Metodstöd: Samhället för äldre

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera "Samhället för äldre"

Syfte med övningen: Att reflektera över vad ett bra liv för äldre kan innebära.

Förberedelser: Förbered så att du kan visa materialet ”Ett bra liv som äldre”, antingen på skärm eller utskrivet på papper.

Visa materialet ”Ett bra liv som äldre".

Använd metoden Mötas på mitten. Metoden kan användas på två olika sätt. Välj ett av följande alternativ. Alternativ 1 använder du om alla deltagare är vana vid att skriva. Alternativ 2 använder du om bara några deltagare är vana vid att skriva.

Alternativ 1: Alla deltagare är vana vid att skriva

Dela in deltagarna i grupper med fyra personer i varje grupp och be dem att utse en sekreterare för gruppen. Ge varje grupp ett stort papper med en cirkel ritad i mitten. Deltagarna ska skriva i varsitt hörn av pappret. Be dem skriva allt de kan komma på kring frågan:

 • Vad behöver du för att leva ett bra liv och lyckligt liv även när du blir äldre?

Varje deltagare skriver under tystnad i cirka fem minuter. Sedan får varje deltagare i tur och ordning berätta vad de har skrivit för resten av gruppen. De övriga i gruppen lyssnar.

De saker som alla har skrivit skriver sekreteraren i cirkeln i mitten. Gruppen ska sedan diskutera de saker som bara vissa deltagare har skrivit. Uppgiften är att se om de kan komma överens om att fler saker ska in i den gemensamma cirkeln. Deltagarna får argumentera för sin sak. Bara det som gruppen lyckas enas om och alla accepterar skriver sekreteraren i cirkeln i mitten.

Samla gruppen och låt varje grupp redovisa det som står i deras cirkel. Du som kommunikatör skriver orden eller fraserna på tavlan.

Summera sedan övningen och koppla till temat. Du kan till exempel säga:

Hur gammal du blir beror på flera saker. Det biologiska arv du har med dig från dina föräldrar och släktingar påverkar hur länge du lever. Hur du lever och i vilken miljö påverkar också. Att bli äldre innebär många förändringar både kroppsligt, psykiskt och socialt. Man kan inte göra någonting åt sitt arv, men man kan själv, genom sitt sätt att leva, påverka hur man åldras. Många människor blir över 80 år i Sverige. Diskutera varför människor lever så länge i Sverige. Fråga deltagarna om de vet vad medellivslängden är där de bott tidigare. Hitta gärna likheter och skillnader.

Alternativ 2: Bara några deltagare är vana vid att skriva

Dela in deltagarna i grupper med fyra personer i varje grupp. Ge varje grupp ett stort papper med en cirkel ritad i mitten. Be deltagarna att utse en sekreterare för gruppen.

Ge deltagarna en stund att fundera på frågan

 • Vad behöver du för att leva ett bra och lyckligt liv även när du blir äldre?

Var och en av deltagarna i varje grupp säger sitt svar på frågan. Sekreteraren i gruppen antecknar svaren i cirkeln på pappret. Deltagarna kommer med ett förslag i taget, tills inga fler förslag finns, eller tills du som kommunikatör avbryter övningen för en gemensam genomgång i helgrupp.

Samla gruppen och låt varje grupp redovisa det som står i deras cirkel. Du som kommunikatör skriver orden eller fraserna på tavlan.

Summera sedan övningen och koppla till temat. Du kan till exempel säga:

Hur gammal du blir beror på flera saker. Det biologiska arv du har med dig från dina föräldrar och släktingar påverkar hur länge du lever. Hur du lever och i vilken miljö påverkar också. Att bli äldre innebär många förändringar både kroppsligt, psykiskt och socialt. Man kan inte göra någonting åt sitt arv, men man kan själv, genom sitt sätt att leva, påverka hur man åldras. Många människor blir över 80 år i Sverige. Diskutera varför människor lever så länge i Sverige. Fråga deltagarna om de vet vad medellivslängden är där de bott tidigare. Hitta gärna likheter och skillnader.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Deltagarna kommer att få en ökad förståelse för rättigheter och möjligheter inom äldreomsorg.
 • Deltagarna kommer att få diskutera vad som är viktigt för att leva ett gott och aktivt liv även som äldre och hur de kan vårda sin hälsa.
 • Deltagarna kommer få reflektera kring vilka möjligheter det finns för äldre med internet.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att du som kommunikatör får möjlighet att fånga upp deltagarnas tankar, erfarenheter och frågor kring olika sätt att ta hand om äldre.

