Metodstöd: Myndigheter

Senast uppdaterad: 14/10-2021

Steg 1. Introducera ”Myndigheter”
 • Övning 1.1 ”Streckgubben”

  Syfte med övningen: Att visa på hur svårt det kan vara med kommunikation om man inte kan göra sig förstådd med hjälp av språket. Syftet är också att reflektera över vikten av information för att kunna göra rätt.

  Förberedelser: Skriv ut bilden med streckgubben till halva gruppen.

  Dela in deltagarna i par. De ska sitta rygg mot rygg och inte se varandras papper. En person får bilden med streckgubben och den andra personen får tre tomma papper att rita på. Personen med bilden ska nu beskriva vad den andra ska rita på sitt papper, MEN utan att säga vad bilden föreställer (personen får alltså INTE säga ”Rita en streckgubbe med hatt”). Personen som beskriver bilden får bara säga olika former. Till exempel ”Rita en svart ruta och ett streck nedanför”.

  Deltagarna ska genomföra övningen tre gånger, med olika instruktioner varje gång för att visa på hur mycket lättare det är att kommunicera om man får prata med varandra.

  OBS! Deltagarna ska sitta kvar med ryggarna mot varandra under hela övningen. De får INTE prata med varandra om uppgiften eller titta på bilden tillsammans mellan de olika ritomgångarna. Då förlorar uppgiften sitt syfte.

  Instruktioner till deltagarna:
  Första ritomgången: Personen som ritar får inte prata. Den som ritar ska bara lyssna på personen som beskriver bilden och försöka rita den.

  Andra ritomgången: Personen som beskriver bilden får ställa frågor för att kontrollera om personen som ritar förstår. Personen som ritar får bara svara ja eller nej.

  Tredje ritomgången: Personerna får prata fritt med varandra. Den som ritar kan ställa frågor och den som beskriver bilden får svara.

  Förklara en ritomgång i taget. Nämn alltså inget om ritomgång 2 innan de är klara med ritomgång 1. Och nämn ingenting om ritomgång 3 innan de är klara med ritomgång 2.

  Reflektera tillsammans i helgrupp hur det är att leva i ett samhälle där du inte kan språket. Hur kommunicerar du om vad du vill och vad du behöver? Berätta för deltagarna att de har rätt till information för att kunna göra rätt.

Steg 2. Presentera syftet
 • Förslag på syften

  Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

  Förslag på syften:

  • Deltagarna får information om några av de vanligaste myndigheterna i Sverige.
  • Deltagarna får diskutera hur de kontaktar myndigheter, särskilt digitalt.
  • Deltagarna får reflektera över rätten till information och tolk.
  • Deltagarna får öva på att använda internet säkert.
Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor
 • Övning 3.1 ”Reflektera över myndigheter”

  Syfte med övningen: Att reflektera över myndigheter i Sverige.

  Förberedelse: Fundera på vilka påståenden från listan du vill använda i det här momentet. Välj påståenden som du tycker passar gruppen.

  Gå igenom påståenden från listan nedan med hjälp av metoden Linjen.

  Gör så här: Skapa en tänkt ”linje” på golvet i rummet, till exempel mellan två väggar. Be deltagarna att placera sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med det första påståendet, från 0–100 %. Ena änden av linjen motsvarar 0% och den andra änden 100%.

  Låt sedan deltagarna samtala några minuter med de som står närmast om varför de har ställt sig just där. Låt några deltagare berätta för gruppen om sitt ställningstagande. När samtalet känns klart går ni vidare med nästa påstående. Om någon deltagare vill byta plats efter att ha hört någon annans åsikt så går det bra att flytta sig. Det går alltså bra att ändra åsikt under övningen. Betona att det inte finns några rätt eller fel. Övningen syftar till att visa på olika upplevelser.

  De första påståendena är till för uppvärmning så att deltagarna kommer in i sättet att tänka. Därefter fortsätter ni med påståendena som är mer kopplade till temat.

  • Kaffe är gott.
  • Idag är vädret behagligt.
  • Det är viktigt att lära känna sina grannar.
  • Jag vet vad mitt drömyrke är.
  • Det är viktigt att ha körkort.
  • Alla bör betala skatt.
  • Skolor bör vara gratis.
  • Det är lätt att söka information om myndigheter på internet.
  • Jag känner mig bekväm med att använda internet i min vardag.
  • Jag vet vad jag ska göra om jag ska hjälpa någon som har en synnedsättning att söka bostadsbidrag.
  • Det är lätt att kommunicera med Migrationsverket.
  • Det är viktigt att polisen syns i samhället varje dag.
  • Det går att lita på polisen.
  • Det är vanligt att folk mutar myndigheter.
 • Övning 3.2 ”Tillit till staten och myndigheterna”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får diskutera tillit till staten och myndigheter.

  Förberedelse: Inga förberedelser.

  Börja med att skriva upp ”STATEN OCH MYNDIGHETERNA” på tavlan. Fråga deltagarna vad de tänker när de läser eller hör orden. Gör en Brainstorm genom att anteckna nyckelord och fraser från deltagarnas svar på tavlan. Skriv upp alla svar på tavlan.

