Skola

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Alla barn har rätt till utbildning. Kommunen är skyldig att erbjuda dina barn plats i skolan. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, och om vilket stöd dina barn får för att de ska kunna gå i den svenska skolan.

Sju leende och skrattande barn springer mot kameran, några barn har armarna i luften. I bakgrunden syns en stentrappa i skolmiljö.

Foto: Colourbox

 • ​Förskolan

  Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

 • ​Förskoleklass

  Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. De flesta barn går i förskoleklassen från höstterminen det år de fyller 6 år. Utbildningen ska stimulera barnens utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning.

 • Grundskolan

  Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin.

 • Grundsärskolan

  Grundsärskolan är till för barn och unga med utvecklingsstörning, 7-15 år.

  Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan. Det är en egen skolform som ger en anpassad utbildning till varje elevs förutsättningar och behov.

 • Gymnasieskolan

  Den svenska gymnasieskolan är frivillig. Gymnasieskolan är treårig för de flesta. Många börjar här direkt efter grundskolan vid 16 års ålder. Utbildningen måste påbörjas senast det år man fyller 20 år.

  På gymnasieskolan kan ditt barn läsa olika nationella program eller introduktionsprogram. På de nationella programmen finns det yrkesförberedande program och högskoleförberedande program.

  För att ditt barn ska kunna gå på ett yrkesförberedande program krävs det att barnet har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt åtta ämnen.

  För att ditt barn ska kunna gå på högskoleförberedande program krävs det att ditt barn har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare nio ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt tolv ämnen.

  Om ditt barn inte är behörig till de nationella programmen kan barnet läsa på något av de fem introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är flexibla när det gäller studietakt, omfattning och innehåll. Programmen ska även vara anpassningsbara efter ditt barns förkunskaper och behov.

 • Gymnasiesärskolan

  Gymnasiesärskolan är till för unga med utvecklingsstörning 16-20 år. Den pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan.

 • Skolplikt och rätt till utbildning

  Skolplikt innebär att ditt barn måste gå i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att inte göra det.

  Skolplikten för ditt barn börjar på höstterminen det år ditt barn fyller sex år, om ditt barn är folkbokfört eller kommer att folkbokföras i en kommun. Förskoleklassen är obligatorisk. I vissa fall är det möjligt att ditt barn kan börja direkt i grundskolan, grundsärskolan eller specialskola. Skolplikten gäller oftast under tio år.

  Om det finns särskilda skäl gäller skolplikten inte förrän höstterminen det kalenderår då ditt barn fyller sju år. Detta prövas av din kommun efter att du har gjort en begäran om att skolplikten ska skjutas upp. Om skolplikten skjuts upp ska ditt barn erbjudas att gå i förskola.

  Skolplikt motsvaras av en rätt till utbildning. Ditt barn har rätt till utbildning i skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, specialskola och fritidshem.

  Ditt barn har också rätt att påbörja studier på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan till och med det första kalenderhalvåret det år barnet fyller 20 år, om barnet är folkbokfört eller kommer att folkbokföras i en kommun.

 • Förberedelseklass

  I förberedelseklassen läser barnet olika ämnen samtidigt som det får lära sig grunderna i svenska språket. Målet med att ditt barn läser ett eller flera ämnen inom förberedelseklassen är att barnet så snart som möjligt ska bli redo att följa undervisningen i den ordinarie klassen.

  Ditt barn kan under högst två år erbjudas undervisning i förberedelseklass. Barnet kan inte ha all sin undervisning i denna klass. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklass och hur stor del som ska ske i ordinarie klass är olika för varje barn. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska organiseras.

  Läraren ska bedöma barnets kunskaper i de olika ämnena inom förberedelseklassen. När läraren bedömer att barnet klarar att delta i ett ämne inom ordinarie klass ska barnet delta i den undervisningen istället.

 • Svenska som andraspråk

  I grundskolan kan ditt barn få undervisning i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Barn som inte har svenska som modersmål kan läsa svenska som andraspråk om barnet har behov av det. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn får läsa svenska som andraspråk. Du kan ta kontakt med rektorn på skolan om ditt barn har behov av att läsa svenska som andraspråk.

  Inom gymnasieskolan kan ditt barn läsa kursen svenska eller svenska som andraspråk.

 • Prioriterad timplan

  I grundskolan kan ditt barn ha en prioriterad timplan. Om ditt barn har en prioriterad timplan innebär det att barnet kan få mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

  För att ditt barn ska kunna få mer tid för svenska måste man ta bort tid från undervisningen i andra ämnen. Den totala undervisningstiden blir samma, men man fördelar undervisningstiden så att det blir mer tid för svenska eller svenska som andraspråk. Det är rektorn på skolan som bestämmer om ett barn ska ha prioriterad timplan. Ett barn kan ha en prioriterad timplan i högst ett år.

 • Modersmålsundervisning

  Ditt barn kan ha rätt till modersmålsundervisning om ditt barn har ett annat modersmål än svenska. I förskolan och förskoleklassen ska ditt barn ha möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Inom grundskolan och gymnasieskolan har ditt barn rätt till modersmålsundervisning om vissa krav är uppfyllda.

  Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning så måste du ansöka om det. Fråga skolan hur du ska göra och vilka krav som ställs.

 • Studiehandledning på modersmål

  Studiehandledning på modersmålet är viktigt för att kunna ta tillvara på det som barnet redan kan i de olika skolämnena. Ditt barn ska få studiehandledning på modersmålet om ditt barn behöver det. Du kan kontakta läraren eller rektorn på skolan för mer information om studiehandledning.