Förberedelser: Skriv upp frågorna nedan på tavlan eller förbered ett papper med frågorna.

Börja med att dela in deltagarna i grupper med fyra personer i varje grupp. Be dem diskutera följande frågor.

 • Vad är vanligast i det land eller de länder du bott i tidigare, att äldre som behöver hjälp tas om hand av sina barn eller att de bor på äldreboende?
 • Vad tror du är vanligast i Sverige?
 • Vem tycker du ska ha ansvar för att ta hand om de äldre som behöver hjälp och stöd i vardagen?
 • Hur skulle det kännas för dig att hälsa på din eller dina föräldrar på ett äldreboende?

Det är viktigt att deltagarna får uttrycka och motivera sina åsikter och lyssna på andras. Under tiden de diskuterar går du runt bland grupperna och lyssnar på samtalen. Du bör se till att alla deltagare i grupperna får komma till tals. Om någon sitter tyst kan du stötta personen genom att fråga: Vad tycker du? Håller du med om detta som X sa?

Efter en stund avbryter du diskussionerna och ber någon i varje grupp presentera det som de har pratat om.

Du antecknar eventuella frågor som har kommit fram i diskussionen. Frågorna kommer du att behöva återkomma till när du studerar innehållet i undertemat tillsammans med deltagarna längre fram.

Syfte med övningen: Att diskutera fysisk, psykisk och social hälsa när du blir äldre.

Förberedelser: Förbered så att det finns post-it-lappar i tre olika färger och pennor till deltagarna.

Rita tre kolumner på tavlan och skriv följande tre rubriker till kolumnerna:

 • Vad händer med kroppen när du blir äldre?
 • Hur kan din psykiska hälsa påverkas av att du blir äldre?
 • Hur kan ditt sociala liv förändras när du blir äldre?

Dela in deltagarna i grupper med fyra personer i varje grupp. Dela ut post-it-lappar i tre olika färger, till exempel gul, orange och grön, till varje grupp.

Låt deltagarna diskutera de tre frågorna i sina grupper. En person i varje grupp skriver ner på post-it-lappar de olika saker som gruppen pratar om. Välj en färg för varje kolumn. Skriv till exempel de fysiska förändringarna på gula post-it-lappar, de psykiska förändringarna på orange lappar och de sociala förändringarna på gröna lappar. Du som kommunikatör hjälper till om någon grupp behöver hjälp med att skriva.

Varje grupp får sedan gå fram och sätta upp sina lappar i respektive kolumn på tavlan.

Gå sedan igenom lapparna tillsammans för att få en samlad bild av de olika förändringar som kommer med åldern. Spara lapparna till övning 4.2.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att diskutera hur det är att åldras i Sverige.

Förberedelser: Förbered så att du kan visa filmen ”Börja prata om: Att åldras i Sverige”.

Visa filmen ”Börja prata om: Att åldras i Sverige”.

När ni har sett filmen, låt deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd följande fråga.

 • Vad tänker du om att åldras i Sverige?

Berätta att staten och kommuner har ett stort ansvar att se till att äldre får den hjälp de behöver. Läs texten som handlar om äldreomsorg för deltagarna. Använd sedan metoden Fyra hörn för att deltagarna ska få reflektera och interagera.

Denna övning brukar ha fyra hörn, men denna gång är det bara tre hörn.

Markera tre hörn i rummet. Ett hörn står för svaret “JA”, ett annat hörn står för svaret “NEJ” och ett tredje hörn står för svaret “DET BEROR PÅ”. Du läser upp påståendena nedan. Ett i taget. Deltagarna tar plats i det hörnet som de vill svara. Låt deltagarna som står i samma hörn samtala någon minut om deras tankar. Om någon är ensam i ett hörn, samtalar du med den deltagaren. Be sedan några av deltagarna från varje hörn att utveckla sitt ställningstagande i helgrupp.

Använd följande påståenden:

 • Det är bra att äldre människor kan få hemtjänst.
 • Det är viktigt att hemtjänsten gör sociala aktiviteter med de äldre.
 • Det är bra att bo med sina barn när man blir äldre.
 • Det är bra att kunna bo på ett äldreboende när man blir äldre.

