Metodstöd: Vården

Senast uppdaterad: 3/11-2021

Steg 1. Introducera ”Vården”
 • Övning 1.1 ”Hälso- och sjukvården i Sverige”

  Syfte med övningen: Att introducera hälso- och sjukvården i Sverige för deltagarna.

  Förberedelser: Förbered så att du kan visa filmen ”Börja prata om: Hälso- och sjukvården” från MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se.

  Kommentar: Det är viktigt att du som kommunikatör betonar att samtalen i det här temat inte ska handla om privata situationer. Ingen ska exempelvis behöva berätta om något som de har sökt vård för. Tänk också på att även om all information inte berör alla deltagare kan de vilja förmedla den till andra. Se därför till att alla får ta del av all information som delas.

  Visa filmen ”Börja prata om: Hälso- och sjukvården”.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp och låt dem diskutera följande frågor:

  • Hur gör du för att hitta läkare, vårdcentral, sjukhus med mera i Sverige när du eller någon i din familj behöver vård?
  • Vilka frågor tycker du är viktiga att ställa när du har kontakt med hälso- och sjukvården?
 • Övning 1.2 ”1177 Vårdguiden”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska få en introduktion till 1177 Vårdguiden.

  Förberedelse: Förbered så att du kan visa filmen ”Film om 1177 Vårdguiden” från 1177 Vårdguiden.

  Visa filmen ”Film om 1177 Vårdguiden” och låt deltagarna först diskutera två och två i Bikupor och sedan i helgrupp:

  • Vad hände i filmen?
  • Vad tror du att filmen vill informera om?
  • Vilka situationer var mest allvarliga?

  Skriv ”1177 Vårdguiden” på tavlan och berätta att 1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård i Sverige. Berätta att du kan söka information på webbplatsen 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för att få rådgivning. Säg att det är den svenska sjukvården som står bakom 1177 Vårdguiden.

Steg 2. Presentera syftet
 • Förslag på syften

  Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

  Förslag på syften:

  • Att deltagarna ska få information om och få möjlighet att diskutera svensk vård.
  • Att deltagarna ska kunna hitta sin närmaste vårdcentral.
  • Att deltagarna ska få information om och få möjlighet att diskutera rättigheter och skyldigheter inom den svenska vården.
  • Att deltagarna ska få information om 1177 Vårdguiden.
  • Att deltagarna ska få fundera på vad man ska göra vid olika typer av skador och sjukdomstillstånd.
  • Att deltagarna ska få information om och få möjlighet att diskutera olika yrken inom vården.
  • Att deltagarna ska få information och få möjlighet att diskutera tandhälsa.
Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor
 • Övning 3.1 ”Hälso- och sjukvården i Sverige”

  Syfte med övningen: Att fånga upp deltagarnas frågor och erfarenheter av att hitta rätt i hälso- och sjukvården i Sverige.

  Förberedelser: Inga förberedelser.

  Berätta att det kan vara svårt för den som är ny i Sverige att förstå hur hälso- och sjukvården fungerar och veta hur man söker vård. Säg att eftersom vården fungerar på olika sätt i olika länder är det lätt att ha förväntningar på vården som kan leda till missförstånd, som till exempel förväntningar att alltid få träffa en läkare eller att läkaren ska skriva ut en viss medicin.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp och låt dem diskutera frågorna nedan. Påminn om att deltagarna inte ska känna sig tvingade att berätta om egna erfarenheter från sjukvården.

  • Tycker du något är svårt när du söker vård i Sverige? I så fall, vad? (Till exempel boka tid, boka tolk med mera)
  • Vad tycker du fungerar bra när du söker vård i Sverige?
  • Vilka likheter och skillnader finns mellan hälso- och sjukvården i Sverige och det land eller de länder där du har bott tidigare?

  Be grupperna redovisa några av sina tankar i helgrupp.

 • Övning 3.2 ”Hitta din vårdcentral”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska prova att söka upp sin närmaste vårdcentral på webben.

  Förberedelser: Förbered så att du kan visa hur man söker vårdcentral på webbplatsen 1177.se. Helst ska alla deltagare ha egen mobiltelefon/surfplatta/dator för att själva kunna göra samma moment.

  Dela in deltagarna i par så att de kan stötta varandra. Gå in på 1177.se och visa hur man söker upp närmaste vårdcentral. De deltagare som har egen mobiltelefon/surfplatta/dator gör samma moment på sin enhet samtidigt. Klicka på Hitta vård. Be deltagarna att skriva sin bostadsadress i sökrutan ”Var vill du söka” och att välja ”Vårdcentral” i rullistan ”Vilken typ av vård söker du?” och sedan klicka på ”Sök”. Låt sedan deltagarna försöka hitta svar på följande:

  • Hur många vårdcentraler finns nära dig?
  • Vilken vårdcentral ligger närmast dig?
  • Vad kostar ett vårdbesök på den vårdcentral du är skriven på?

