Metodstöd: Åldersdiskriminering

Senast uppdaterad: 14/10-2021

Steg 1. Introducera "Åldersdiskriminering"
 • Övning 1.1 ”Att vara äldre”

  Syfte med övningen: Att få deltagarna att börja tänka på olika aspekter av att vara äldre.

  Förberedelser: Inga förberedelser.

  Börja med att få deltagarna att reflektera kring temat genom att använda metoden Oavslutade meningar. Du som kommunikatör säger början av meningen och ber en deltagare säga en spontan avslutning på meningen. Det ska gå relativt snabbt. Det finns inte några rätt eller fel. Se till att alla deltagare får svara på två oavslutade meningar var. Det gör inget om det finns fler deltagare än frågor. Du kan ge samma mening till flera deltagare. Det är intressant att se om samma fråga får olika svar.

  Oavslutade meningar:

  • Den bästa åldern är…
  • Barn visar vuxna respekt genom att…
  • Vuxna visar barn respekt genom att…
  • Det bästa med att bli äldre är…
  • Du ses som äldre efter att du har fyllt…
  • I det land eller länder där jag har bott tidigare är äldre personer…
  • En person som är 60 år vet mer än en person som är 20 år om…
  • När jag är 70 år vill jag…
  • När jag är pensionär vill jag lära mig…
  • Ju äldre jag blir, desto mer vill jag…
  • Ju äldre jag blir, desto mindre vill jag…
  • Det bästa med att ha en äldre kollega eller vän är att…
  • Du bör respektera äldre för att…
Steg 2. Presentera syftet
 • Förslag på syften

  Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

  Förslag på syften:

  • Deltagarna kommer att få diskutera synen på äldre och åldersdiskriminering.
  • Deltagarna kommer att få information om rättigheter kopplat till arbetslivet och att åldras i Sverige.
Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor
 • Övning 3.1 ”Synen på äldre”

  Syfte med övningen: Att samtala om synen på äldre generellt, och att jämföra synen på äldre i Sverige med synen på äldre i andra länder.

  Förberedelser: Inga förberedelser.

  Skriv följande citat på tavlan: ”Lyssna på äldre människor, inte för att dom alltid har rätt, utan för att dom har större erfarenhet av att ha fel”.

  Låt sedan deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd nedanstående frågor.

  • Hur tolkar du påståendet?
  • Håller du med om påståendet?

  Gör sedan en omgång EPA-samtal till med nedanstående frågor. Se till att deltagarna diskuterar med en ny person den här gången.

  • Hur är synen på äldre i Sverige?
  • Om du jämför Sverige med där du bott tidigare, vilka likheter och skillnader finns när det gäller synen på äldre?
Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna
 • Övning 4.1 "Åldersdiskriminering och rättigheter för äldre"

  Syfte med övningen: Att diskutera åldersdiskriminering och rättigheter kopplat till äldre.

  Förberedelser: Läs texten Åldersdiskriminering och förbered dig så att du kan berätta kort vad åldersdiskriminering är. Förbered också så att du kan visa casen om Maria och Gabriel, antingen på tavlan eller utskrivet på papper.

  Berätta kort vad åldersdiskriminering är. Säg också att åldersdiskriminering i arbetslivet är ett problem för både individen och samhället. I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera. Det betyder att du inte får behandlas på ett orättvist sätt till exempel på grund av att du har en viss ålder.

  Visa casen om Maria och Gabriel för deltagarna:

  Maria är 64 år. Hon tar kontakt med banken för att få ett lån. På banken säger de att hon inte kan få något lån eftersom hon är äldre än 60 år. Maria förklarar att hon har god ekonomi, men de säger att de inte tittar på hennes egen ekonomi. De räknar på samma sätt för alla i Marias ålder. Enligt deras uträkning finns risk för att Maria inte kan betala tillbaka lånet.

  Gabriel, 57 år, sökte en tjänst på ett företag. Efter två veckor kom svar från företaget. De sa att han inte var intressant för dem eftersom de vill anställa yngre personer. Företaget sa att de vill lära upp en person som kan arbeta lång tid i företaget.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Låt sedan deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd nedanstående frågor.

  • Vad tänker du om casen med Maria och Gabriel?
  • Får banken och företaget göra så, tror du?
  • Förutom exemplen med Maria och Gabriel, vilka typer av diskriminering kan man råka ut för som äldre?

  Berätta för deltagarna att casen är baserade på riktiga händelser och att Diskrimineringsombudsmannen bedömde båda fallen som diskriminering.

  Om du bedömer att ni hinner kan du låta deltagarna diskutera även följande frågor:

  • Hur tänker du kring att arbeta när du blir äldre?
  • Hur ser du på att lära dig nya saker, till exempel nya arbetsuppgifter, när du är äldre?
  • Vilka typer av arbeten utför äldre bättre än yngre?

  Informera deltagarna om att det finns hjälp att få om man upplever att man är diskriminerad. Säg att:

  • Du kan få råd och stöd via en antidiskrimineringsbyrå, om det finns en sådan där du bor.
  • Om det händer på din arbetsplats kan du prata med din chef eller ditt skyddsombud. Din arbetsgivare måste utreda frågan och arbeta för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen.
  • Om det händer på din arbetsplats och du är medlem i ett fackförbund kan de hjälpa dig.
Steg 5. Utvärdera
 • Övning 5.1 Utvärdera "Åldersdiskriminering"

  Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Åldersdiskriminering”.

  Förberedelser: Förbered så att du kan visa utvärderingsfrågorna, antingen på tavlan eller på papper.

  Använd metoden Vattentrappan. Dela in deltagarna i mindre grupper med 3–5 personer i varje grupp. Den första gruppen börjar prata om nedanstående frågor. Övriga deltagare lyssnar.

  • Vad var viktigast för dig att veta mer om?
  • Är det någonting som du vill veta mer om? Om ja, vad i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
  • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?

  Gruppen får prata under en bestämd tid, till exempel tre minuter. Därefter bryter du och låter nästa grupp diskutera medan de andra lyssnar. Den andra gruppen fortsätter där den första slutade. Gruppen pratar utifrån samma punkter, men får inte upprepa vad den första gruppen sa utan måste försöka komma på nya saker. Fortsätt tills alla grupper har fått prata.