Så fungerar din kommun

Senast uppdaterad: 17/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. Det finns 290 kommuner i landet. I Sverige bestämmer kommunerna själva hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt och vad pengarna ska användas till. Det kallas kommunalt självstyre.

En nämnd är en grupp politiker som bestämmer inom ett särskilt område i kommunen, till exempel inom skolan. Exempel på andra områden är barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst, trafik, miljö, fritid och kultur.

Politikerna i nämnderna är ofta fritidspolitiker. Det betyder att de arbetar i nämnden vid sidan av ett vanligt arbete eller studier. Varje nämnd får olika mycket pengar. Hur mycket de får bestäms i kommunens budget. Varje nämnd har en förvaltning. Där arbetar tjänstepersoner med att planera och göra det som nämnden har beslutat.

Det är ofta kommunen som ansvarar för frågor som rör ditt vardagsliv. Här nedanför kan du läsa om några av de områden som kommunerna har ansvar för:

Barnomsorg

Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem.

Du som studerar, arbetar eller söker arbete har rätt att lämna ditt barn till en förskola i ditt område. Förskolan är till för barn i åldern ett till fem år.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i en förskoleklass när de fyllt 6 år. Foto: Colourbox

Grundskola

I alla kommuner finns kommunala grundskolor för barn som är mellan sex och 16 år. Det kan också finnas fristående skolor och helt privata skolor. Går man i privat skola får man betala en avgift. De kommunala och fristående skolorna betalas av skattemedel. Det år barn fyller sex år kan de få plats i en förskoleklass. Du får välja om du vill att ditt barn ska gå i en förskoleklass. De flesta barn i Sverige gör det. Det år barn fyller sju år måste de gå i skolan. Det kallas skolplikt. Grundskolan är gratis, både i kommunala skolor och i friskolor. Vilka skolor som finns i din kommun ser du på kommunens webbsida.

Äldreomsorg. Foto: Susanne Kronholm, Johnér

Äldreomsorg

Gamla människor behöver ofta hjälp med praktiska saker i vardagen. Enligt svensk lag har äldre människor rätt att få stöd och hjälp från samhället.

Många gamla människor vill bo kvar hemma. Kommunen kan hjälpa till med vård och service så att man kan bo kvar i sitt hem. Det kallas hemtjänst. Hemtjänst ansöker du om i din kommun. Avgiften för hemtjänsten varierar beroende på vilken kommun du bor i. Man kan också få hjälpmedel eller andra saker som gör det lättare att bo kvar hemma. till exempel en rullator, en större duschkabin eller lägre trösklar.

Om det inte fungerar att bo kvar hemma kan man få flytta till ett boende anpassat för äldre personer. Det finns olika former av kommunala äldreboenden där äldre kan bo i egen lägenhet. På boendena finns det personal som kan hjälpa gamla personer med vård och service som till exempel mat och städning.

Socialtjänsten/socialkontor

Som på andra platser i världen ska föräldrar i Sverige ta hand om sina barn och ungdomar. Men om det inte fungerar bra har socialtjänsten i kommunen det största ansvaret. Socialtjänsten ger hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt. Det kan vara familjer som inte har tillräckligt med pengar. Det kan vara personer som inte har någonstans att bo, har missbruksproblem eller är utsatta för hot och våld. Hjälpen från socialtjänsten kan vara samtal, kurser för föräldrar, kontaktpersoner för ungdomar eller för hela familjen. En kontaktperson är som en extra kompis eller släkting att prata med eller hitta på roliga saker med. Om någon anmäler till socialtjänsten att ett barn behandlas dåligt hemma säger lagen att socialtjänsten måste undersöka hur barnet har det.

Om det finns mycket stora problem kring barnet kan socialtjänsten bestämma att barnet ska flytta från sina föräldrar.

På socialkontoren kan du få:

  • Råd och hjälp till ungdomar och barnfamiljer.
  • Råd och hjälp om du har problem med missbruk.
  • Råd och hjälp om arbete och studier.
  • Ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om hos socialtjänsten i din kommun om du har försörjningsproblem. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning, det kallas försörjningsstöd. Det går också att få ekonomiskt bistånd till andra nödvändiga utgifter vid sidan av försörjningen, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

Försörjningsstödet består av beloppen i riksnormen som är lika i hela landet, och av beloppen för hushållets kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Försörjningsstödets sammanlagda belopp minskas sedan med hushållets inkomster innan det betalas ut.

Fritid och kultur

Svenska kommuner har olika tjänster inom fritid och kultur. Kommunerna har bibliotek där du kan låna böcker gratis. De kan ha kulturskolor där barn och ungdomar, för en mindre avgift, kan lära sig spela olika instrument, måla eller spela teater. Kommunerna kan också ge stöd till föreningar.

Foto: Colourbox

Bibliotek

Alla svenska kommuner har bibliotek för invånarna. Det största ligger ofta centralt och kallas för stadsbibliotek.

I större kommuner brukar det också finnas mindre bibliotek i olika delar av kommunen. På biblioteken kan du låna böcker, läsa tidningar, lyssna på musik och använda datorer. Där finns böcker och tidningar på många olika språk. Vissa bibliotek har också språkträning och läxhjälp.

Du lånar böcker, tidningar och cd-skivor gratis. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort (lånekort). Det får du på biblioteket.

Konsumentkontor

I de flesta kommuner brukar det finnas ett konsumentkontor. Där kan du exempelvis få hjälp om du har köpt något som det är fel på och som du inte är nöjd med. Hos konsumentkontoret får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument och hur du gör för att reklamera (lämna tillbaka en vara) som det är fel på.

Kontakt med myndigheter

Det finns olika sätt att kontakta en myndighet i Sverige. Om du har enklare frågor är det bäst att använda myndighetens webbsida på internet. Det är vanligt att myndigheter har information på olika språk. Försäkringskassan har till exempel information på 22 språk bland annat arabiska, somaliska, farsi och sorani. Du kan också gå till myndighetens kontor.

Du har rätt till tolk. Foto: Colourbox

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att få en tolk. Du har rätt till tolk på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och på sjukhus. Du måste tala om att du behöver tolk när du bokar tid för besök.