Metodstöd: Social service i din vardag

Senast uppdaterad: 21/10-2021

Steg 1. Introducera ”Social service i din vardag”
 • Övning 1.1 ”Att få hjälp och stöd”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får börja reflektera över stöd och hjälp.

  Förberedelse: Skriv ut materialet ”Kortlek med bilder”.

  Lägg ut bilderna på golvet eller ett bord så att alla ser dem. Be varje deltagare välja en bild som de associerar till ”Att få hjälp”. Alla får presentera vilken bild de har valt och hur de tänker. Övningen ska inte leda till diskussion om varandras val. De ska alltså inte kommentera varandras val av bild och förklaring.

  Diskutera i helgrupp:

  • När behöver människor mest hjälp och stöd i livet?
  • Vilka typer av stöd behöver vuxna?
  • Vilket stöd förväntar du dig av familj och vänner?
  • Vilket stöd förväntar du dig av samhället?
Steg 2. Presentera syftet
 • Förslag på syften

  Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

  Förslag på syften:

  • Deltagarna får information om socialt och ekonomiskt skydd i Sverige som kallas socialförsäkring.
  • Deltagarna får söka information om vilket typ av stöd man kan få i olika livssituationer.
  • Deltagarna får information om och får reflektera över ekonomiskt bistånd.
  • Deltagarna får diskutera data om olika länders utveckling.
Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor
Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna
 • Övning 4.1 ”Vilken ersättning kan du ha rätt till?”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får söka information om vilket typ av stöd och ersättning man kan ha rätt till i olika livssituationer.

  Förberedelse: Skriv ut materialet ”Vilken ersättning kan du ha rätt till?”, ett till varje grupp. Materialet är på svenska men i dokumenten finns plats för att översätta innehållet till deltagarnas språk. Du kan fylla i materialet innan du skriver ut det. Om samhällsorienteringen är digital kan du mejla materialet till deltagarna. Materialet finns i tre versioner; ett för höger-till-vänsterspråk (HV), ett för vänster-till-högerspråk (VH) och ett för tigrinja (TIG).

  Dela in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp. Dela ut materialet ”Vilken ersättning kan du ha rätt till?”, ett till varje grupp.

  Grupperna ska dra streck mellan de olika personerna till de ersättningar personerna skulle kunna få eller ansöka om. En person kan ha rätt till flera olika ersättningar. Uppmuntra deltagarna att använda internet för att söka information. Rör dig mellan grupperna för att hjälpa till att hitta rätt information på internet.

  Gå igenom de möjliga svaren i helgrupp. Diskutera följande frågor:

  • Vad tänker du när du ser listan på olika ersättningar som finns i Sverige?
  • Vilka ersättningar kände du till sedan innan?
  • Vilka liknande ersättningar finns i det land eller de länder du tidigare bodde i?

  Det finns inget facit till övningen, eftersom myndigheterna gör individuella bedömningar i varje ärende. Här är förslag på vad ni kan diskutera vid varje person:

  • Förälder: barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning, graviditetspenning, omvårdnadsbidrag (om du har ett barn med funktionsnedsättning), bostadsbidrag (för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende), vårdbidrag (för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom)
  • Tillfälligt sjuk: sjukpenning
  • Arbetssökande: a-kassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning, utvecklingsersättning
  • Funktionsnedsättning: arbetshjälpmedel, arbetsskadesjukpenning (om du har en arbetsskada), assistansersättning, bilstöd, handikappersättning, merkostnadsersättning

  Ta reda på och diskutera tillsammans:

  • Hur kontaktar du ditt närmsta servicekontor (Försäkringskassan)?
   Kommentar: På Statens servicecenters webbplats hittar du adresser och andra kontaktuppgifter till Försäkringskassans och andra myndigheters servicekontor.

  Hitta kontaktuppgifter till servicekontor.

  • Vilka andra språk än svenska har Försäkringskassans webbplats information på?
  • Vad innebär att skriva under en ansökan på heder och samvete?
  • Vad kan hända om du medvetet har lämnat fel uppgifter eller inte meddelar förändringar i ditt liv om du får ersättning från en myndighet?
  • Vad innebär det att dina uppgifter är sekretessbelagda?

