Mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 12/12-2022

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella, vilket betyder att de gäller för alla människor.

De mänskliga rättigheterna finns samlade i olika lagtexter som kallas konventioner. Det finns nio grundkonventioner. Sverige har anslutit sig till sju av dessa.

Exempel på mänskliga rättigheter kan till exempel vara rätten till liv, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till information, rätten till kultur eller rätten att vara fri från våld.

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta och har därför ett extra rättighetsskydd. Exempel på sådana grupper är kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter).

Lagar

I Sverige är det förbjudet att diskriminera någon på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sverige har även anslutit sig till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen är sedan 1995 svensk lag.

Om dina rättigheter kränks kan du vända dig till europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna även genom flera grundlagar. I Regeringsformen finns det till exempel en rättighetskatalog med våra grundläggande fri- och rättigheter.

Här står det om:

 • Opinionsfriheter (yttrandefrihet, informationsfrihet, religionsfrihet etc.).
 • Kroppslig integritet och rörelsefrihet (förbud av dödsstraff och tortyr etc.).
 • Rättssäkerhet (frihetsberövande och domstolsprövning etc.).
 • Egendomsskydd och allemansrätt (rätten att vistas i naturen etc.).
 • Upphovsrätt (äganderätt av verk).
 • Näringsfrihet (näring- och yrkesutövning).
 • Stridsåtgärder på arbetsmarknaden (rätt till strejk, lockout etc.).
 • Utbildning och forskning (rätt till grundläggande utbildning etc.).

Antidiskrimineringsbyråer

Det finns olika lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. De kan ge råd och stöd till dig som blivit utsatt för diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Om du har blivit diskriminerad kan du skicka tips eller klagomål till DO.

DO använder tips och klagomål för att se till att lagen följs, inte för att lösa situationer för enskilda personer.