  Dela sedan in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp. Låt deltagarna diskutera följande frågor. Berätta att deltagarna inte behöver tala för ett helt land, utan bara utifrån den erfarenhet de själva har:

  • Litar människor på staten och myndigheterna i det land eller de länder där du har bott tidigare?
  • Hur får du hjälp ekonomiskt om du blir sjuk, arbetslös eller gammal i det land eller de länder du bott i tidigare?
  • Litar människor på staten och myndigheterna i Sverige? Är det olika för olika personer?
  • Vad är ditt intryck av myndigheter i Sverige?

  Lyssna på gruppdiskussionerna. Fånga upp deltagarnas tankar genom att be några av deltagarna att berätta vad de har pratat om. Diskussionerna kan ge dig som kommunikatör information om deltagarnas egna erfarenheter kring myndigheter.

 • Övning 3.3 ”Mötet med Sveriges myndigheter”

  Syfte med övningen: Att fånga upp vilka myndigheter som deltagarna varit i kontakt med. Syftet är också att deltagarna ska berätta vilka myndigheter de är mest intresserade av att veta mer om. Deltagarna bör ha läst texten "Människa och myndighet" innan.

  Förberedelser: Skriv ut materialet ”Mötet med Sveriges myndigheter”, ett ark till var och en av deltagarna. Förbered små klisterlappar (pluppar) i olika färger eller pennor i olika färger. Bekanta dig med materialet ”Vad gör olika myndigheter”.

  Visa materialet ”Mötet med Sveriges myndigheter” i helgrupp och nämn vilka myndigheter som finns i bilden. Men berätta inte för mycket om myndigheterna i det här läget. Deltagarna kommer själva få ta reda på mer om myndigheterna i en övning senare.

  Använd metoden Pluppning. Deltagarna ska markera de myndigheter som de har kommit i kontakt med i respektive fas.

  Ge deltagarna pluppar eller pennor i samma färg. Be dem markera/sätta pluppar vid de myndigheter som de hittills har mött i Sverige.

  Notera hur gruppen markerar och sammanfatta vilka myndigheter som flest deltagare har mött. Uppmärksamma om det är en eller flera myndigheter som få eller ingen har träffat. Här kan du också berätta kort vad var och en av myndigheterna gör. Se beskrivningar i materialet ”Vad gör olika myndigheter?”. Eller så använder du dig av materialet om du får frågor.

  I nästa steg ska deltagarna markera/pluppa igen. Ge deltagarna pluppar/pennor i en annan färg och be dem markera de myndigheter de vill veta mer om. Det kan vara myndigheter som de redan har mött och vill veta mer om, eller myndigheter som de inte har någon erfarenhet av alls.

  Samla in materialet och sammanfatta i helgrupp vilka myndigheter som deltagarna vill veta mer om.

  Kommentar: Berätta att efter etablering hanterar myndigheter nyetablerades ärenden i regel på samma sätt som övriga personer som bor i Sverige.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna
 • Övning 4.1 ”Presentera en myndighet”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska leta information på en myndighets webbplats samt göra en presentation om myndigheten.

  Förberedelse: Se till att alla eller flera deltagare har tillgång till digitala enheter som mobiltelefon, dator eller surfplatta.

  Kommentar: Denna övning kräver att några i klassen är läs- och skrivkunniga samt känner sig bekväma med digitala verktyg.

  Dela upp deltagarna i grupper om ungefär tre personer. Ge varje grupp en myndighet (gärna någon av dem som de ville veta mer om) och be dem söka information om den myndigheten samt förbereda en kort presentation i helgrupp. Be dem att i första hand fokusera på följande frågor:

  • Vilken är myndighetens webbadress?
  • Vad är ert första intryck av myndighetens webbplats?
  • Finns webbplatsen på flera språk? Om ja, vilka språk är relevanta för gruppen?
  • Går det att lyssna på sidan? Finns till exempel tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen?
  • Går det att få information på teckenspråk på webbplatsen?
  • Vad gör myndigheten?
  • Hur kontaktar du myndigheten? Vad är deras telefonnummer? Var ligger ditt närmaste kontor till myndigheten?
  • Finns det information som är särskilt relevant för dig som är nyanländ i Sverige? Om ja, vad står det där?
  • Andra saker som är viktiga att veta om myndigheten och deras webbplats?

  Kommentar: Säg till deltagarna att myndigheter ibland tar fram information särskilt för de som är nya i Sverige. Här är några exempel (på engelska):

  Du som kommunikatör rör dig mellan grupperna och stöttar deltagarna i att hitta till och på myndigheternas webbplatser. Exempelvis kan du behöva hjälpa till med att hitta knappen/menyn med andra språk på webbplatserna.

  Låt grupperna presentera ”sina” myndigheter.

  Tänk på om det var någon myndighet som var särskild svår att förstå och som deltagarna behöver lära sig mer om.

  Tips: Bjud in någon från en myndighet som deltagarna vill veta mer om.

