Metodstöd: Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera "Kultur och fritid"

Syfte med övningen: Att reflektera över fritid och fritidsaktiviteter.

Förberedelser: Förbered så att du kan visa filmen "Fritid" av Informationsverige.se.

Visa filmen ”Fritid” av Informationsverige. Vid behov kan du som kommunikatör pausa filmen och översätta vad som står och sägs.

Diskutera i helgrupp:

 • Vad tänker du på när du hör ordet fritid?
 • Vilka av aktiviteterna i filmen har du sett eller gjort i Sverige?
 • Vad är populärt att göra på fritiden där du har bott innan du flyttade till Sverige?

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Deltagarna får diskutera vad man kan göra på fritiden.
 • Deltagarna får information om olika aktiviteter för vuxna och barn som finns i kommunen och i närheten av kommunen.
 • Deltagarna får diskutera varför det är viktigt med kultur och att ha en aktiv fritid.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att fånga upp tankar och frågor om fritidsaktiviteter i Sverige.

Förberedelser: Förbered så att du kan dela ut ett papper med de fyra frågorna längre ner.

Skriv följande fråga på tavlan:

 • Vad har du för intressen och vad tycker du är roligt att göra på fritiden?

Be deltagarna att diskutera frågan två och två eller tre och tre med hjälp av metoden Bikupa. Be sedan varje grupp presentera vad de diskuterade. Anteckna gruppernas svar på tavlan.

Dela ut ett papper med följande frågor till grupperna:

 • Vet du var i din kommun du kan hitta de fritidsaktiviteter som du ägnade dig åt tidigare, i det land där du har bott tidigare?
 • Är det några nya fritidsaktiviteter som du har blivit intresserad av sedan du flyttade till Sverige? Om ja, berätta gärna i så fall vilka.
 • Om du har barn, vilka fritidsaktivitet är de intresserade av?
 • Vet du var i din kommun du kan hitta de fritidsaktiviteter som dina barn är intresserade av?

Be deltagarna diskutera frågorna, en fråga i taget. Be någon i varje grupp anteckna det som sägs. När grupperna har diskuterat alla frågor, be varje grupp presentera vad de sa. Samla in och spara gruppernas svar.

Med hjälp av svaren får du veta vad deltagarna har för intressen och om de vet var i kommunen de kan hitta de aktiviteter som de och deras barn är intresserade av. Den informationen kan du använda senare när ni går igenom innehållet i undertemat.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att reflektera över olika aspekter av fritidsaktiviteter.

Förberedelser: Lägg stora papper med svarsalternativen JA, NEJ, KANSKE och INGET SVAR, ett i varje hörn av rummet.

Låt deltagarna läsa avsnittet "Fritid, kultur och föreningsliv" på sidan "Kultur och fritid" i materialet "Om Sverige". Du kan också läsa upp avsnittet för dem.

Förklara för deltagarna att de ska ta ställning till några olika påståenden som du kommer att läsa högt. Använd metoden Fyra hörn:

 • Deltagarna som håller med om ett påstående, ställer sig i det hörnet där papperet JA ligger
 • Deltagarna som inte håller med om ett påstående, ställer sig i det hörnet där papperet NEJ ligger
 • Deltagarna som känner sig osäkra, ställer sig i det hörnet där papperet KANSKE ligger
 • Deltagarna kan också välja hörnet där INGET SVAR ligger om de inte har någon åsikt, eller inte vill säga sin åsikt

Efter varje påstående: Fråga några deltagare i varje hörn och låt dem säga varför de ställde sig där. När de har lyssnat på varandras motiveringar fråga om någon deltagare har ändrat sig och vill byta hörn. Gå sedan vidare till nästa påstående.

Innan ni börjar med övningen är det viktigt att du tydliggör att deltagarna inte ska kommentera varandras val och motiveringar.

Börja med något lättsamt påstående för att testa övningen. Till exempel:

 • Det är gott med köttbullar.

Fortsätt sedan genom att läsa följande påståenden, ett i taget.

 • Att ha någon fritidsaktivitet kan göra att man blir glad.
 • Det är viktigt med kultur (litteratur, konst, musik osv).
 • Kvinnor och män har samma rätt att delta i kulturlivets alla former.
 • Det är viktigt att det finns många aktiviteter för barn och vuxna i vår kommun.
 • Ett barn ska fritt få välja den aktivitet som det vill syssla med, oavsett om det är en flicka eller en pojke.
 • Det är bra att föräldrar förväntas hjälpa till med aktiviteter i samband med barnens idrottande.
 • Det är bra att det finns fritidsgårdar där barn och ungdomar kan träffas utanför skoltid.
 • Att gå på språkkafé, exempelvis på biblioteket, är ett bra sätt att lära sig svenska.

Syfte med övningen: Att diskutera svenska bibliotek.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa filmen "Bibliotek – en mötesplats" av Informationsverige.se.

Visa filmen "Bibliotek – en mötesplats" av Informationsverige.se.

Dela in deltagarna i grupper om 3–4 personer. Be dem diskutera följande fråga och be någon i gruppen sammanfatta gruppens svar.

 • Vad kan du göra på biblioteket?

Tips: Bjud in en bibliotekarie som kan berätta om olika aktiviteter som finns på biblioteket och informera om till exempel låneregler. Deltagarna får också möjlighet att ställa egna frågor vid detta tillfälle. Gör gärna även ett studiebesök på biblioteket.

Syfte med övningen: Att öva på att hitta fritidsaktiviteter på kommunens webbplats.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa deltagarna kommunens webbplats. Bekanta dig med de delar av webbplatsen som handlar om kultur och fritid. Gå igenom evenemangskalendern om det finns en sådan.

Visa deltagarna hur man gör för att hitta aktiviteter på kommunens webbplats. Förslagsvis gör du så här:

 • Gå in på kommunens webbplats.
 • Välj "Kultur och fritid", "Uppleva och göra" eller liknande rubrik.
 • Välj "Fritidsaktiviteter", "Evenemangskalender" eller liknande. Undersök vad som finns och gå igenom informationen tillsammans med deltagarna.

Dela sedan in deltagarna i par och be dem gå in på kommunens webbplats för att hitta aktiviteter.

Eftersom formuleringar och aktiviteter skiljer sig åt mellan olika kommuners webbplatser förbereder du övningen genom att i förväg välja ut den information som deltagarna ska leta efter. Här är några förslag på sådant som du kan ge till deltagarna i uppdrag att hitta:

 • Information om friluftsliv.
 • Information om gym, motionscentrum.
 • Information om bollplaner.
 • Information om aktiviteter för seniorer.
 • Information om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
 • Information om aktiviteter för barn och familj.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Kultur och fritid”.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Diskutera följande frågor genom att använda metoden Laget runt.

 • Vad var viktigast för dig att veta mer om?
 • Är det någonting som du vill veta mer om? Om ja, vad i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
 • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?