Viktiga ord

Senast uppdaterad: 11/2-2020

​​​​​​​​Det här är en begreppsordlista. Orden har tagits fram av en referensgrupp av nyanlända som vi arbetat med. Vi menar inte att ordlistan är fullständig och den kommer att vara under ständig förändring när behov uppstår. Förklaringarna till orden har gåtts igenom av olika personer inom olika organisationer. Det kan ändå vara något som inte är riktigt beskrivet. Kontakta gärna oss om du upptäcker fel eller vill ha med något begrepp som du tycker fattas.​​

 • Adressändring

  Adressändring ska du göra när du flyttar från ett ställe till ett annat. Du gör enklast din adressändring hos Svensk Adressändring​. Du kan också läsa mer under Folkbokföring på Skatteverkets webbplats eller under Eftersändning av post, Flyttanmälan och Folkbokföring i den här ordlistan.

 • A-kassa

  A-kassa är en förkortning för Arbetslöshetskassa, om man skulle bli arbetslös är det en trygghet att vara medlem i en arbetslöshetskassa. För att du ska ha rätt till ersättning krävs bland annat att du varit medlem i minst 12 månader utan uppehåll i en arbetslöshetskassa. Det är därför viktigt att man ansöker om medlemskap i en A-kassa så snart man börjat arbeta. Det finns olika A-kassor för olika branscher. Skulle du bli arbetslös utan att vara medlem i en arbetslöshetskassa är det Alfa-kassan​ och grundförsäkringen som gäller.

 • Akuten

  Akuten är ett ord som används kort istället för Akutmottagning. Akutmottagningen hör samman med sjukhus och hit åker du om du har en farlig skada eller akut sjukdom och om din vanliga vårdcentral har stängt. Vanligtvis ska du åka till en jourmottagning, som hör till primärvården, om du har en sjukdom eller varit med om ett olycksfall och som du behöver hjälp med snabbt men som inte är livshotande.

  Vården kan beskrivas i tre steg. Vid lindrigare sjukdomar eller lättare olycksfall på dagtid ska du vända dig till din vårdcentral. Under kvällstid och helger till din när-akut eller jourcentral. Vid akuta tillstånd till akuten. Det är alltid bäst att ringa först så du vet vart du ska vända dig, på många ställen kan du få en tid när du kan komma. På så sätt slipper du sitta i ett väntrum med andra sjuka i flera timmar om det är många som behöver hjälp. Det är lite olika i olika kommuner och landsting. Om du vill fråga om olika sjukdomar eller skador eller vart du ska vända dig kan du ringa till 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177 eller läsa mer på webbplatsen 1177 Vårdguiden och SOS Alarms hemsida.

 • Amortering

  Att amortera betyder att betala av på ett lån. När du har ett lån ska du betala tillbaka en del av lånet varje månad genom att amortera. Vanligtvis betalas även ränta och avgifter i samband med amorteringen.

 • Anställningsbevis

  Ett anställningsbevis är ett skrivet avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare med de villkor som gäller för anställningen. Arbetsgivaren ska senast en månad efter det att du börjat arbeta lämna skriftlig information till dig om de villkor som är viktiga för din anställning. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

  Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • Arbetsgivarens namn och adress
  • Arbetstagarens (du) namn och adress
  • Anställningens tillträdesdag (den dag du ska börja arbeta) och var du ska arbeta - arbetsplatsen.
  • En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  • Typ av anställning, till exempel om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning.
  • Om det är en anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller.
  • Om det gäller anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning.
  • Om det är en provanställning: prövotidens längd.
  • Begynnelselön - det vill säga den lön du får när du börjar, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
  • Längden på din betalda semester och längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Kollektivavtal - om det finns kollektivavtal.

   

  Ett anställningsbevis bör skrivas under av både arbetsgivaren och dig själv.

 • Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända flyktingar. Arbetsförmedlingen ska arbeta för att dessa personer så snart som möjligt lär sig svenska, hittar ett arbete och klarar sin försörjning

 • Arbetsrätten/regler

  Arbetsrätten är det system av lagar och regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. De kan till exempel vara lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) eller diskrimineringslagarna.

 • Asyl

  Ett uppehållstillstånd som ges till dig som är utländsk medborgare och flykting eller skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Reglerna för vilka som har rätt att få asyl i Sverige finns i utlänningslagen. Sverige ska ge asyl, det vill säga uppehållstillstånd, till dig om du är flykting enligt FN:s flyktingkonvention eller alternativt skyddsbehövande.

 • Avboka tid

  När du har fått en tid hos till exempel tandläkare, vårdcentral eller hårfrisören så är det viktigt att hålla den tid ni kommit överens om. Om du kommer för sent eller inte kommer alls så kan du få betala hela eller delar av besöket trots att du inte utnyttjat tiden. Det gäller även till sådant som kan vara gratis. Till exempel är det gratis för barn och ungdomar att gå till tandläkaren, men om du inte kommer så får du betala en avgift. Om du vet att du inte kan hålla tiden eller blir sjuk så måste du avboka tiden för att inte få betala för den. Det vill säga ringa och tala om att du inte kommer.