 • Övning 4.2 ”Kontakt med myndigheter och rätten till tolk”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska få diskutera rätten till tolk och hur det är att kontakta myndigheter.

  Förberedelse: Skriv upp frågorna i övningen på tavlan eller skriv ut frågorna på papper.

  Gå igenom berättelsen om Martin med deltagarna:

  Martin ska snart vara föräldraledig med sin son Julian. Han har fyllt i en anmälan om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats. Men han är osäker på om han har fyllt i uppgifterna på rätt sätt. Martin har nyligen kommit till Sverige och inte lärt sig svenska ännu. Han tycker att det är svårt att förstå informationen på Försäkringskassans webbplats och Martin talar inget av de språk som Försäkringskassan erbjuder information på.

  Låt deltagarna diskutera i helgrupp:

  Vad tror du är enklast för Martin?

  1. Att ringa Försäkringskassan och få hjälp av en handläggare.
  2. Att besöka ett servicekontor och få hjälp av en servicehandläggare.

  Berätta att när en handläggare bedömer att det behövs en tolk i samtalet bokas oftast ett nytt möte där en tolk närvarar.

  Låt deltagarna diskutera frågorna nedan, två och två eller tre och tre, med hjälp av metoden Bikupa:

  • Hur är det att använda en tolk i ett nytt land?
  • Är det lätt eller svårt att boka tolk?
  • Hur känns det att behöva hjälp av en tolk? Bra/inte bra? Varför?

  Diskutera sedan i helgrupp.

  Skriv de olika möjligheter och utmaningar som deltagarna nämner på tavlan. Diskutera gärna hur man kan göra för att övervinna utmaningarna.

 • Övning 4.3 ”Digital kompetens och säkerhet”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska få reflektera över digitalisering i samhället och genomföra delar av en digital utbildning.

  Förberedelse:

  • Bekanta dig med onlineutbildningen "Digitala jag" av Arbetsförmedlingen och Google Digitalakademin, särskilt delen "Säkerhet och integritet".
  • Förbered så att du kan visa filmen "Börja prata om: Informationsspridning och källkritik" från MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se.
  • Förbered så att du kan visa filmen "En film om digital delaktighet" från Myndigheten för delaktighet.
  • Se till så att alla eller flera deltagare har tillgång till digitala enheter såsom mobiltelefon, dator eller surfplatta.

  Ta reda på hur vana internetanvändare dina deltagare är. Det kan vara bra för dig som kommunikatör att veta innan ni arbetar med onlineutbildningen "Digitala jag".

  Börja med att använda metoden Linjen. Gå igenom påståendet från punktlistan nedan.

  Gör så här: Skapa en tänkt ”linje” på golvet i rummet, till exempel mellan två väggar. Be deltagarna att placera sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med påståendet, från 0–100 %. Ena änden av linjen motsvarar 0% och den andra änden 100%.

  Påstående:

  • Jag känner mig bekväm med att använda internet i min vardag.

  Låt sedan deltagarna samtala några minuter med de som står närmast om varför de har ställt sig just där. Låt några deltagare berätta för gruppen om sitt ställningstagande.

  Visa filmen ”Börja prata om: Informationsspridning och källkritik” från MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se och diskutera i helgrupp:

  • Hur kan du ta reda på vad som faktiskt stämmer av den information du får?
  • Har du fått någon information om hur det fungerar i Sverige som sedan inte visat sig stämma?

  Berätta att ni ska se en film som handlar om hinder för digital delaktighet och hur man löser dem. Filmen tar upp e-legitimation, att få tillgång till internetuppkoppling och att använda appar. Det handlar om att skapa möjligheter för alla att vara självständiga och fullt delaktiga i samhället.

  Visa filmen "En film om digital delaktighet" från Myndigheten för delaktighet. Filmen är på svenska, men du som kommunikatör kan sätta på undertexterna, pausa filmen och översätta. Se gärna filmen två gånger – en gång med översättning och en gång utan.

  Låt deltagarna diskutera frågorna nedan, två och två eller tre och tre, med hjälp av metoden Bikupa.

  • Hur viktigt är internet i ditt liv?
  • Vad blir lättare med internet?
  • Vad innebär internetsäkerhet?

  Diskutera sedan i helgrupp.

  Låt deltagarna gå igenom delar av Säkerhet och integritet i onlineutbildningen "Digitala jag". De kan klicka på jordgloben längst upp på sidan för att få hemsidan översatt till olika språk. Antingen väljer de själva vad de vill lära sig mer om eller så bestämmer du vilka delar de ska gå igenom. Delar som kan vara viktiga kopplat till detta tema är:

  • Bedrägeri på internet
  • Säkra konton
  • ID-stöld
  • Swish
  • E-legitimation

  Du som kommunikatör rör dig mellan deltagarna för att hjälpa och stötta. Fånga sedan upp i helgrupp hur utbildningen var genom att använda metoden Laget runt. Låt deltagarna berätta något viktigt de har lärt sig om internetsäkerhet. De får inte välja samma sak. Alla måste försöka komma på någonting nytt att säga.

Steg 5. Utvärdera