Håbo

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Håbo har ett centralt läge i Mälardalen med 12 mil stränder. Här finns mängder av spår från historien med fem medeltida kyrkor, ett trettiotal runstenar och Sveriges världsberömda barockslott, Skoklosters slott.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

21959

Storlek till ytan

186 km²

Under flera århundraden har Håbo varit en plats för rekreation och upplevelser. Den vackra och varierade naturen ger både ro och upplevelser av det rika djur- och fågellivet. Håbo växer och har idag 20 000 invånare, ett blomstrande näringsliv och ett rikt föreningsliv. Från centralorten Bålsta är det 30 minuter till Stockholm och 40 minuter till Arlanda med bra pendlingsmöjligheter.

Boende

Det finns ett varierat utbud av boende i Håbo kommun. Småhus är den vanligaste boendeformen. I Bålsta och Skokloster finns även bostadsrätter och hyresrätter. Håbohus AB är det kommunägda bostadsbolaget i Håbo kommun. Bolaget har ca 1250 lägenheter samt lokaler för kontors- och affärsverksamhet. Det finns även flera privata fastighetsägare i kommunen.

Vilka språkgrupper finns på orten?

En del av de språkgrupper som finns i kommunen, om man inte räknar med de nordiska länderna, är arabiska, engelska, thailändska, ryska, kinesiska, kinyarwanda, spanska, italienska, litauiska, polska, persiska, kurdiska och dari.

Barn i förskolan och elever i skolan som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål. Kommunen ordnar modersmål för elever i årskurs 1-9 om det finns minst fem elever och en lämplig lärare. Språket ska vara aktivt i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper.

Föreningar och organisationer

I Håbo finns det många olika föreningar, till exempel idrottsföreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar. I kommunens föreningsregister kan du själv leta upp just det du är intresserad av. I Håbo kommun verkar ca 150 olika föreningar, varav ett 40-tal bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Här finns även flera svenska och andra nordiska religiösa samfund och kyrkor.

Vad finns i närområdet

Centralorten Bålsta i Håbo har en modern kärna med kringliggande historisk miljö. I centrum finns både affärer och restauranger. Arbetsförmedling, socialkontor, vårdcentral och folktandvård finns i centrum. Närmaste försäkringskassa och skattemyndighet hänvisas till Enköping, Uppsala eller Sundbyberg. Kommunhuset ligger i centrala Bålsta. I kommunhuset finns flyktingsamordnare som arbetar med flyktingmottagande i Håbo.

Barnomsorg

I Håbo kommun finns 14 kommunala förskolor och sex förskolor som inte drivs av kommunen. Kommunen har förskolor som ska kunna passa alla på något sätt, till exempel förskolor med avdelningar som är allergianpassande samt avdelningar för barn som behöver extra stöd eller har andra särskilda behov.

Den öppna förskolan är en mötesplats för vårdnadshavare som tillsammans med barnet vill träffa andra vuxna och barn. Kommunen har två öppna förskolor:

  • I Novilla som ligger i Bålsta centrum vid Centrumterassen
  • I ungdomsgårdens lokaler vid brandstationen i Skokloster

Svenska kyrkan har öppen förskola på olika platser i Håbo olika dagar. Nyanlända barn i förskoleåldern tas emot av Skolkontoret som ser till att barnet får rätt placering och rätt hjälp i förskolan.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Håbo finns 7 kommunala och 3 fristående grundskolor. Barnet börjar i förskoleklass och går sedan i nio-årig grundskola. I Håbo finns en gymnasieskola, Fridegårdsgymnasiet, som drivs av kommunen och har ca 500 elever. Elever som önskar kan även gå i gymnasiet utanför kommunen. Utbildningen betalas av kommunen där eleven är folkbokförd. Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning.

Nyanlända barn och unga i skolåldern, upp till 19 års ålder, tas emot av Skolkontoret som ser till att barnet eller den unga får rätt placering och rätt hjälp i skolan.

Utbildningsmöjligheter

Det finns bra möjligheter för den som vill studera i Håbo. Vuxenutbildning finns i många former och anordnas av olika organisationer. Håbo kommun erbjuder utbildning både till dig som vill komplettera dina tidigare studier eller vill lära dig ett nytt yrke. Här finns folkhögskola, vuxenutbildning med grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna (särvux) samt svenska för invandrare (sfi).

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Håbo är en del av Region Uppsala och den som behöver sjukvård eller råd i hälsofrågor vänder sig till sin vårdcentral. Det finns både privata vårdcentraler och vårdcentraler som drivs av Region Uppsala. Du väljer själv vilken vårdcentral du vill tillhöra.

I Håbo finns tre vårdcentraler och en ungdomsmottagning; Bålstadoktorn, Familjeläkarna Bålsta, Håbohälsan och Bålsta ungdomsmottagning. På vårdcentralen finns läkare, distriktssköterska, barnmorska, barnsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator eller psykolog. Det finns ett lasarett i Enköping med tillgång till akutsjukhusets alla resurser samt ett universitetssjukhus i Uppsala, Akademiska sjukhuset.

Migrationshälsan Cosmos i Uppsala kommun tar emot alla som är asylsökande i Uppsala län. Här finns möjlighet till hälsosamtal, läkarbesök, besök hos sjuksköterska, stödsamtal med kurator, remiss till specialist och recept för medicin. För de som har fått permanent uppehållstillstånd hänvisas till vårdcentraler i Håbo kommun.

Tolkhjälp

Den som har ett annat modersmål än svenska och behöver tolk i möte med kommunens representanter, bör meddela detta när mötet bokas in. Det är kommunens personal som bokar in tolk. Detsamma gäller vid besök hos sjukvården och tandläkare, men då är det regionens personal som bokar in tolk.

Kommunikationer

Både till och inom Håbo kommun finns det goda kollektiva förbindelser:

Pendeltåg

SL:s Pendeltåg går var 30:e minut hela trafikdygnet. Med SL:s pendeltåg reser du till Stockholms central på 38 minuter.

SJ:s regionaltåg

SJ:s regionaltåg går till Sundbyberg och Stockholms central. Med regionaltåget når du Stockholm Central på 30 minuter.

Buss

Bussar går kontinuerligt till Enköping, Västerås och Uppsala. Bålsta har även direktbussar till Arlanda flygplats.

Arbete och företagande

Inom Håbo kommun finns en mängd betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet helt enkelt. Håbo kommun kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare under de närmaste åren. Orsaken är bland annat stora pensionsavgångar.