MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Information om det samhälle man bor i och kunskap för att kunna ta hand om sin hälsa är både en mänsklig rättighet och viktigt för en lyckad integrationsprocess. Runt om i landet arbetar samhälls- och hälsokommunikatörer med just detta.

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden 2017-2021 och Socialdepartementet.

I projektet har universitet, länsstyrelserna, regioner, kommuner, experter inom olika sakområden samt olika idéburna organisationer på både nationell och internationell nivå samverkat.

Lärare från flera universitet i olika delar av landet ansvarade tillsammans med sakkunniga för viktiga områden av utbildningen. Utbildningen har genomförts på distans men omfattar också olika praktiska moment och fysiska utbildningsträffar.

Under projektets gång har nära 200 kommunikatörer som arbetar med att ge samhällsorientering och hälsokommunikation på olika språk i hela landet deltagit.

Projektet har också stöttat nätverkande, samarbete och erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan och mellan aktörer som arbetar med frågorna.

Utöver att ta fram och genomföra en grundutbildning för kommunikatörer har MILSA tagit fram en textbok inom samhällskunskap samt en handbok för samhälls- och hälsokommunikatörer. Textboken Samhällsorientering för en hållbar integration av Erik Amnå och Mikael Stigendal har fokus på samhällsorienteringens teman men utifrån kommunikatörernas behov av förståelsekunskap.

MILSA handbok för samhälls- och hälsokommunikatör är unik då det tidigare har saknats ett stödmaterial som talar direkt professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Exempel på frågor som lyfts i handboken är hur man som kommunikatör skapar en trygg miljö, säkrar att deltagarna tagit emot kunskapen som förmedlas, hur man kan ta sig an och diskutera kring svåra ämnen i klassrummet samt avgränsningar i relation till rollen som kommunikatör.

Utgångspunkten för arbetet i MILSA utbildningsplattform har varit den unika potential SO har att utgöra en central nyckel för nyanländas möjligheter till integration, sysselsättning och hälsa.

Filmer från MILSA utbildningsplattform

Se reportaget från avslutningsseminarium och diplomceremoni för deltagarna i de första grupperna som genomgick MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer.

I april 2020 genomfördes en nationell konferens i samarbete mellan MILSA utbildningsplattform och länsstyrelserna med fokus på hur samhällsorientering för nyanlända kan göra integrationen mer hållbar. Ta del av höjdpunkterna från konferensen i filmen.

Fördjupningsutbildning psykisk hälsa och föräldraskapsstöd

Utifrån arbetet med MILSA utbildningsplattform arbetar Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av Socialdepartementet med att erbjuda en fördjupningsutbildning med fokus på psykisk hälsa för samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått MILSA utbildningsplattform. Inom ramen för uppdraget har en filmserie Efter flykten som stöd för dialog och ett material för samtalscirklar, Vägar vidare tagits fram.

Filmserien "Efter flykten" är framtagen inom ramen för uppdraget som stöd för samtal om bland annat identitet, migrationsrelaterad stress och att vara förälder i Sverige. Mer information finns i filmen.

Syftet med fördjupningsutbildningen är att samhälls- och hälsokommunikatörerna som deltar ska få kunskaper och färdigheter för att leda stödjande samtalscirklar utifrån materialet för nyanlända personer som upplever migrationsrelaterad stress. Fördjupningsutbildningen som omfattar sex intensiva heldagar är framtagen och genomförs i samverkan med Sensus studieförbund, Vårsta diakoni, Försoningsgruppen och Rädda barnen. Fördjupningsutbildningen genomfördes i pilotform för två grupper under 2020 och följs upp av Uppsala universitet. Utifrån uppföljningens resultat har upplägget justeras och anpassat inför att kunna erbjudas ytterligare grupper av kommunikatörer under 2021 och 2022.