Många vuxna kring dig

Senast uppdaterad: 9/4-2024

Du träffar många olika vuxna som har ansvar för olika saker som rör dig. Det kan vara svårt att veta vem som bestämmer eller vem som kan svara på dina frågor.

Du har rätt att säga vad du tycker och du har rätt att bli lyssnad på. Om du använder tolk har du rätt att byta om du inte tycker att det fungerar med den tolk du har. Tolken har tystnadsplikt.

Vissa personer har du kontakt med under tiden du är asylsökande. När du fått ditt uppehållstillstånd slutar du träffa vissa personer och får istället kontakt med nya.

På Migrationsverket jobbar handläggare som du träffar när du söker asyl.

Du kommer att få svara på frågor om:

  • vad du heter.
  • när du är född.
  • din familj.
  • adress och telefonnummer till dina föräldrar.
  • var du kommer ifrån.
  • vilket språk du talar.
  • hur du har rest till Sverige.
  • varför du lämnat ditt hemland.
  • hur du mår.

Personalen frågar det här för att kunna skriva in dig i Migrationsverkets datasystem. Sedan arbetar de vidare med din ansökan. Det är viktigt för Migrationsverket att få veta orsakerna till varför du inte kan bo kvar i ditt hemland och hur du mår nu. Om du inte vill prata med personalen får du säga nej. Om du inte kan eller vill säga något till personalen direkt, kan du alltid kontakta Migrationsverket senare. Det kan du också göra om det finns något som bekymrar dig eller om du har andra frågor.

Varför frågar personalen om min familj?

Det är viktigt för Migrationsverket att veta vem som är din mamma och pappa och var de är. Migrationsverket vill också veta hur de kan kontakta dem. På ansökningsenheten kan du få hjälp med att ringa till dina föräldrar eller andra släktingar för att tala om var du är och hur du mår.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola. På skolan finns många olika vuxna. Det kan till exempel vara lärare, rektor, speciallärare och bespisningspersonal.

På skolan finns även skolhälsovården som ofta består av skolsköterska och kurator.

Din klasslärare ska samarbeta med ämneslärare och modersmålslärare eller den person som ger handledning på ditt modersmål för att du ska kunna få så bra skolgång som möjligt.

Det är skolpersonalens uppgift att tillsammans med dig bestämma vad som är bäst för dig i din utbildning.

Ensamkommande barn har rätt till samma möjligheter till hjälp och stöd från socialtjänsten som andra placerade barn. Placerade barn är barn som till exempel bor i familjehem eller på hem för vård eller boende (HVB).

Det är socialtjänsten som har ansvar att se till att du får ett tryggt och säkert boende med möjlighet till stöd och utveckling. Socialtjänsten är ansvarig för att ta reda på vilka behov du har. Det kan till exempel gälla utbildning, hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialsekreteraren ska tillsammans med dig, din gode man eller vårdnadshavare och personal på ditt boende ta fram en genomförandeplan. En sådan plan ska beskriva vilken hjälp och stöd du behöver och hur du ska få den hjälpen och stödet.

Du har rätt att känna till din genomförandeplan och vad den innehåller och att vara med och tycka till om den. Socialsekreteraren ska lyssna på vad du har att säga och ta med dina önskemål i beslutet. Det betyder inte att du alltid får som du vill. Socialsekreteraren ska tänka på vad som är bäst för dig och ta sitt beslut utifrån det.

När du först kommer till Sverige och under tiden Migrationsverket tittar på och beslutar om din ansökan om asyl kommer du att ha kontakt med en person som kallas för God man. Den gode mannen kan vara en kvinna eller en man. När du fyller 18 år eller får uppehållstillstånd slutar den gode mannen att vara god man för dig.

Den gode mannen ska hjälpa dig med olika saker. Till exempel vara med när du pratar med Migrationsverket eller om du ska ansöka om dagersättning och är under 16 år. God man bestämmer till exempel hur dina pengar ska användas, var du ska bo och allt annat som rör dig och som du inte själv får bestämma om, precis som en förälder för ett barn under 18 år. Du har alltid rätt att säga vad du tycker om olika saker som rör dig och du har rätt att bli lyssnad på. Det betyder inte att du får bestämma men det betyder att den gode mannen ska ta hänsyn till vad du tycker.

Den gode mannen har ansvar för att du blir inskriven i skolan och för att hålla kontakt med skolan på samma sätt som en förälder skulle göra. Det kan till exempel vara att vara med vid utvecklingssamtal på skolan eller som samtalspartner för skolan när det gäller din introduktion.

Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar, som är jurist eller advokat. Han eller hon hjälper dig med din ansökan om asyl. Det offentliga biträdet ska också vara med när du träffar Migrationsverket för att berätta om varför du söker asyl.

Om du behöver juridisk rådgivning ska du börja med att kontakta ditt offentliga biträde.

Om du inte har ett offentligt biträde eller har frågor som du inte får svar på kan du kontakta en jurist som behandlar migrationsfrågor. De har kunskap om asylprocessen och vilka lagar och regler som gäller.

Det är gratis att kontakta Asylrättscentrum, Barnens Asylrättscentrum och Röda Korset.

När du fått uppehållstillstånd ska du istället för god man ha en särskild förordnad vårdnadshavare. Det är Socialnämnden i din kommun som ansvarar för att du får en särskilt förordnad vårdnadshavare. Om du fyller 18 år inom ett halvår kan det istället bli så att du har kvar den gode mannen.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om dina föräldrar är döda eller om de inte kan ta hand om dig (för att de inte har kommit med dig till Sverige till exempel).

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har ansvar för att du får dina behov tillgodosedda. Personen ska vara lämplig och till exempel kunna ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren har alltså rätt och skyldighet att bestämma i frågor som gäller dig. Du har rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på.

Personalen på ditt boende ska hjälpa dig med dina vardagssysslor och se till att du är trygg. Det kan röra sig om bland annat läxhjälp, matlagning, tvätt och att hjälpa dig till fritidsaktiviteter. Det är inte meningen att personalen ska göra allt för dig utan snarare att du, beroende på hur gammal du är, får hjälp med vissa saker och stöd i att själv göra andra saker. Personalen kan hjälpa dig att förbereda dig för ett eget boende när du blir äldre.

Det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt ifall du behöver hjälp med något eller bara behöver prata.

På din fritid kan du möta olika personer.

På fritidsgårdar jobbar bland annat fritidspedagoger och fritidsledare. De ordnar olika aktiviteter på fritidsgården. Du kan vända dig till personalen om du behöver råd och stöd.

I en del kommuner jobbar fältsekreterare/fältassistenter. De är anställda av kommunen för att tidigt fånga upp problem hos unga, så att du kan få hjälp. Fältassistenter finns där barn och unga finns; i området där du bor, i skolan, på fritidsgårdar och på internet.

Nattvandrare är vuxna som du kan möta på din fritid. Det är vuxna som rör sig på gatorna på kvällar och nätter för att vara ett socialt stöd för ungdomar. Du känner igen nattvandrare på deras färgade jackor.