MILSA handbok i samhälls- och hälsokommunikation

Senast uppdaterad: 5/11-2021

MILSA handbok för samhälls- och hälsokommunikatörer är till för dig som är samhälls- och hälsokommunikatör inom ramen för samhällsorientering för nyanlända. Handboken har tagits fram för att ge inspiration, vägledning och stöd och handfasta tips. Samhällsorienteringen – samhälls- och hälsokommunikationen – är en central och viktig insats för dem som kommer nya till Sverige. Du som samhälls- och hälsokommunikatör kan göra stor skillnad både för den enskilda nyanlända men även för Sveriges integrationsarbete i stort. Handboken är ett konkret stöd i ditt viktiga uppdrag.

Bild som visar framsidan av MILSA:s handbok

Handboken är framtagen inom ramen för MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation som med stöd av den Europeiska Socialfonden under 2017 – 2021 genomförde en nationell satsning för kommunikatörer verksamma inom samhällsorienteringen för nyanlända migranter (SO). Fokus för projektet har legat på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande, men också på att ta fram stödjande material för verksamheten bland annat i samverkan med Informationsverige.se. Inom ramen för projektet har ca 150 kommunikatörer verksamma i kommuner i samtliga län genomfört den utbildning som tagits fram i samverkan mellan länsstyrelserna och 4 universitet med stöd av en rad externa aktörer i form av andra myndigheter och idéburna organisationer.

Arbetet med att ta fram handboken har hållits samman av Kerstin Selén på Sensus studieförbund som var en av lärarna i MILSA utbildningsplattform. Innehållet är baserat på de delar som legat till grund för utbildningen i MILSA utbildningsplattform men också på all den erfarenhet av att leda samhällsorientering och hälsokommunikation som deltagande kommunikatörer bidragit med under utbildningens gång.

Om du har frågor om handboken eller är intresserad av att beställa ett fysiskt exemplar är du välkommen att kontakta Klara Steinvall, handläggare för MILSA utbildningsplattform på Länsstyrelsen Skåne.