Integration i Sverige

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra.

I Sverige ansvarar regeringen för att utforma den svenska integrationspolitiken. Den svenska regeringen vill att alla ska vara en del av samhällets gemenskap oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. Regeringen ger därför extra stöd till nyanlända invandrare under de första åren i Sverige. Syftet är att de som är nya i Sverige ska få en bra start och goda förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv.

Etablering för dig som är nyanländ

Det finns ett särskilt stöd som gäller för dig som har fyllt 20 år (men inte 65 år) och är nyanländ med har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då kan du skrivas in i etableringsprogrammet och få etableringsersättning. En nyanländ person är en flykting eller invandrare som är ny i Sverige.

På Arbetsförmedlingen kan man hjälpa dig på vägen mot eget arbete. Foto: Johnér

Etableringsprogrammet

Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som hjälper nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i samhället. Om du tillhör gruppen som kvalificerar sig till etableringsprogrammet får du prata med en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om vad som behövs för att du ska kunna börja söka arbete. Du får en planering som innehåller olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete. Vilka aktiviteter som planeringen innehåller beror på dina behov, men den ska minst bestå av svenska för invandrare (SFI), arbetsförberedande insatser (till exempel praktik eller validering av utbildnings-och yrkeserfarenheter) och samhällsorientering som syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Utgångspunkten är att aktiviteterna i din planering ska sysselsätta dig på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. Din tid i etableringsprogrammet kan vanligtvis omfatta 24 månader. Om du är föräldraledig kan du få ta igen det du missar, dock max 12 månader.

Syftet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett arbete för att klara din försörjning.

Etableringsersättning

Etableringsersättningen är pengar du får när du följer din planering i etableringsprogrammet. Etableringsersättningen är lika för alla, oavsett var du bor. För att få hela ersättningen måste du följa dina planerade aktiviteter på heltid. Om du har ett arbete samtidigt som du är med i etableringsprogrammet och får ersättning minskas din etableringsersättning i samma omfattning som du arbetar. Du som har rätt till etableringsersättning kan även få bostadsersättning om du bor ensam i en egen bostad. Under vissa förutsättningar, till exempel om du har barn, kan du få tillägg och bostadsersättning. Det är i så fall Försäkringskassan som fattar beslut om detta.

Att lämna sitt land och flytta till ett nytt land

Att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land kan innebära svårigheter och utmaningar. Du kanske har upplevt traumatiska händelser och förlorat hem, pengar, nära vänner och släktingar i hemlandet. Det är utmanande att lära sig ett nytt språk, ett nytt system och en ny kultur. Det är vanligt att flykten utlöser en personlig kris. En del kan börja må dåligt när de får uppehållstillstånd.

Det finns professionellt stöd att få om du mår dåligt. Kontakta en vårdcentral för mer information. Om du har en etableringsplan kan du också tala med din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen för att få mer information om var du kan få hjälp.