Skola

Senast uppdaterad: 16/5-2023

Alla barn har rätt till utbildning. Kommunen är skyldig att erbjuda dig plats i skolan. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, och om vilket stöd du kan få för att du ska kunna gå i den svenska skolan.

Rätt till utbildning

Du har rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, specialskola och fritidshem.

Om du är asylsökande har du rätt att gå i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola om du påbörjar dina studier innan du fyllt 18 år.

Om du har uppehållstillstånd har du rätt att gå i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Skolplikt

Skolplikt innebär att du måste gå i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att inte göra det.

Om du går i grundskolan, har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du skolplikt. Skolplikten börjar på höstterminen det år du fyller sex år. Skolplikten gäller oftast under tio år. Skolplikt motsvaras av rätten till utbildning.

Kontakta din kommun

Din kommun är skyldig att erbjuda dig plats i skolan. Om du är asylsökande ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt, det bör ske senast en månad efter att du kom till Sverige. Om du har uppehållstillstånd ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt.

Kartläggning

Kartläggning i grundskolan

När du börjar i grundskolan behöver skolpersonalen kartlägga vad du kan sedan tidigare. I kartläggningen tar skolpersonalen hänsyn till din ålder, dina förkunskaper och dina personliga förhållanden. Inom två månader från att du börjat i skolan ska rektorn på skolan bestämma vilken årskurs och klass du ska gå i. Kartläggningen av dina kunskaper används för den fortsatta planeringen av din undervisning. Under kartläggningen används en tolk eller lärare som pratar ditt modersmål.

Kartläggning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan ska lärarna göra en fortlöpande bedömning av dina kunskaper. Bedömningen ligger till grund för din fortsatta undervisning.

Det är frivilligt att gå i gymnasieskolan. På gymnasieskolan kan du läsa olika nationella program eller introduktionsprogram. På de nationella programmen finns det yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att du ska kunna gå på ett yrkesprogram krävs det att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt åtta ämnen.

För att du ska kunna gå på ett högskoleförberedande program krävs det att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare nio ämnen. Det krävs alltså godkänt betyg i totalt tolv ämnen.

Om du inte är behörig till de nationella programmen kan du läsa på något av de fyra introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är flexibla när det gäller studietakt, omfattning och innehåll. Programmen ska även vara anpassningsbara efter dina förkunskaper och behov.

Förberedelseklass

Du kan under högst två år erbjudas undervisning i förberedelseklass. Målet med att du läser ett eller flera ämnen inom förberedelseklassen är att du så snart som möjligt ska bli redo att följa undervisningen i den ordinarie klassen. I förberedelseklassen ska du läsa olika ämnen och samtidigt lära dig grunderna i svenska språket.

Du kan inte erbjudas all din undervisning i denna klass. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklass och hur stor del som ska ske i ordinarie klass är olika för varje person. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska organiseras.

Läraren ska bedöma dina kunskaper i de olika ämnena du läser i förberedelseklassen. När läraren bedömer att du klarar att delta i ett ämne inom ordinarie klass ska du delta i den undervisningen istället.

Svenska som andraspråk

I grundskolan kan du få undervisning i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Du som inte har svenska som modersmål kan läsa svenska som andraspråk om du har behov av det. Det är rektorn på skolan som bestämmer om du får läsa svenska som andraspråk. Du, din gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare kan kontakta rektorn på skolan om du har behov av att läsa svenska som andraspråk. Inom gymnasieskolan kan du läsa kursen svenska eller svenska som andraspråk.

Prioriterad timplan

I grundskolan kan du ha en prioriterad timplan. Om du har en prioriterad timplan innebär det att du kan få mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

För att du ska kunna få mer tid för svenska måste man ta bort tid från undervisningen i andra ämnen. Den totala undervisningstiden blir samma, men man fördelar undervisningstiden så att det blir mer tid för svenska eller svenska som andraspråk. Det är rektorn på skolan som bestämmer om du ska ha prioriterad timplan. Du kan ha en prioriterad timplan i högst ett år.

Modersmålsundervisning

Du kan ha rätt till modersmålsundervisning om du har ett annat modersmål än svenska. Inom grundskolan och gymnasieskolan har du rätt till modersmålsundervisning om vissa krav är uppfyllda. Om du vill ha modersmålsundervisning så måste du ansöka om det. Du, din gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare kan fråga skolan hur du ska göra och vilka krav som ställs.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmålet är viktigt för att kunna ta tillvara på de kunskaper och kompetenser som du har med dig sedan tidigare. Du ska få studiehandledning på modersmålet om du behöver det. Du kan kontakta läraren eller rektorn på skolan för mer information om studiehandledning.