Skola

Senast uppdaterad: 27/3-2024

Alla barn har rätt till utbildning. Kommunen är skyldig att erbjuda dina barn plats i skolan. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, och om vilket stöd dina barn får för att de ska kunna gå i den svenska skolan.

Fyra barn spelar basket på en skolgård.

Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. De flesta barn går i förskoleklassen från höstterminen det år de fyller 6 år. Utbildningen ska stimulera barnens utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin.

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen är obligatorisk. Specialskolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 10.

Specialskolan är en statlig skolform som drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för:

  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • Elever med grav språkstörning.
  • Elever med medfödd dövblindhet.
  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola är till för barn och unga mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en hjärnskada.

Barn med en intellektuell funktionsnedsättning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i anpassad grundskola. Det är en egen skolform som ger en anpassad utbildning till varje elevs förutsättningar och behov.

Den svenska gymnasieskolan är frivillig. Gymnasieskolan är treårig för de flesta. Många börjar här direkt efter grundskolan vid 16 års ålder. Utbildningen måste påbörjas senast det år man fyller 20 år.

På gymnasieskolan kan ditt barn läsa olika nationella program eller introduktionsprogram. På de nationella programmen finns det yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att ditt barn ska kunna gå på ett yrkesprogram krävs det att barnet har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt åtta ämnen.

För att ditt barn ska kunna gå på högskoleförberedande program krävs det att ditt barn har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare nio ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt tolv ämnen.

Om ditt barn inte är behörig till de nationella programmen kan barnet läsa på något av de fyra introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är flexibla när det gäller studietakt, omfattning och innehåll. Programmen ska även vara anpassningsbara efter ditt barns förkunskaper och behov.

Anpassad gymnasieskola är till för unga mellan 16 och 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en hjärnskada. Den pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan.

Det är både en rättighet och en skyldighet att gå i skola. I Sverige är det skolplikt från det år barnet fyller sex år till dess att barnet går ut högsta årskursen i grundskolan eller fyller 18 år.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att inte göra det. Både föräldrar och skola har ett ansvar att se till att barnen går i skolan. Det är frivilligt att gå i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola är gratis.

I förberedelseklassen läser barnet olika ämnen samtidigt som det får lära sig grunderna i svenska språket. Målet med att ditt barn läser ett eller flera ämnen inom förberedelseklassen är att barnet så snart som möjligt ska bli redo att följa undervisningen i den ordinarie klassen.

Ditt barn kan under högst två år erbjudas undervisning i förberedelseklass. Barnet kan inte ha all sin undervisning i denna klass. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklass och hur stor del som ska ske i ordinarie klass är olika för varje barn. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska organiseras.

Läraren ska bedöma barnets kunskaper i de olika ämnena inom förberedelseklassen. När läraren bedömer att barnet klarar att delta i ett ämne inom ordinarie klass ska barnet delta i den undervisningen istället.

I grundskolan kan ditt barn få undervisning i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Barn som inte har svenska som modersmål kan läsa svenska som andraspråk om barnet har behov av det. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn får läsa svenska som andraspråk. Du kan ta kontakt med rektorn på skolan om ditt barn har behov av att läsa svenska som andraspråk.

Inom gymnasieskolan kan ditt barn läsa kursen svenska eller svenska som andraspråk

I grundskolan kan ditt barn ha en prioriterad timplan. Om ditt barn har en prioriterad timplan innebär det att barnet kan få mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

För att ditt barn ska kunna få mer tid för svenska måste man ta bort tid från undervisningen i andra ämnen. Den totala undervisningstiden blir samma, men man fördelar undervisningstiden så att det blir mer tid för svenska eller svenska som andraspråk. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn ska ha prioriterad timplan. Ett barn kan ha en prioriterad timplan i högst ett år.

Ditt barn kan ha rätt till modersmålsundervisning om ditt barn har ett annat modersmål än svenska. I förskolan och förskoleklassen ska ditt barn ha möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Inom grundskolan och gymnasieskolan har ditt barn rätt till modersmålsundervisning om vissa krav är uppfyllda.

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning så måste du ansöka om det. Fråga skolan hur du ska göra och vilka krav som ställs.

Studiehandledning på modersmålet är viktigt för att kunna ta tillvara på det som barnet redan kan i de olika skolämnena. Ditt barn ska få studiehandledning på modersmålet om ditt barn behöver det. Du kan kontakta läraren eller rektorn på skolan för mer information om studiehandledning.