  Den tredje frågan är svårare. Den kräver att deltagarna går in på vårdcentralens webbplats och söker information. Du avgör om den frågan fungerar i din grupp.

  Fråga deltagarna vad de tyckte om att göra den här övningen och söka den här informationen. Var det svårt? Be några grupper att redogöra för sina svar i helgrupp. Fråga om det är något moment de vill att du ska repetera.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna
 • Övning 4.1 ”Rättigheter och skyldigheter i vården”

  Syfte med övningen: Att få information om och få möjlighet att diskutera rättigheter och skyldigheter i den svenska vården.

  Förbered: Förbered så att du kan visa filmerna ”Kan jag söka vård i hela landet?”, ”Får jag välja behandling?”, ”Kan jag påverka vilken vård jag får?”, ”Vem kan läsa min journal?” och ”Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?”, samtliga från 1177 Vårdguiden.

  Filmen ”Kan jag påverka vilken vård jag får?” från 1177 Vårdguiden.

  Filmen ”Vem kan läsa min journal?” från 1177 Vårdguiden.

  Filmen ”Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?” Från 1177 Vårdguiden.

  Visa filmerna. Fyll på med mer information efter varje film och diskutera i helgrupp. På webbsidorna där filmerna ligger finns mycket information att fylla på med. Nedan ser du några förslag på vad du kan säga.
  Diskutera också tillsammans i helgrupp efter varje film. Nedan ser du förslag på diskussionsfrågor. Observera att det i filmerna inte alltid finns exakta svar på frågorna. Därför är det viktigt att ni diskuterar i helgrupp och att du som kommunikatör är med och stöttar i diskussionerna. Du kan också välja andra frågor.

  Visa filmen ”Kan jag söka vård i hela landet?”.

  Berätta att det fria vårdvalet innebär att du kan söka vård i hela landet, inte bara där du bor.
  Säg också att det är viktigt att du som patient eller närstående visar respekt för vårdpersonalen. Det är i första hand ditt medicinska tillstånd som avgör vilka i personalen som ska behandla dig. Du kan inte kräva att bli behandlad av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller liknande. Om du tackar nej till behandling av viss personal betyder det att du tackar nej till vård hos den vårdgivaren. Du har fortfarande rätt att söka vård hos en annan vårdgivare.

  Frågor:

  • Hur gör du för att söka vård i en annan region än där du bor?
  • Vad kan du göra om du känner dig obekväm med personal som du möter i vården?

  Visa filmen ”Får jag välja behandling?”.

  Berätta att du har rätt att klaga på vården om du är missnöjd eller om du har blivit illa bemött. Prata först med personalen på den mottagning eller avdelning som du har varit på. Du kan också kontakta patientnämnden.

  Frågor:

  • Vilka är kontaktuppgifterna till patientnämnden i din region?
  • Hur kan du få information om olika behandlingar innan du besöker vården?
  • Vad innebär sjukskrivning?

  Visa filmen ”Kan jag påverka vilken vård jag får?”

  Berätta att du som patient har rätt att vara delaktig i frågor som rör din vård och att du ska få vara med och bestämma i de fall det går. När du som patient förstår vilka alternativ och möjligheter du har kan du själv vara med och bestämma om du vill ha den vård som du erbjuds Det gäller även dig som inte är myndig. Du kan också välja att säga nej till den vård som du erbjuds. Och även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig senare.

  Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Barn och anhöriga ska inte vara tolk. Även tolken har tystnadsplikt.

  Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Du har rätt att:

  • få kontakt med primärvården samma dag
  • få en medicinsk bedömning inom tre dagar
  • få besök på en specialistmottagning inom 90 dagar
  • påbörja behandling inom 90 dagar

  Frågor:

  • I vilka situationer kan det vara särskilt viktigt att kunna påverka sin vård?
  • Vad tycker du om att kunna vara med och påverka din vård? Gick det att påverka sin vård i det land eller de länder där du har bott tidigare?
  • Vad innebär samtycke?
  • Hur bokar du tolk inför ett besök i vården?

  Visa filmen ”Vem kan läsa min journal?”.

  Berätta att det är viktigt att du som patient känner förtroende för personalen du möter inom vården. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Tystnadsplikt och sekretess innebär att vårdpersonal inte får berätta något om en patient för någon annan än de som vårdar patienten. Det gäller även i kontakt med närstående. Du som patient måste ge ditt tillstånd för att närstående ska få veta något. För barn gäller andra regler. Föräldrar och vårdnadshavare kan få information utan att barnet behöver ge tillstånd.

  Frågor:

  • Varför är det viktigt med tystnadsplikt och sekretess inom vården?
  • I vilka situationer kan en person vilja att närstående inte får information om ens vård?