 • Avtal

  Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller fler personer (eller två eller fler parter). Om det är skriftligt kallas det oftast för kontrakt. Det hela går ut på att ena parten (personen, företaget) erbjuder något och vad det ska kosta medan den andra parten går med på det föreslagna. Det kan till exempel handla om att godkänna att en bokklubb skickar böcker till dig och du lovar att betala. Det kan också röra sig om ett avtal om arbete eller köp av bil. Du skriver också på avtal när du hyr lägenhet eller beställer elektricitet till lägenheten. Avtal kan sluta gälla efter en viss tid eller när en speciell händelse inträffar eller när du eller den andre parten säger upp avtalet. Det kan vara olika långa uppsägningstider.

 • BankID

  BankID är en elektronisk identitetshandling och är ett enkelt sätt att identifiera sig för att till exempel ingå avtal och elektroniskt skriva under betalningar på internet. Att använda elektronisk underskrift via BankID är juridiskt bindande på samma sätt som en fysisk underskrift. För att skaffa ett BankID behövs ett svenskt personnummer. Det är bankerna som utfärdar BankID till privatpersoner.

  Säkershetskoden till ditt BankID är personlig. Lämna aldrig ut säkerhetskoden till någon annan. Logga inte in på BankID om du blir kontaktad via telefon eller sociala media. Det finns en risk att du blir lurad.

  Läs mer under E-legitimation och Id-kort i denna ordlistan.

 • Bankkonto

  Du måste ha ett bankkonto för att kunna sköta din privatekonomi. Det konto du behöver kan heta olika saker som till exempel lönekonto, transaktionskonto, personkonto, privatkonto eller betalkonto. Det spelar ingen roll vad kontot heter. Det som är viktigt är att du ska få tillgång till följande tjänster:

  • Insättningar, som lön eller bidrag
  • Betalningar med kontoöverföringar, brevgiro och autogiro
  • Uttag av kontanter

  Bankkonto för asylsökande

  Du som är asylsökande och vill öppna konto ska visa upp ditt LMA-kort för banken. Du behöver också en vidimerad kopia av den id-handling du lämnat till Migrationsverket. Att kopian är vidimerad betyder att den har en stämpel som visar att kopian överensstämmer med originalet.

  Banken kontaktar sedan Migrationsverket som kan intyga om ID-handlingen överensstämmer med den som är inlämnad.

 • Bankkort

  ​Ett bankkort eller debetkort är en typ av kontokort som ges ut av en bank. Om du använder kortet vid ett köp eller uttag i bankomat dras pengar från ditt konto. Bankkorten är oftast knutna till VISA eller Mastercard. Det finns även enklare bankkort som är knutna till Maestro eller VISA Electron.

 • Barnavårdscentral (BVC)

  Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder kostnadsfri hälsoundersökning, rådgivning och stöd till alla föräldrar med barn i förskoleåldern (ungefär 0 till 6 år) enligt barnhälsovårdens basprogram där det även ingår vaccinationer. Här kan du prata om och fråga om allt som rör barnet – mat, tänder, sömn, olycksrisker, lek, syskon, kamrater, uppfostran, hygien med mera. Från det att ditt barn föds tills det nått förskoleåldern har du regelbunden kontakt med barnavårdscentralen. Den första kontakten sker ofta vid det hembesök som distriktssköterskan gör hos alla nyblivna föräldrar. Därefter går man med sitt barn till barnavårdscentralen på regelbundna kontroller. Barnet vägs och man diskuterar amning och annat som rör barnet och föräldrarna. I vissa kommuner och landsting kan barnet efter 1 års ålder höra till Vårdcentralen istället för BVC.

 • Barnbidrag

  Barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Det är pengar som betalas ut från och med månaden efter barnets födelse eller senare om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

 • Bilförsäkring

  En bilförsäkring innehåller alltid den obligatoriska trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter skador som du orsakar med fordonet (inte skador på dig själv eller ditt fordon). Du som äger ett motorfordon måste ha trafikförsäkring från första dagen som du blir ägare till det. Om fordonet inte har trafikförsäkring måste du som ägare betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. För en personbil är avgiften cirka 100 kr för varje dag som bilen är oförsäkrad.

  Om du lägger till en halvförsäkring får du även ett skydd för ditt egna fordon. I halvförsäkring ingår stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Helförsäkring ersätter även skador på det egna fordonet om du till exempel kör i diket.

