Skolan och demokrati

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

I den svenska skolan pratar man mycket om demokrati. Ett av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället.​

Eleverna ska lära sig att leva i en demokrati och känna till sina rättigheter och skyldigheter. I undervisningen finns det därför ofta uppgifter där eleverna får öva sig i vad demokrati innebär.

Skolan förr i tiden

Den svenska skolan har förändrats mycket sedan mitten av 1900-talet. Förr var det hårda regler i skolan. Läraren hade rätt att slå eleverna. Detta är förbjudet sedan år 1958.

Eleverna sa inte "du" eller förnamnet till sin lärare. Istället skulle de säga "fröken" eller "magistern". Redan från första året i skolan fick eleverna betyg i hur de skötte sig i skolan. En elev som inte hade godkänt betyg i två eller tre ämnen tvingades gå om samma skolår en gång till.

Skolan idag

I dag har vi en skola där eleverna ska lära sig att tänka självständigt och de har möjlighet att påverka sin utbildning. Läraren är ledare för gruppen, men kontakten mellan elev och lärare är mer jämlik.

Den svenska skolan har en värdegrund som kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En värdegrund handlar om hur vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna. Det betyder att ingen får behandla någon annan illa i den svenska skolan. Flickor och pojkar ska ha samma chanser i skolan. Elever kan påverka utbildningen genom att vara med på klassmöten och klassråd.

Skolan och familjen

I Sverige finns en förväntan på att föräldrarna är delaktiga i sina barns skolarbete. Föräldrar, lärare och elever arbetar tillsammans för att barnen ska ha det så bra som möjligt i skolan. Personalen i skolan vill att föräldrar ska vara aktiva i barnens liv och att föräldrarna vet och förstår vad eleven gör i skolan.

Varje termin har skolan ett utvecklingssamtal med eleven tillsammans med föräldrarna. Under utvecklingssamtalet kan föräldrarna i lugn och ro träffa läraren. Då finns det chans att prata om hur barnet utvecklas i skolan och om vilken hjälp barnet behöver. Under utvecklingssamtalet skriver läraren en individuell utvecklingsplan, IUP. Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till tolk vid samtalet.

Skolan har också föräldramöten där föräldrarna kan få information om och påverka vad som händer i skolan.

Som förälder är du dessutom välkommen att följa med till skolan för att se hur det fungerar och hur det går för ditt barn. Du kan också ringa till läraren eller rektorn för att ställa frågor eller prata om ditt barn.