Utsatt för våld

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Det är förbjudet att använda våld, hota och skada andra. Den som är våldsam kränker andras mänskliga rättigheter och begår ett brott. Det är inte ditt fel om du utsätts för våld. Du har rätt till skydd och stöd.

Vad är våld?

Våld kan vara olika saker. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt.

Några exempel är om någon:

 • slår, sparkar eller knuffar dig
 • kallar dig för något elakt och säger att du är dålig
 • hotar och tvingar dig att göra något som du inte vill, eller hindrar dig från att göra något som du vill
 • vill ha kontroll på vad du gör, t ex sms:ar hela tiden och vill veta vad du gör eller var du är. Kollar din mobil, Facebook och Instagram
 • tjatar sig till sex. Fotograferar eller filmar dig mot din vilja när du har sex. Sprider bilder på dig när du är avklädd eller har sex mot din vilja. Tvingar dig till olika sexuella handlingar. Våldtäkt.
 • bestämmer över din ekonomi och dina pengar. Tar ditt bankkort och din pinkod.
 • gör sönder saker som är dina, till exempel din mobil
 • hotar att skada eller döda ditt husdjur.

Vem utövar våld

Det är oftast män som använder våld. Män utsätts också för våld, främst av okända män utanför hemmet. Det ser annorlunda ut för flickor och kvinnor där våldet kan ske både utanför hemmet och i hemmet. En stor del av det våld som män utövar mot flickor och kvinnor sker i nära relationer. Kvinnan utsätts i hemmet av någon som hon känner och kan vara beroende av. Den som utövar våldet är oftast en partner, men kan också vara ett barn, ett syskon eller andra släktmedlemmar. Utanför hemmet kan flickor och kvinnor utsättas för sexuella trakasserier eller våldtäkt av okända män.

Makt och kontroll

Våldsamma handlingar sker när någon vill ha makt och kontroll över någon annan. FN skriver i Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor att våldet beror på ojämställdhet mellan män och kvinnor. Ojämställdheten innebär att män som grupp har makt att diskriminera kvinnor och utsätta dem för våld. Sveriges regering har som ett mål för jämställdhet mellan män och kvinnor att mäns våld mot kvinnor ska stoppas.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våld som handlar om heder riktar sig mot den som bryter mot familjens eller släktens normer och traditioner. Det drabbar oftast flickor och kvinnor, men även pojkar kan utsättas.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om begränsningar och att utöva kontroll för att skydda familjens och släktens heder, till exempel:

 • flickor får inte vara med på vissa lektioner i skolan
 • flickor måste gå direkt hem efter skolan
 • fickor får inte välja sina vänner
 • pojkar måste bevaka sina systrar utanför hemmet
 • unga kvinnor och män får inte själva välja kärleksrelationer eller sexuella relationer
 • unga personer tvingas gifta sig mot sin vilja med någon som familjen valt ut
 • flickor och kvinnor får inte rätt till utbildning eller har rätt att arbeta.

Den viktigaste normen som är kopplad till heder handlar om flickors och kvinnors sexualitet. En norm är att en kvinna ska vara oskuld när hon gifter sig och att hon inte själv får välja sin partner. Familj och släkt övervakar och kontrollerar henne. Våldet och förtrycket kan också drabba pojkar och män som bryter mot släktens värderingar. Homosexuella personer och transpersoner är särskilt utsatta.

Den som bryter mot familjens normer och värderingar kan straffas genom att hotas, misshandlas och hindras från gemenskap med familj och släkt. I extrema fall kan våldet vara dödligt. Beslutet att straffa någon bestäms gemensamt i familjen eller släkten och utförs av både män och kvinnor.

Tvångsäktenskap

Du har rätt att själv bestämma om du vill gifta dig och vem du vill gifta dig med. Att tvinga någon att gifta sig, och med vem, är förbjudet i Sverige. Den som förbereder eller planerar för att gifta bort någon kan få fängelsestraff. Det är också ett brott att planera en resa utomlands för att få någon att gifta sig i ett annat land.

I Sverige är det förbjudet att gifta sig med ett barn. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands gäller inte heller i Sverige. Enligt FN är ett barn 0-18 år. Du har rätt att få stöd och skydd. Det kan till exempel vara att prata med någon för att få råd och stöd, hjälp med att skilja dig eller ett skyddat boende om situationen blir akut.

Könsstympning

Du har rätt att själv bestämma om din kropp och sexualitet. Könsstympning innebär att någon skär i en flickas eller kvinnas könsorgan. I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet. Det är också förbjudet att göra det utomlands om man bor i Sverige.

Exempel på könsstympning är när någon tar bort hela eller delar av klitoris och blygdläppar och syr ihop så att det blir svårt och gör ont att kissa, ha mens och ha samlag.

Du har rätt att få vård och stöd. Det går också att göra en operation så att problemen minskar.

Sex mot ersättning

Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige, men det är ett brott att köpa sex eller att tvinga någon annan att ha sex mot ersättning.