  Läs mer på ditt försäkringsbolags hemsida, på webbplatsen konsumenternas.se eller på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

 • Bilköp

  Du ska aldrig ha bråttom när du ska köpa bil. Det finns gott om begagnade (tidigare använda/inte nya) bilar. Låt dig inte luras av säljare som erbjuder dig fördelar om du bestämmer dig för att köpa bilen direkt. Undersök vad som finns och vilka priser som gäller. Titta också på vilka de vanligaste felen är på den bilen du tänkt dig och fundera på vad service kostar för olika märken och årsmodeller. Läs annonser i dagstidningar, på Blocket.se eller på bilannonssidor på internet eller i pappersform. Titta på många bilar och jämför priserna.

  Tänk på att:

  • Kontrollera att den som säljer bilen också äger den, genom att skicka ett sms med registreringsnumret till Transportstyrelsen på nummer 72503. En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om det fordon som har det aktuella registreringsnumret. Tjänsten kostar pengar. Du kan också ringa till Transportstyrelsen på 0771-25 25 25.
  • Skriva ett köpekontrakt.
  • Kontrollera att bilen är betald. Det får du också reda på om du sms:ar eller ringer Transportstyrelsen. Man får inte sälja en bil som inte är helt betald.
  • Både säljare och köpare ska anmäla till Transportstyrelsen att det finns en ny ägare till bilen. Läs mer om detta på Transportstyrelsens hemsida.
  • Kontakta ett försäkringsbolag genast och skaffa den obligatoriska trafikförsäkringen. Om du vill ha ett bättre skydd så skaffa en halv- eller helförsäkring. Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.
  • Kolla bilens servicebok.
  • Jämföra bilen med liknande bilar på exempelvis bilsajter på nätet.
 • Bilprovning

  Kontrollbesiktigar fordon, man tittar på trafiksäkerhet och miljö. Alla fordon ska besiktigas men en ny bil behöver inte besiktigas förrän efter 3 år. Vissa verkstäder kan få licens för att få utföra besiktning av fordon.

 • Boka tid

  Vissa saker måste du boka tid för att göra, det vill säga komma överens om en tid och en dag när ni ska träffas. Det kan till exempel vara att träffa tandläkaren eller träffa en läkare på vårdcentralen. Det kan också vara för att gå till frisören eller att träffa en advokat. Det som är viktigt när du har bokat en tid är att var där den tid ni har kommit överens om (se Avboka tid).

 • Bostadsbidrag

  Du kan få hjälp med pengar till hyran om ni är en barnfamilj, du är ung utan barn, pensionär eller har sjukersättning.

 • Civilstånd

  Civilstånd är ett samlingsord för om du är ogift, gift, registrerad partner, änka/änkling eller skild. Om du ska fylla i ditt civilstånd ska du alltså tala om du är gift, änka eller något annat.

 • CV

  CV är en förkortning av termen ”Curriculum vitae” som är ett latinskt begrepp för levnadsteckning, levnadsbana, livslopp.  Ett CV är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Ibland kan det kallas för meritförteckning. Ofta används CV som ett samlingsgrepp för de dokument du kan behöva lämna när du söker arbete.

  Ett CV kan innehålla:

  • Kortfattad levnadsbeskrivning
  • Arbetsmeriter, tidigare anställningar och arbetsuppgifter
  • Utbildningar och de examen man har
  • Eventuella styrelseuppdrag i föreningar
  • Fritidsintressen och om man är medlem någon förening
  • Din persondata, det vill säga: person nr. och kontaktuppgifter/adressuppgifter
  • Referenser med namn och kontaktuppgifter. Dessa personer ska man ha frågat i förväg om de vill vara referenspersoner. Det är vanligen närmaste chef hos tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren där man söker arbete kan då ta kontakt med referenspersonerna för att höra sig för vad man är för person och vad man gjort tidigare​.
 • Deklaration

  Alla som har en inkomst och betalar skatt ska varje år lämna in en deklaration till Skatteverket. Skatteverket skickar din deklaration hem till dig. I deklarationen finns uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat i skatt under ett år. Uppgifterna kommer från din arbetsgivare, försäkringsbolag och bank. Du måste kontrollera att all information stämmer.

 • Eftersändning av post

  Eftersändning innebär att post till din gamla adress vidarebefordras (skickas vidare) till din nya adress. Du kan beställa eftersändning av post hos Svensk Adressändring mot en avgift. Posten eftersänds då under en viss period, vanligtvis ett år.

  Läs mer under Adressändring, Flyttanmälan och Folkbokföring i den här ordlistan.

 • Egenföretag

  Heter egentligen Enskild firma. I en enskild firma har du ett företag där du är personligen ekonomiskt ansvarig för firmans verksamhet. Det är vanligast att en egenföretagare inte har anställd personal utan är själv i företaget.

 • E-legitimation

  En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du, på ett säkert sätt, visa vem du är över internet. Du kan till exempel logga in på myndigheternas respektive hemsida för att där uträtta dina ärenden, så som att lämna in en ansökan digitalt.

  Skatteverkets ID-kort innehåller även en e-legitimation, vilket betyder att när du ansöker om ett ID-kort så får du även en e-legitimation. Du använder e-legitimationen med hjälp av en pinkod. Pinkoden skickas hem med brev till din adress.

