Rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 24/2-2023

Föräldrabalken är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet.

Föräldrars och barns rättigheter i vården

Det är både barnet och du, som vårdnadshavare, som ska få information och ha möjlighet att ta ställning till frågor som rör barnets vård. Det kan till exempel betyda att ni behöver en tolk.

Föräldrars rättigheter i skolan

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Minst en gång per termin ska läraren bjuda in vårdnadshavaren till utvecklingssamtal om elevens skolsituation.

Enligt föräldrabalken har barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.​

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Underhållsskyldighet

Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller tills barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter 18 års ålder är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, med beaktande av ålder och mognad. Om det är till barnets bästa ska målsättningen vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn betyder att vårdnadshavare, oftast föräldrar, har juridiskt ansvar för barnet. Det betyder att du har rättighet och skyldighet att ta hand om barnet. Barn ska enligt lagen ha vårdnad tills de fyller 18 år.

Faderskapsintyg

När ett barn (upp till 18 år) får uppehållstillstånd ska faderskapet bekräftas av pappan om han inte är gift med mamman. Detta gäller oavsett om pappan är med familjen i Sverige eller inte. I de flesta kommuner är det socialnämnden som handlägger frågor om faderskap men det kan också vara sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder. Vänd dig till din kommun för att få reda på vad som gäller där du bor.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna har delat ansvar för barnet. De måste bestämma saker som handlar om barnet ihop. Båda föräldrarna har samma skyldigheter även om de inte bor ihop. Om du är vårdnadshavare har du också rätt att få information om ditt barn. Det betyder att du har rätt att få veta saker om ditt barn från förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad betyder att bara en av föräldrarna har ansvaret för barnet och bestämmer över det. Om ni är gifta får ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Om ni inte är gifta måste ni fylla i ett papper hos socialförvaltningen (familjerätten) om vem som är pappa till barnet. Då får ni gemensam vårdnad.

God man

För barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen, utses en god man. Den gode mannen ansvarar för barnets personliga förhållanden och tar tillvara barnets intresse i förmyndares och vårdnadshavares ställe.

Familjerätten

Om ni ska skilja er och inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni kontakta familjerätten. Den kan hjälpa er att hitta en lösning. Om ni inte kommer överens blir det en rättslig fråga hos tingsrätten. Tingsrätten ber då familjerätten att göra en utredning innan tingsrätten bestämmer vilken förälder som ska ha vårdnaden och var barnen ska bo.

I Sverige är det enligt lag förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld mot barn. Detta gäller även föräldrar i barnuppfostran och i skolan.

Det är även olagligt att utsätta barn för att se eller höra vissa brott i en nära relation. Barn ska inte behöva se eller höra till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp mellan föräldrar, syskon eller släktingar. Det betyder att våld mellan föräldrar också är våld mot barn. Brottet kallas barnfridsbrott och kan bestraffas med fängelse. Barn som bevittnar brott i nära relationer är brottsoffer och kan ha rätt till skadestånd.

Fysiskt våld är alla former av våld mot kroppen. Lätta slag, att dra i håret och nypa är också fysiskt våld.

Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa in ett barn. Psykiskt våld kan skada barnets självkänsla och utveckling lika mycket som fysiskt våld.

Om du är orolig för att ett barn far illa kan du kontakta Socialtjänsten. Om du har bevittnat våld mot ett barn kan du höra av dig till polisen på telefonnummer 114 14.