När någon avlider

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Att dö kallas också att avlida. När en äldre anhörig avlider hemma ska man kontakta sjukvårdspersonal. Ibland hämtar de kroppen som körs till ett sjukhus där en läkare ansvarar för dödförklaringen. Har man speciella önskemål, till exempel utifrån religiösa procedurer, bör man prata om detta med vårdpersonalen.

Anhöriga kan sedan ta kontakt med en präst, pastor, rabbin, imam eller annan religiös företrädare. Tillsammans med företrädaren för samfundet kan anhöriga planera begravningen utifrån eventuellt särskilda religiösa önskemål. Det kan också vara bra att tala med kyrkogårdsförvaltningen och en begravningsbyrå som kan hjälpa till med kontakter och praktisk hjälp.

Begravning

Vid begravningar i Sverige är det vanligt att släktingar och nära vänner till den döde är med. Det är vanligt att följa den dödes önskan om hur begravningen ska gå till. Önskemålet kan ha skrivits i ett testamente eller så har den avlidne tidigare berättat hur hen vill att begravningen ska gå till. Det finns olika sätt att genomföra en begravning beroende på trosinriktning.

I Sverige hålls oftast begravningar i kyrkan eller i ett kapell. Svenska kyrkan är huvudman för all begravningsverksamhet i landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Detta gäller oavsett vilken religion den döde tillhört.

Anhöriga kan kontakta kommunens begravningsombud. Begravningsombud är personer som är utsedda av länsstyrelsen och som arbetar för att den avlidnes intressen och anhörigas önskemål tas tillvara. Begravningsombuden ska se till att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. För att komma i kontakt med begravningsombudet kan anhöriga vända sig till kommunen, länsstyrelsen eller sin religiösa församling.

Det finns inga regler om att man måste ordna en begravning. Men det finns regler om att kroppen måste ligga i en kista. Det finns också regler om hur en kremering ska gå till och hur askan ska läggas i jorden. Kremering betyder att den som dött läggs i en kremeringsugn tillsammans med kistan. Där bränns både kistan och kroppen till aska och placeras sedan i en urna. Urnan brukar sedan grävas ned på en gravplats. Askan kan också spridas på en särskild plats på kyrkogården, en minneslund. Om man vill strö ut askan, till exempel i havet, behöver anhöriga söka tillstånd från länsstyrelsen.

Om det finns önskemål om att kroppen ska begravas utomlands kan en begravningsbyrå, mot en avgift, hjälpa till med transport till utlandet.

Vanligen går det mellan en till två veckor från dödsfall till begravning i Sverige. Det brukar gå att begrava den avlidne så snart som möjligt efter dödsfallet om anhöriga önskar det. Den avlidne måste däremot gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet, enligt svensk lag.

Att ha öppen kista vid begravningen är ovanligt i Sverige, men det finns inga formella hinder för att ha det.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift genom skatten. Avgiften ger rätt att använda en lokal till begravningen, till exempel ett kapell. Avgiften ger också rätt till transport av kistan från lokalen till graven.

I Sverige vill ungefär 83 procent av dem som dör ha en ceremoni i kyrkan. Då håller en präst en begravningsgudstjänst. För att få en begravningsgudstjänst måste man vara medlem i Svenska kyrkan. Kyrklig begravning är gratis för de som är medlemmar i Svenska kyrkan. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka, en katolsk eller en ortodox kyrka.

En borgerlig begravning är en ceremoni utan religiösa delar. En borgerlig begravning hålls därför inte i kyrkan. Den kan hållas i ett gravkapell, i en trädgård eller kanske ute i naturen. En borgerlig begravningsförrättare håller i ceremonin.