  Om du inte själv äger en kortläsare eller en dator med kortläsare kan du besöka Försäkringskassans, Skatteverkets eller Pensionsmyndighetens servicekontor där du kan låna/använda en dator.

  Läs mer under BankID och Id-kort i denna ordlistan.

 • Ekonomiskt bistånd

  Kan även kallas försörjningsstöd, förut kallades det för socialbidrag. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Ekonomiskt bistånd är pengar du kan få om du inte har tillräckligt med pengar för att klara dig (till exempel för mat och hyra).

  Du måste alltid ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Det är bestämt hur mycket pengar man ska kunna klara sig med. Om du ansöker om försörjningsstöd tittar socialtjänsten på just dina behov. Människor har i första hand ett eget ansvar för sitt liv. Det betyder att man själv måste försöka bidra till sin försörjning och andra behov innan man har rätt till bistånd. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. Du har förmodligen inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar (bil, hus, båt, och så vidare).

  Man i första hand ska söka de generella förmåner och ersättningar som man kan få, t.ex. bostadsbidrag och föräldrapenning. Du ansöker om försörjningsstöd hos Socialtjänsten i din kommun (hitta mer info på kommunens hemsida). Socialtjänsten behöver uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t.ex. inkomster, tillgångar och utgifter.

 • Elräkning

  ​Nästan oavsett hur du bor kommer du att få en elräkning. Den är egentligen i två delar och kan komma från två olika bolag. Den ena från ett bolag som har ansvar för själva kablarna där elen går och den andra från ett bolag som säljer själva elen till dig.

  Det är vanligt att el för värmekostnader ingår i hyran om du bor i en lägenhet. Då är det bara den så kallade hushållselen som du betalar extra (lampor, radio, TV, kanske spisen). Bor du i hus så brukar du betala all el, då kan det bli en väldigt hög räkning på vintern när det är kallt. Om du hyr med kallhyra så innebär det att man betalar all el på elräkningen. Den ingår inte i hyran.

  När du flyttar måste du anmäla detta till ditt elbolag så att du inte behöver betala el i en lägenhet du inte använder. Men också så att du får el till den lägenhet du flyttar till.

 • Erbjudande

  Ett förslag från ett företag eller person som vill sälja något till dig kan använda sig av ordet erbjudande för att det ska låta lite mer inbjudande. Du bör noga läsa igenom ett erbjudande så du är helt säker på vad som menas. Om du är osäker, fråga! Du ska vara helt säker på vad det är som du ska ge för att få ta del av erbjudandet. Det handlar i princip alltid om pengar även om man i erbjudandet inte tydligt skriver det. Det är till exempel vanligt att man erbjuds gå med i en bokklubb eller liknande och då får man flera böcker gratis och en väska eller annan present. Det handlar alltid om att du måste göra något för att få detta, det är inte gratis. Ofta handlar det om att du måste köpa ett visst antal böcker (eller vad nu erbjudandet är för) innan du kan gå ur klubben.

 • Etableringsersättning

  Etableringsersättning är pengar du får när du följer din etableringsplan. Om du har barn kan du också få mer pengar. Etableringsersättning är lika för alla, oavsett var du bor. För att få hela ersättningen måste du följa aktiviteterna i etableringsplanen på heltid. Du som har rätt till etableringsersättning kan även få bostadsersättning om du bor ensam i en egen bostad.

 • Europeiska sjukförsäkringskortet

  ​Kallas "European Health Insurance Card" på engelska. När du tillfälligt är i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort. På resor inom Norden behöver du inget kort. I länder utanför EU/EES och Schweiz har du med några undantag inte rätt till vård. För att få ersättning för sjukvårdskostnader i de länderna behöver du en privat reseförsäkring. Det är inte ovanligt att en reseförsäkring finns med i din hemförsäkring.

 • Facket

  ​Det finns många olika fackförbund, enkelt kallat facket. De är knutna till olika branscher för att bättre kunna hjälpa sina medlemmar. Att vara medlem i ett fackförbund kan vara bra på flera sätt. Du har någon som kan hjälpa dig om du får problem på din arbetsplats. Istället för att du själv ska bevaka dina rättigheter, själv förhandla om lönen, själv se till att farliga arbetsplatser blir säkrare och själv göra något åt saken om du till exempel blir trakasserad har du då en organisation i ryggen som kan hjälpa dig i alla de här situationerna. Ett fackförbund kan erbjuda dig experthjälp inom många olika områden, allt ifrån säkerhetsfrågor till juridiska frågor. Ett fackförbund har också större chans att få igenom krav eftersom de har en hel organisation bakom sig, medan det är mycket lättare för arbetsgivaren att strunta i krav och önskemål som kommer från enskilda personer.