Sex mot ersättning är om du har sex eller gör sexuella handlingar och får något i utbyte. Sex kan till exempel vara att:

 • visa sig i en webbkamera
 • titta på när någon onanerar eller onanera framför någon
 • ha samlag eller göra sexuella handlingar med någon.

Ersättningen måste inte vara pengar. Det kan också vara en mobil, kläder, cigaretter, alkohol, droger eller att få någonstans att sova.

Det finns flera anledningar till att ha sex mot ersättning. Det kan vara för att få pengar eller saker. Det kan vara för att man har blivit lurad, tvingad eller för att det känns spännande och ger bekräftelse. Lagen säger att om sex inte är frivilligt är det olagligt. Du har rätt till stöd om du mår dåligt och vill sluta ha sex mot ersättning.

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige, men det är ett brott att köpa sex eller att tvinga någon annan till prostitution. Om en person tvingar dig att ha sex med någon annan kan det vara människohandel. Människohandel är en organiserad transport av människor för att utnyttja dem på olika sätt. Någon kan ha hjälpt dig till Sverige och du blir tvingad till prostitution för att betala av resan och en skuld. Det kan också vara att du måste sälja sex för att försörja dig och någon annan. Människohandel för sexuella ändamål är ett brott i Sverige. Människohandel för andra ändamål är också brottsligt, det kan vara att tvingas stjäla, tigga, handel med organ med mera.

Du har rätt till stöd och skyddat boende. Du kan få hjälp att återvända till ditt hemland.

Barn och unga som lever med våld

I Sverige är det enligt lag förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld mot barn. 

Det är även olagligt att utsätta barn för att se eller höra vissa brott i en nära relation. Barn ska inte behöva se eller höra till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp mellan föräldrar, syskon eller släktingar. Det betyder att våld mellan föräldrar också är våld mot barn. Brottet kallas barnfridsbrott och kan bestraffas med fängelse. Barn som bevittnar brott i nära relationer är brottsoffer och kan ha rätt till skadestånd. 

Vid ett barnfridsbrott får barnet hjälp av en jurist eller advokat som kallas för ett målsägandebiträde. 

Rädslan och oron för våldet påverkar barnets hälsa direkt. Men barn som upplever våld i hemmet kan också få psykiska och fysiska problem senare i livet. Många barn har svårt att prata om sina upplevelser och våldet blir därför svårt att förstå och bearbeta. Det är inte ovanligt att barnet försöker skydda sina föräldrar och lägger skulden på sig själv.

Det är viktigt att uppmärksamma barn som lever med våld i hemmet. De kan behöva särskilt stöd och hjälp.

Den som är ung kan utsättas för våld av föräldrar och syskon, men också av en partner. Det kan handla om kontroll på Facebook och Instagram, kränkande ord och våldtäkt. Unga kan uppfatta det som ett problem i relationen och inte som våld.

Särskilt utsatta grupper

Grupper med svagt stöd i samhället är ofta mer våldsutsatta än andra. Den som är särskilt utsatt är ofta beroende av någon annan. Det kan finnas fördomar mot gruppen som påverkar vilken hjälp och vilket stöd som personen får av samhället. Inom varje grupp finns olikheter. Det är möjligt att tillhöra flera grupper samtidigt.

Äldre kvinnor
Sjukdom, funktionsnedsättning och ensamhet gör den äldre kvinnan mer beroende av andra. Osynlighet och beroende leder till ökad risk för våld.

Våldet kan vara av olika slag. Många äldre kvinnor utsätts också för försummelse. Det kan vara att de inte får hjälp att tvätta sig eller ta sin medicin. Den som använder våld kan vara omsorgspersonal eller en anhörig.

Kvinnor i missbruk/beroende
Våld är ett vanligt inslag i vardagen hos kvinnor som missbrukar alkohol och droger. De utsätts ofta av flera förövare. Det kan vara en partner, omsorgspersonal, polis och andra missbrukare.

Många kvinnor i missbruk har dåliga upplevelser av möten med myndigheter. Det är ett skäl till att de inte anmäler om de utsätts för våld. De kan också vara rädda för att deras barn ska omhändertas om missbruket blir känt.

Kvinnor med funktionsnedsättning
Osynlighet, beroende av andra och en särskild sårbarhet gör den som har en funktionsnedsättning särskilt utsatt för våld. Sårbarheten ser olika ut beroende på funktionsnedsättning. Kvinnan kan ha svårt att försvara sig och lämna ett våldsamt förhållande. Hon kan ha svårt att beskriva vad som hänt och få någon att lyssna och tro på det hon säger. Många lever också ett isolerat liv.

Kvinnor med utländsk bakgrund
Kvinnor som har svårt med språket, lever isolerat utan nätverk och har dålig kunskap om sina rättigheter kan vara särskilt utsatta. Dålig ekonomi och ett beroende av den som utövar våldet ökar också risken för våldsutsatthet.

Dålig kunskap om rättigheter kan göra att kvinnan inte söker hjälp. Det finns också en risk att våldet förklaras av en kultur och inte ses som våld.

Vad säger lagen?
Känner du någon som är utsatt för våld? Kontakta:
Mer information