  Visa filmen ”Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?”.

  Frågor:

  • Varför är det viktigt att barn får vara delaktiga i sin vård?
  • Hur var barnens delaktighet i vården i det land eller de länder där du har bott tidigare?
 • Övning 4.2 ”Hitta rätt i vården”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får fundera på vad man ska göra vid olika typer av skador och sjukdomstillstånd.

  Förberedelser: Skriv ut materialet ”Hitta rätt i vården” med de olika sjukdomsfallen. Materialet är på svenska men i dokumenten finns plats för att översätta innehållet till deltagarnas språk. Du kan fylla i materialet innan du skriver ut det. Om samhällsorienteringen är digital kan du mejla materialet till deltagarna. Materialet finns i tre versioner; ett för höger-till-vänsterspråk (HV), ett för vänster-till-högerspråk (VH) och ett för tigrinja (TIG).

  Klicka på länkarna nedan och läs på så att du vet vad 1177 Vårdguiden skriver om de olika sjukdomsfallen. Förbered också så att du kan visa filmerna ”Så loggar du in på 1177 Vårdguiden med din mobil” och ”Så loggar du in på 1177 Vårdguiden med din dator”. Skriv också ut språkkartan från 1177 Vårdguiden med information om rättigheten till tolk.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Dela ut materialet ”Hitta rätt i vården” med sjukdomsfallen till grupperna. Ett ark per grupp. Varje grupp får alltså tre sjukdomsfall att diskutera. Det gör inget att flera grupper får samma sjukdomsfall.

  Grupperna ska nu diskutera sjukdomsfallen och svara vilket alternativ de tror är rätt åtgärd.

  Låt sedan varje grupp berätta hur de har resonerat i de olika fallen. Låt alla grupper som har diskuterat samma fall redovisa innan du berättar vad 1177 Vårdguiden säger att man ska göra i det fallet. Gå sedan vidare och gör samma sak med alla sjukdomsfall som grupperna har fått att diskutera.

  Låt sedan grupperna komma på ett eget sjukdomsfall och hitta en lämplig åtgärd till det genom att söka på 1177 Vårdguiden. Låt sedan grupperna presentera sina egna sjukdomsfall och vilken åtgärd de har valt. Fråga hur de resonerade.

  Var tydlig med att om man är det minsta osäker på om man behöver träffa en läkare eller inte så kan man alltid ringa 1177 Vårdguiden och få rådgivning.

  Viktigt! Säg att vid livsfarliga sjukdomar och skador ska man alltid åka direkt till akutmottagning eller ringa 112, till exempel när en gravid kvinna blöder kraftigt, när någon har tecken på stroke, när barn får kokande vätska över sig eller när någon är medvetslös.

  Berätta att man även kan logga in med bank-id på 1177 Vårdguiden för att:

  • Få stöd och mer information om behandlingar.
  • Förnya recept och hålla koll på sina läkemedel och hjälpmedel.
  • Boka, omboka eller avboka en vårdtid.
  • Byta vårdcentral.
  • Kontakta vården.
  • Läsa meddelanden från vårdmottagningar.
  • Läsa sin journal.
  • Beställa prover och test.
  • Registrera symtom vid särskilda tillstånd, till exempel reumatism.
  • Hantera läkarintyg och läkarutlåtanden, till exempel skicka intyg till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.
  • Beställa teckenspråkstolk eller taltjänst.
  • Göra sitt barns (upp till 13 år) vårdärenden, till exempel boka läkarbesök.

  Visa filmerna ”Så loggar du in på 1177 Vårdguiden med din mobil” och ”Så loggar du in på 1177 Vårdguiden med din dator”.

  Fråga deltagarna vad de tycker om 1177 Vårdguiden.

  Avsluta med att dela ut eller mejla språkkartan från 1177 Vårdguiden med information om rättigheten till tolk. Du kan också tipsa om appen Care to Translate som är ett bildstöd som kan användas för att kommunicera med vårdpersonal.

 • Övning 4.3 ”Vem jobbar inom vården?”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska få information om och få diskutera olika yrken inom vården.

  Förberedelser: Förbered dig för att läsa stycket Personal i vården i deltagartexten ”Att hitta rätt i vården” högt för deltagarna.

  Läs stycket Personal i vården i deltagartexten ”Att hitta rätt i vården” högt för deltagarna. Fyll gärna på med mer information från andra källor.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp och låt dem diskutera:

  • Var det några yrken som du inte hade hört talas om innan? I så fall, vilka?
  • Vad är skillnaden mellan sjuksköterskor och läkare?

  Det är viktigt att du som kommunikatör är tydlig med att sjuksköterskor i Sverige har en universitetsutbildning. Säg att det ofta är sjuksköterskor som möter patienter först, och ibland träffar man som patient inte en läkare överhuvudtaget.