 • Fakturor

  En faktura är egentligen samma sak som en räkning.​ En faktura är ett skrivet krav på betalning. När du har köpt något, men inte betalat med en gång, får du en faktura (räkning). Den kommer oftast med posten. Du kan få räkningar på allt från bostadshyra och elräkning till avbetalning på TV:n. Räkningar måste betalas i tid annars riskerar du att få betala ännu mer eller att hamna hos kronofogden. Det står på räkningen vilken dag som är förfallodag, det vill säga vilken dag du senast måste betala in pengarna. Det bästa är att ha möjligheter via sin bank att betala räkningar på internet (så kallad internetbank). Det är det absolut snabbaste och billigaste sättet att betala räkningar på. Det går även att betala på banken eller posten men de tar betalt per räkning och då kan det bli riktigt dyrt.

 • Flykting

  ​En flykting är en människa som omfattas av FN:s flyktingkonvention och som har rätt till asyl enligt folkrätten. Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Många länder, däribland Sverige, ger även skydd till personer som inte omfattas av konventionen, som till exempel personer som riskerar dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i hemlandet.

  Länkar till andra webbplatser

 • Flyktingkonventionen

  Flyktingkonventionen reglerar staternas skyldigheter i förhållande till flyktingar. Konventionen definierar också vilka personer som räknas som flyktingar, och vilka som inte räknas dit.

 • Flyttanmälan

  När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du blir folkbokförd på den adress du bor på. Det är gratis att göra en flyttanmälan och du gör det enklast med hjälp av din e-legitimation, som t.ex. Mobil BankID, på Skatteverkets webbplats. När du har gjort en flyttanmälan sprider Skatteverket din nya adress till många myndigheter, kommuner och landsting. Även många företag som större banker och försäkringsbolag får din nya adress.
  Däremot kan du själv behöva meddela din nya adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, exempelvis de tidskrifter du prenumererar på och företag som du vill vara säker på har din nya adress.

 • Folkbokföring

  Folkbokföring är en grundläggande registrering av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, till exempel rätten till barnbidrag och bostadsbidrag, var du ska betala din skatt och rösta. I folkbokföringen registreras även andra personuppgifter så som civilstånd och uppgifter om barn.

 • Fordonsskatt

  Fordonsskatt är en skatt för motordrivna fordon som personbilar, lastbilar, motorcyklar, med mera. Du måste betala skatt för att fordonet skall få användas på det allmänna vägnätet. Fordonsskatten är oberoende av hur mycket fordonet används. Vissa personbilar som klarar vissa miljökrav är skattebefriade de fem första åren.

 • Försäkring

  Tanken med försäkringar är att många människor delar på risken för att något ska inträffa. Det är möjligt att försäkra sig mot mot olyckor och skador. Både på personer och egendom (saker, hus, bilar, och så vidare). Det belopp man betalar för en försäkring kallas premie eller försäkringspremie. När man har en bostad är det till exempel viktigt att ha en hemförsäkring ifall något skulle hända med hemmet (stöld, brand eller liknande). Om något skulle inträffa som försäkringen täcker (är till för) får du ut ersättning (pengar eller en likvärdig sak). Läs mer på webbplatsen konsumenternas.se eller gå in på ditt försäkringsbolags hemsida.

 • Försäkringskassan

  Försäkringskassan är en myndighet som har hand om till exempel: föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. Försäkringskassan kan också betala ut pengar om du blir sjuk. Det är Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättningen.

 • Försörjning

  ​Försörjning är att du kan tillfredsställda dina grundläggande behov. Att du kan klara ditt uppehälle, det vill säga att du har tillräckligt med pengar för att köpa bland annat mat och kläder och hyra bostad.

 • Försörjningsstöd

  Kan även kallas ekonomiskt bistånd, förut kallades det för socialbidrag. Försörjningsstöd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Försörjningsstöd är pengar du kan få om du inte har tillräckligt med pengar för att klara dig (till exempel för mat och hyra). Du måste alltid ansöka om försörjningsstöd. Det är bestämt hur mycket pengar man ska kunna klara sig med. Om du ansöker om försörjningsstöd tittar socialtjänsten på just dina behov.

  Människor har i första hand ett eget ansvar för sitt liv. Det betyder att man själv måste försöka bidra till sin försörjning och andra behov innan man har rätt till bistånd. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. Du har förmodligen inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar (bil, hus, båt, och så vidare). Man i första hand ska söka de generella förmåner och ersättningar som man kan få, t.ex. bostadsbidrag och föräldrapenning. 

  Du ansöker om försörjningsstöd hos Socialtjänsten i din kommun (hitta mer info på kommunens hemsida). Socialtjänsten behöver uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t.ex. inkomster, tillgångar och utgifter.

