Grundskola

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola. Det står i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sju år eller när de börjar årskurs 1 till och med vårterminen i årskurs 9.

Det finns planer för skolarbetet som heter kursplaner och läroplaner. Där står vad barnen ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Undervisningen och böcker är gratis för alla barn i grundskolan. De får också lunch utan att betala något.

Som förälder har du rätt att välja skola för dina barn. Barnet har alltid rätt till en plats i skolan i det område där ni bor. Om du vill välja en annan skola ansöker du om plats genom att ta kontakt med rektorn på den skola som du är intresserad av. Barnet kan börja på skolan om det finns en ledig plats.

För de barn som av olika anledningar inte går i grundskolan finns specialskola och särskola. Specialskolan är till för barn som till exempel har en hörselnedsättning. Särskolan är till för barn med kognitiva eller psykiska funktionsvariationer som kan vara medfödda eller förvärvade. I dessa skolor får eleverna extra stöd i undervisningen.

Ämnen i grundskolan

Ämne är något man får undervisning i, till exempel matematik eller svenska. Varje ämne i skolan har en kursplan där det står vad eleverna ska kunna när de slutar grundskolan.

Sex- och samlevnadsundervisning

I den svenska skolan är undervisning i sex och samlevnad en del av läroplanen. Det handlar om kärlek och om hur du kan leva i en respektfull, jämlik och kärleksfull relation med en annan människa. Sverige har haft undervisning i sexualitet och samlevnad i över 50 år.

Betyg

Eleverna får betyg från och med årskurs 6. Efter varje termin får barnen betyg. Efter den sista terminen i årskurs 9 får de sitt slutbetyg.

Betygen sätts i en skala, A, B, C, D, E och F. Betyget F betyder att eleven inte blir godkänd i ett ämne. Det högsta betyget är A.

Det är Skolverket som har bestämt reglerna för hur betygen ska sättas. Skolverket är en myndighet som ska se till att alla barn och elever i svenska skolor får en utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Språkundervisning

Barn kan ha rätt till modermålsundervisning om en eller båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som modersmål. För att ha rätt att delta ska barnet också ha grundläggande kunskaper i språket och använda det i hemmet varje dag.

Elever som har ett annat modersmål har också rätt till undervisning i svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk är både för nybörjare och för elever som redan kan svenska. Ämnet Svenska som andraspråk har samma nivå som ämnet svenska men undervisningen är anpassad till elever med ett annat modersmål än svenska.

Förberedelseklass

För barn som nyligen kommit till Sverige finns något som kallas förberedelseklass. I en förberedelseklass får eleverna träning i svenska och undervisning i olika ämnen. Eleverna utbildas för att så snart som möjligt kunna gå vidare till en klass i den vanliga grundskolan. Undervisningen kan se olika ut för varje elev beroende på ålder, hemspråk och tidigare kunskap. Det finns förberedelseklasser i många kommuner i Sverige.