  Tips: Besök eller bjud in någon från Försäkringskassan som kan ge mer information och svara på frågor.

 • Övning 4.2 ”Ekonomiskt bistånd”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får information om och får reflektera över ekonomiskt bistånd.

  Förberedelse: Förbered att du kan visa filmen "Söka ekonomiskt bistånd" av Göteborgs Stad.

  Visa filmen ”Söka ekonomiskt bistånd” från Göteborgs Stad. Filmen är framtagen av Göteborgs Stad men innehåller information som passar alla. I filmen finns kontaktuppgifter till Göteborgs Stad. De kontaktuppgifterna är bara relevanta för de som bor i Göteborg. Du som kommunikatör kan visa hur deltagarna kontaktar kommunen som de bor i för frågor om ekonomiskt bistånd.

  Låt sedan deltagarna diskutera följande frågor, först i Bikupor och sedan i helgrupp:

  • Vad var det viktigaste om ekonomiskt bistånd som du fick veta mer om?
  • När tror du att en person kan behöva ekonomiskt bistånd? Hur ser personens liv ut?

  Ta reda på och diskutera tillsammans:

  • Var ligger ditt närmaste socialkontor?
  • Vad innebär det att dina uppgifter är sekretessbelagda?
 • Övning 4.3 ”Human Development Index”

  Syfte med övningen: Syftet med övningen är att deltagarna får diskutera data kring olika länders utveckling.

  Förberedelse: Besök sidan ”Global Human Development Indicators” på UNDP:s webbplats. Välj länder som kan vara intressanta för deltagarna och hitta data och statistik för de länderna på webbplatsen. Övningen kan upplevas som avancerad eftersom den handlar om att analysera data och statistik. Du som kommunikatör avgör om övningen passar din grupp.

  Berätta för deltagarna att:
  Human Development Index (HDI) är ett mått som mäter olika länders utveckling. Måttet kan användas för att jämföra olika länder. Det är FN som har skapat HDI för att ge en annan bild av hur det är att leva i ett land än genom att bara mäta länders BNP (bruttonationalprodukt). BNP tar bara hänsyn till ekonomin i länderna och inte levnadsförhållanden för invånarna. HDI mäter bland annat förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomst (bruttonationalinkomst) bland invånarna i ett land. HDI mäter också hur många som kan läsa, hur många som har tillgång till internet och hur många som sitter i fängelse. HDI mäts på en skala från 0 till 1 där 1 högst. Sverige har ungefär 0.9 och är ett av länderna med högst siffra. Det är viktigt att tänka på att HDI inte mäter all utveckling. HDI fokuserar på några delar av ett lands utveckling. När man tittar på data är det därför viktigt att komma ihåg att HDI inte inkluderar alla delar av ett lands utveckling.

  Diskutera:

  • Vad tänker du på när du ser olikheterna mellan länder?
  • Varför tror du att Sverige har en så hög siffra?
  • Vi kan alla bli sjuka, råka ut för olyckor och behöva hjälp under olika delar av livet, till exempel om du ska föda barn eller måste opereras. Om du blir arbetslös räcker kanske inte dina pengar till att betala mat och hyra. Att betala skatt på din lön är ett sätt att stötta och hjälpa varandra i samhället. Skatt går bland annat till socialförsäkringen. Hur tror du att systemet med skatt och socialförsäkring påverkar länders utveckling, till exempel hur länge invånarna lever, deras livskvalitet eller hur många år de går i skolan?
Steg 5. Utvärdera
 • Övning 5.1 Utvärdera ”Social service i din vardag”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Social service i din vardag”.

  Förberedelse: Inga förberedelser.

  Diskutera följande frågor, antingen i mindre grupper eller i helgrupp:

  • Vad var det viktigaste du lärde dig?
  • Är det någonting som du vill veta mer om? Om ja, vad i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
  • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?