 • Gratis

  ​Gratis är när det inte kostar något. Ofta i reklam finns ordet gratis med. Det får bara stå att något är gratis om det kan lämnas ut utan att det är någon kostnad knuten till erbjudandet. Om man till exempel måste köpa två böcker för att den tredje boken ska vara gratis så är det inte gratis. Då får man istället skriva att den tredje boken kommer utan extra kostnad

 • Hemförsäkring

  ​I hemförsäkringen ingår oftast flera olika försäkringar. Det är delar som till exempel kan betala skador på dina saker eller ge ersättning om du själv skadas eller blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkringen brukar det ingå:

  • Egendomsförsäkring – kan ge pengar för skador på saker du äger, hyr eller lånar för eget bruk.
  • Ansvarsförsäkring – kan betala ersättning till någon som du som privatperson blir skadeståndsskyldig till.
  • Personförsäkring vid överfall – kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador efter att ha utsatts för t ex misshandel eller våldtäkt.
  • Rättsskyddsförsäkring – kan betala dina kostnader för juridiskt ombud (advokat) om du råkar i tvist med någon.
  • Reseförsäkring – ingår i de flesta hemförsäkringar och ger ett bättre skydd när du reser. Den gäller i de flesta fall i 45 dagar.

  Det finns också flera andra försäkringar som man kan lägga till den vanliga hemförsäkringen. Bäst är att prata med sitt försäkringsbolag så att man har rätt försäkringar ifall något skulle hända.
  Läs mer på webbplatsen konsumenternas.se eller på ditt försäkringsbolags hemsida.

 • Husdjur

  ​Husdjur är djur som bor med människor och är tama. De vanligaste husdjuren i Sverige är: katt, hund och gnagare som marsvin och kanin men också fåglar, ödlor och ormar kan vara husdjur.

  Många husdjursägare i Sverige ser djuret som en familjemedlem. Det är vanligt att husdjuren bor inomhus och många låter till exempel sin hund eller katt sova tillsammans med dem i sängen. Hundar och katter som inte har någon ägare och bor på gatan är mycket ovanligt.

 • Hyresavtal

  ​När du hyr en bostad måste du ha ett kontrakt eller avtal på vad du har för skyldigheter och rättigheter när det gäller boendet. När man tecknar avtal om att hyra en bostad ska detta innehålla uppgifter om:

  hyresgästen och hyresvärden, hyran, hyrestiden (avtalstiden), Eventuell rätt att använda andra utrymmen (vindsförråd, garage eller liknande), Övriga detaljer som t ex el, möbler, städning, sophämtning och försäkring.

 • Hälsovård

  ​Hälsovård kan vara allt ifrån att du tar hand om dina tänder hos en tandhygienist så att du ska slippa få problem med tänderna till att du gör avslappningsövningar. Ofta förknippas hälsovård med friskvård och förebyggande vård. Det går alltså ut på att ta hand om sig själv både till kropp och själ för att slippa bli sjuk.

 • Id-kort

  Id-kort är en förkortning av identitetskort. Du använder id-kortet för att styrka din ålder och för att legitimera dig (bevisa vem du är), t.ex. när du hämtar medicin på apoteket, betalar med kort i en butik eller gör bankärenden. Du kan ansöka om id-kort på vissa av Skatteverkets servicekontor.

  Läs mer på Skatteverkets webbplats eller under BankID och E-legitimation i denna ordlistan.

 • Inkomstskatt

  När du arbetar betalar du skatt på din lön. Denna skatt kallas inkomstskatt. När du arbetar drar din arbetsgivare av skatt innan du får ut din lön. På ditt lönebesked står det hur stor din skatt är. Arbetsgivaren betalar in skatten till Skatteverket varje månad. Alla som har en inkomst och betalar skatt ska varje år ska lämna in en deklaration till Skatteverket.

 • Introduktionsersättning

  En ersättning som du förut som nyanländ kunde få om du deltog i introduktion i kommunen. Introduktion innebar ett extra tidsbegränsat stöd som det svenska samhället erbjöd flyktingar och nyanlända invandrare under deras första tid i Sverige. Introduktionsersättning har ersatts med etableringsersättning. Nyanlända som påbörjat sin introduktion före den 1 december 2010, ska tills introduktionen är avslutad ha ersättning från kommunen enligt den äldre lagen.

 • Konsument

  Konsument är du när du köper varor eller tjänster av företag. Du kan kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument om du har frågor om köp eller om andra saker som du som konsument behöver hjälp med. På Hallå konsument finns information och tips på olika språk, och du kan chatta med Konsumentverkets vägledare. Det går också bra att ringa 0771-525 525 och prata med vägledarna.

 • Konsumentombudsman

  Konsumentombudsmannen förkortas KO. KO jobbar för att företag ska följa lagarna när det gäller till exempel marknadsföring och avtal. KO kan också företräda konsumenter i domstol. Du som köper varor och tjänster av företag är konsument. De som gör varorna är producenter och de som säljer varorna är säljare.

  KO är en del av Konsumentverket. Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar för dig som konsument. Du kan anmäla säljare och producenter som bryter mot lagarna till Konsumentverket.