  Gör en Heta stolen med deltagarna. Låt deltagarna sitta på stolar i en ring. Läs upp ett påstående, till exempel:

  ”Sjuksköterskor har kort utbildning i det landet jag bodde i tidigare.”

  Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. De som håller med om påståendet sitter kvar på sin stol. För de som inte håller med blir stolen så ”het” att de måste byta till en annan stol. Se till att det finns en tom stol i ringen ifall det endast är en person som inte håller med om påståendet.

  När alla har tagit ställning till påståendet ber du några av deltagarna att berätta vad de tänker och tycker om påståendet. Fråga både dem som sitter kvar och dem som bytt plats. Gå sedan vidare till nästa påstående.

  Förklara att bara för att du som kommunikatör har valt de här påståendena till den här övningen betyder det inte att du håller med om dem. Säg att det är okej att både hålla med och att vara emot.

  Här är exempel på påståenden du kan använda:

  • Sjuksköterskor har kort utbildning i det landet jag bodde i tidigare.
  • Det är bra att läkare inte skriver ut antibiotika till alla som vill ha.
  • Det är vanligt med manliga sjuksköterskor.
  • Det är vanligt med kvinnliga läkare.
  • Det är viktigt att sjukvårdspersonal är trevliga.

  Lägg gärna till fler påståenden.

  Tips! Bjud in en sjuksköterska som kan berätta mer om yrket, svenska hälso- och sjukvårdssystemet och svara på deltagarnas funderingar.

 • Övning 4.4 ”Tandhälsa”

  Syfte med övningen: Att deltagarna ska få information om och få möjlighet att diskutera tandhälsa.

  Förberedelser: Förbered så att du kan visa filmen ”Hur man borstar tänderna med vanlig tandborste” och bildspelet ”Sockerinnehåll i livsmedel” från Folktandvården. Förbered också så att du kan informera om kostnader för tandvård i Sverige. Du kan utgå från avsnittet om tandhälsa i deltagartexten ”Att hitta rätt i vården”. Skriv ut ”Råd om barns tänder” på deltagarnas språk om det är relevant för gruppen.

  Skriv ”tandhälsa” på tavlan. Fråga vad tandhälsa innebär för deltagarna och varför det är viktigt att ta hand om sina tänder. Låt deltagarna svara spontant i en gemensam Brainstorm och skriv upp deras svar på tavlan.

  Skriv sedan ”Socker” på tavlan. Fråga hur socker påverkar tandhälsan. Låt deltagarna svara spontant i en gemensam Brainstorm och skriv upp deras svar på tavlan.

  Visa bildspelet ”Sockerinnehåll i livsmedel”. Säg att socker finns i nästan alla livsmedel idag. Socker omvandlas till syra i munnen. Det kan i sin tur ge hål i tänderna. Säg att vi bör äta så lite socker som möjligt.

  Skriv upp ”2+2+2+2-metoden” på tavlan och fråga om någon känner till metoden. Berätta att det betyder att du ska borsta dina tänder 2 gånger per dag, i 2 minuter, med 2 centimeter tandkräm (gärna med fluor) och därefter vänta minst 2 timmar innan du äter något.

  Håll en genomgång om kostnader för tandvård. Utgå från avsnittet Tandhälsa i deltagartexten ”Att hitta rätt i vården”. Du kan till exempel säga:

  • Tandvård för vuxna subventioneras inte som annan vård. Tandvård är därför ofta dyrare än annan sjukvård i Sverige.
  • Om du måste betala mycket pengar för tandvård kommer du att få rabatt, det kallas högkostnadsskydd.
  • Tandvård är gratis upp till 23 år.

  Diskutera i helgrupp:

  • Hur fungerar tandvården i det land eller de länder där du har bott tidigare?

  Om du bedömer att det passar din grupp kan du avsluta med att låta deltagarna göra ett informationsblad. Dela i så fall in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp och be dem att skriva ett kort informationsblad om tandhälsa. Om deltagarna tycker den här uppgiften är svår kan du ge dem tips på vad informationsbladet kan innehålla, till exempel saker som är viktiga att göra varje dag för att ha tänderna ska må bra. Informationsbladet får även gärna innehålla illustrationer.

  Dela ut affischen ”Råd om barns tänder” till de som vill ha.

Steg 5. Utvärdera
 • Övning 5.1 Utvärdera ”Vården”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Vården”.

  Förberedelser: Inga förberedelser.

  Dela in deltagarna i par och låt dem diskutera nedanstående frågor med varandra. Låt dem sedan berätta om sina tankar i helgrupp:

  • Vad har varit mest intressant och viktigt för dig idag?
  • Är det någonting du vill veta mer om? Vad är det i så fall?
  • Vilken övning tyckte du var bäst?
  • Var det någon övning som du inte tyckte var så bra?