Arvsrätt

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

När någon avlider finns det lagar som bestämmer vem som ska ärva pengar och saker efter den avlidne, detta är reglerat i svensk lag och kallas för arvsrätt.

Om den avlidne var gift ska den make/maka som lever kvar ärva allt. Deras barn får ärva när den överlevande maken/makan dör. Under tiden får maken/makan göra vad hen vill med egendomen.

Om den avlidne hade barn med en annan person kan de barnen få sitt arv genast. De kan också vänta med att ta ut arvet tills maken/makan har dött. Om den avlidne inte var gift ska hens barn ärva allt. Om det inte finns några barn ärver föräldrarna eller syskonen till den avlidne.

När en förälder som har barn under 18 år avlider ska barnet få hjälp av en god man. En god man är en person som ser till att barnets rättigheter blir tillgodosedda.

Dödsbo

Ett dödsbo är alla pengar och alla ägodelar som finns kvar efter den avlidne. De släktingar som har rätt att ärva äger dödsboet tillsammans.

Bodelning, bouppteckning och arvskifte

Om den avlidne var gift och ägde saker tillsammans med sin make/maka måste allt först delas upp mellan makarna. Det kallas för bodelning. När bodelningen är klar kan arvet delas upp.

En bouppteckning är en inventering över den avlidnes tillgångar och skulder. Denna ska vara klar tre månader efter dödsfallet och ligger sedan till grund för bodelningen, som är fördelningen av den avlidnes tillgångar.

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument. Den som skriver ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den får ärva. Men det finns undantag. En bröstarvinge (den dödes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) har alltid rätt att kräva sin del av arvet.

Ett testamente måste följa vissa regler. Det ska till exempel vara skriftligt. Två vittnen ska skriva på. Det är därför bra att fråga en jurist innan man skriver ett testamente.

De som lever tillsammans utan att vara gifta (sambo) ärver inte automatiskt varandra. Om ett par som är sambo vill ärva varandra måste de skriva ett testamente.