  Du kan få information och ställa frågor till Konsumentverket genom deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du kan ringa 0771-525 525 eller läsa mer på webbplatsen.

 • Konsumentvägledare

  Hos konsumentvägledaren i din kommun kan du få råd vid köp av varor och tjänster, stöd vid reklamationer samt rådgivning och stöd avseende hushållsekonomi och skuldsättning. Läs mer på din kommuns hemsida.​

 • Kreditprövning

  Innan du får ta ett lån kontrollerar banken att du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det kallas för kreditprövning.

  När kreditgivaren (banken) gör en kreditprövning av dig innebär det oftast att banken inhämtar en kreditupplysning på dig samt ställer frågor om din ekonomi. Det innebär att du får frågor om din inkomst, dina månadsutgifter och om du har några andra lån och vad dessa i så fall kostar dig varje månad.

  Kreditupplysningen hämtas från ett kreditupplysningsföretag och innehåller t.ex. uppgifter från Kronofogdemyndigheten. Du får alltid hem en kopia på kreditupplysningen efter några dagar. Även företag som du ingår avtal med kan göra en kreditupplysning på dig, till exempel om du tecknar ett telefonabonnemang.

  Innan du tar ett lån eller tecknar ett avtal bör du själv se över din ekonomi och kontrollera om du har möjlighet att betala tillbaka lånet utifrån dina förutsättningar, eller betala kommande fakturor.

 • Kronofogden

  Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Kronofogden hjälper den som har pengar att fordra att driva in dem, det vill säga att få pengarna från dem som är skyldig pengar. Om du inte betalar dina räkningar kan du alltså hamna hos kronofogden. Kronofogden kommer då att hjälpa den som du är skyldig pengar. Kronofogden har också hand om ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser.

 • Kvällskurs

  ​Många studieförbund erbjuder kvällskurser i olika ämnen. Kvällskurser kom till för att du ska kunna studera men ändå fortsätta jobba på dagarna. Här kan man lära sig allt från språk till dans och att fotografera. Ofta kan du få hjälp från ett studieförbund om du vill gå en kurs som inte finns i deras utbud. Det brukar röra sig om att du måste samla ihop 5-8 deltagare. Då kan studieförbundet hjälpa till med lokal och lärare. Du kan läsa mer på de olika studieförbundens hemsidor.

 • Körkort

  Trafikverket ansvarar för kunskapsprov och körprov för körkort. Transportstyrelsen har hand om bland annat körkortstillstånd.

  Man måste ha fyllt 18 år och ha tagit körkort för att få köra bil i Sverige.  Om du har med dig ett körkort från det land du kommer ifrån så är det ändå inte säkert att du får köra bil i Sverige med det körkortet.

 • Legitimation

  En legitimationshandling med foto på innehavaren och en namnteckning kallas också identitetskort eller id-kort, och vanligast förekommande är pass och körkort. Det är alltså en handling (kort) du använder för att bevisa vem du är. Läs mer på Skatteverkets webbplats eller under Id-kort i den här ordlistan.

 • Migrationsverket

  Migrationsverket har hand om frågor gällande migration. Till exempel om du vill flytta till någon i Sverige, bli svensk medborgare eller söka asyl eller uppehållstillstånd.

 • Misshandel

  Misshandel är när någon eller några skadar en person med vilje. Att misshandla är att göra illa någon, det kan vara fysisk eller psykisk misshandel. Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. Om du har råkat ut för misshandel eller sett någon annan som blivit misshandlad kan du göra en anmälan hos polisen.

 • Mödravårdscentral

  Mödravårdscentral (MVC) kan också kallas för barnmorskemottagning (BM-mottagning). På MVC kan man till exempel göra graviditetstest. Man kan också få preventivmedelsrådgivning (p-piller, mini-piller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta, p-stav m.m.). På MVC görs också graviditetskontroller under graviditeten och man förbereder föräldrarna inför förlossningen. Man har också föräldrautbildning som förbereder blivande mamma och pappa inför föräldraskapet. På MVC gör man också gynekologiska hälsokontroller (s.k. cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer)​

 • Nystartsjobb

  Om man varit borta från arbetslivet en längre tid kan ett så kallat nystartsjobb vara en möjlighet. Arbetsgivaren som anställer dig i nystartsjobb får ekonomiskt stöd. Detta ska göra det lättare att anställa personer som varit arbetslösa en längre tid. Arbetsgivaren får stödet lika länge som du har varit arbetslös.

 • Oskrivna regler

  Oskrivna regler kan också förklaras med vad som är socialt accepterat eller sociala uppförandekoder. Det vill säga hur du förväntas uppföra dig tillsammans med andra människor. En oskriven regel är en regel som inte finns beskriven i någon lag men som förväntas följas av människor. Den som inte följer de oskrivna reglerna kan anses "onormal" eftersom personen då bryter mot normen. Det kan till exempel vara att man ska svara när någon tilltalar en, ska hälsa tillbaka då någon säger hej, samt att man ska uppträda artigt mot andra människor.

