.

Dela upp deltagarna i par eller grupper med tre personer i varje grupp. Låt deltagarna diskutera följande frågor. Det går bra att göra som ett Promenadprat i 10–20 minuter.

 • Hur ser människor i olika länder på döden?
 • Vilket stöd får anhöriga oftast av vänner och grannar vid ett dödsfall i det land eller de länder där du har bott tidigare?
 • Vilket stöd får anhöriga oftast av staten och myndigheter vid ett dödsfall i det land eller de länder där du har bott tidigare?

När ni samlas i helgrupp igen berättar varje grupp vad de har pratat om.

Syfte med övningen: Att deltagarna får samtala om dödsfall och begravningar i Sverige.

Förberedelse: Du som kommunikatör avgör om övningen passar din grupp.

Berätta för deltagarna att övningen handlar om alla praktiska saker som anhöriga behöver tänka på när någon dör och vid begravning. Skriv frasen ”NÄR NÅGON DÖR” på tavlan. Gör en Brainstorm med deltagarna i helgrupp och be dem ge exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på när någon dör och vid begravning. Anteckna nyckelord och fraser från deltagarnas svar under orden ”NÄR NÅGON DÖR” på tavlan. Alla deltagare måste inte delta i diskussionen. Det går också bra att bara lyssna.

Ni kan prata om seder och traditioner vid begravningar, men håll det på en övergripande nivå och inte för detaljerat.

Be deltagarna sedan läsa styckena ”Begravning” och ”Informera om dödsfallet” på sidan ”När någon dör” på Informationsverige.se.

Gå igenom det som kom fram under er brainstorm och ringa in det som även texten tar upp.

Syfte med övningen: Att deltagarna får samtala om dödsfall och begravningar i Sverige.

Förberedelse: Förbered att du kan visa webbplatserna Efterlevandeguiden och 1177 Vårdguiden.

Börja med att visa webbplatsen Efterlevandeguiden, som samlar det viktigaste som du behöver veta när en närstående dör. Berätta att Efterlevandeguiden har också en checklista med praktiska saker man behöver göra när någon dör. Berätta att det finns arvsrätt i Sverige, som kan skilja sig från liknande rättigheter i andra länder. Det finns information om arvsrätten på sidan ”När någon dör” på Informationsverige.se.

Berätta också att webbplatsen 1177 Vårdguiden har en sida med kontaktuppgifter till föreningar och organisationer som erbjuder olika typer av råd och stöd. På 1177 Vårdguiden finns också exempel på grupper, föreningar och organisationer som erbjuder stöd och hjälp från andra personer med erfarenhet av sorg.

Kommentar: Hoppa över diskussionsfrågorna nedan om gruppen inte vill ha reflekterande samtal.

Diskutera följande frågor i helgrupp eller i EPA-samtal:

 • Vad finns det för likheter mellan begravningsceremonier där du har bott tidigare och ceremonier i Sverige?
 • Vad finns det för skillnader mellan begravningsceremonier där du har bott tidigare och ceremonier i Sverige?

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”När någon dör”.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Låt deltagarna diskutera några av eller alla följande frågor en kort stund i par. Reflektera sedan i helgrupp:

 • Vad tar du med dig från det som vi har pratat om idag?
 • Vad vill du veta mer om?
 • Vad var bra idag?
 • Var det någon övning du inte tyckte om? Varför gillade du inte den?