Tips! Bjud gärna in någon som arbetar på ett äldreboende som kan berätta hur det fungerar och som deltagarna kan ställa frågor till.

Syfte med övningen: Att samtala om hur man kan främja hälsa vid åldrande.

Förberedelse: Ta fram post-it-lapparna från övningen om de fysiska, psykiska och sociala förändringarna som sker när man blir äldre, övning 3.2.

Läs upp post-it-lapparna från övning 3.2 om de fysiska, psykiska och sociala förändringarna.

Låt sedan deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd följande fråga:

 • När du blir äldre sker olika förändringar i livet. Men du kan påverka dem. Vad kan vi göra för att hålla oss friska och pigga även senare i livet?

Be paren anteckna sina råd. Gå igenom alla råd tillsammans. De råd som alla är överens om skriver du på tavlan. Du kan fotografera och eventuellt skicka råden till deltagarna med e-post.

Syfte med övningen: Att undersöka aktiviteter för äldre där deltagarna bor.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Säg till deltagarna att när man blir äldre är det viktigt att leva ett aktivt och socialt liv för att må bra i både kropp och i själ. För att hålla sig i form och för att få träffa andra människor väljer flera äldre att ta del av aktiviteter som riktar sig till äldre.

Låt deltagarna sitta i par och gemensamt undersöka vilka aktiviteter som finns för äldre personer där de bor.

Be deltagarna söka på internet efter följande:

 • Vilka träffpunkter för äldre finns där du bor? Vad kan man göra där?
 • Vilka organisationer eller föreningar som hjälper äldre i deras vardag finns där du bor?
 • Finns det hälsorådgivning för äldre där du bor? Om ja, hur gör man för att få hälsorådgivning?

Be paren dela med sig av den information som de har hittat. Du skriver upp informationen på tavlan. Du kan fotografera och eventuellt skicka råden till deltagarna med e-post.

Tips! Bjud gärna in någon från en lokal förening för pensionärer som kan berätta om olika aktiviteter och hur man kan leva ett aktivt liv när man blir äldre.

Syfte med övningen: Att diskutera digitalisering i samhället kopplat till äldre.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa filmen ”Använda mobiltelefon istället för dator” från UR Seniorsurfarskolan. Ta reda på vilka kurser i digital kunskap för äldre det finns i er kommun. Gå även in på Digidel och SeniorNet Swedens webbplatser och bekanta dig med dem och se vad de erbjuder. Kolla om de har verksamhet på er ort.

Kommentar: Digidel är ett nätverk med statliga bidrag som arbetar för ökad digital delaktighet och kompetens och de samverkar med flera kommuner i Sverige.

SeniorNet Sweden är en ideell, nationell och oberoende förening som hjälper äldre att ta del av de möjligheter digitaliseringen ger i dagens samhälle.

Berätta att idag blir fler och fler tjänster i samhället digitala och att många äldre tycker det är svårt. Men det finns hjälp att få. Berätta att kommunen brukar anordna nybörjarkurser i digital kunskap och att det brukar finnas kurser som riktar sig till äldre. Visa deltagarna vad som finns i er kommun. Du kan även tipsa deltagarna om Digidel och SeniorNet Sweden om de har verksamhet i er kommun. Surfa in på deras webbplatser och visa dem för deltagarna.

Rita en cirkel i mitten av tavlan och skriv ”Internet i din vardag” i den. Be deltagarna att säga alla saker som de kommer att tänka på när de läser det som står på tavlan. Skriv det deltagarna säger på tavlan. Hjälp dem genom att ställa följande frågor:

 • Vilka möjligheter finns med internet i din vardag?
 • Vad är viktigt att tänka på när du gör ärenden på internet (bankärenden, inköp med mera)?

Avsluta med att visa filmen ”Använda mobiltelefon istället för dator” från UR Seniorsurfarskolan. Om det finns tid kan du visa fler filmer från UR Seniorsurfarskolan.

Tips! Digitalhjälpen har tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till de som har liten eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. I broschyren finns bland annat tips på var man kan få hjälp och stöd. Broschyren finns på bland annat svenska, arabiska, engelska och somaliska.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet "Samhället för äldre".

Förberedelse: Inga förberedelser.

Diskutera följande frågor genom att använda metoden Laget runt:

 • Vad var viktigast för dig att veta mer om?
 • Är det någonting som du vill veta mer om? Om ja, vad i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
 • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?