 • Passa tid

  ​I Sverige är det mycket viktigt att passa tiden. Det gäller både privata möten med kompisar eller med myndighetspersoner. Det anses ouppfostrat att inte passa tiden. Trots detta är det så klart inte alla svenskar som är bra på att passa tiden. Om du till exempel är sen till en anställningsintervju är det stor risk att du inte får jobbet av just den anledningen.

 • Pension

  ​Man pratar oftast om pension när man menar ålderspension. Ålderspension får du när du lämnar arbetslivet på grund av att du uppnått pensionsåldern, blivit tillräckligt gammal. Ålderspensionen betalas genom skatter till staten, av att arbetsgivare betalar in till pension för sina anställda (tvingande) och genom eget pensionssparande. Pension kan ses som uppskjuten lön och ålderspensionssystem innehåller ofta ett försäkringsmoment. Till exempel genom att betalas ut livet ut även om man lever längre än genomsnittet, eller genom att betalas ut till efterlevande vid dödsfall. Det finns även andra typer av pensioner, som sjukpension och förtidspension.

 • Personbevis

  ​Du kan behöva ett personbevis när du ska:

  • skaffa id-kort (dock inte när du ansöker om id-kort hos Skatteverket)
  • söka olika utbildningar/skolor/stipendier
  • ansöka om svenskt medborgarskap
  • ansöka om skilsmässa
  • ha utländskt pass, främlingspass eller liknande

  Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade för dig i Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Personbeviset är inte en legitimationshandling.

 • Personförsäkring

  ​De privata personförsäkringarna är ett komplement till social- och avtalsförsäkringarna. En personförsäkring består av flera olika mindre försäkringar. Vanligtvis är de mest grundläggande försäkringarna som ingår olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Det är ditt behov och din ekonomi som avgör om du väljer att skaffa en privat försäkring. Ofta tecknar du en gruppförsäkring genom medlemskap i ett fackförbund men även din arbetsgivare kan ha en gruppförsäkring för de som vill. Du kan också teckna en personförsäkring själv.

  Du kan läsa mer på webbplatsen Hallå konsument, konsumenternas.se eller kontakta ditt försäkringsbolag.

 • Personnummer

  Alla personer som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. Om du en gång har fått ett personnummer behåller du samma nummer livet ut. Det innebär att personnumret inte ändras om du till exempel flyttar utomlands. Skatteverket tilldelar personnummer. För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer måste du anmäla till Skatteverket att du vill bo i Sverige.

 • Rattfylla

  ​I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet (0,1 mg i utandningsluften). Det innebär i praktiken att det är säkrast att inte dricka något alkoholhaltigt om du ska köra bil. Med grovt rattfylleri menas att man har 1,0 promille eller mer i blodet (0,5 mg i utandningsluften) och straffet är upp till två års fängelse.

 • Reklam

  Reklam är information som har tillverkats och spridits för att visa och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster. Man vill påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar för att få dem att ändra hur och vad de köper. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag. Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster. På så sätt vill man öka försäljningen av dessa. Man kan tacka nej både till adresserad reklam och till reklam via telefonförsäljning.

 • Reseförsäkring

  ​Reseförsäkring är en försäkring man tecknar ifall man skulle bli sjuk när man är utomlands. EU-medborgare har rätt till skattefinansierad akut sjukvård i andra EU-länder, till akut sjukvård räknas även kostnader vid graviditet och förlossning på sjukhus (Europeiska sjukförsäkringskortet). Om du har en hemförsäkring där det ingår ett reseskydd ger detta dig ett bra skydd i 45 dagar. Är du borta längre kan du behöva komplettera med en reseförsäkring. Försäkringskassan har information om vad som gäller för det land som du ska resa till.

  Läs mer på webbplatsen konsumenternas.se eller på ditt försäkringsbolags hemsida.

 • Räkningar

  En räkning är egentligen samma sak som en faktura. En räkning är ett skrivet krav på betalning. När du har köpt något, men inte betalat med en gång, får du en räkning (faktura) Den kommer oftast med posten. Du kan få räkningar på allt från bostadshyra och elräkning till avbetalning på TV:n. Räkningar måste betalas i tid annars riskerar du att få betala ännu mer eller att hamna hos kronofogden. Det står på räkningen vilken dag som är förfallodag, det vill säga vilken dag du senast måste betala in pengarna. Det bästa är att ha möjligheter via sin bank att betala räkningar på internet (så kallad internetbank). Det är det absolut snabbaste och billigaste sättet att betala räkningar på. Det går även att betala på banken eller posten men de tar betalt per räkning och då kan det bli riktigt dyrt.

 • Sjuklön och Sjukpenning

  Du kan få ersättning om du blir sjuk eller skadar dig. Man får pengar (sjuklön) istället för lönen av sin arbetsgivare (under de första 14 dagarna) eller sjukpenning från försäkringskassan (om du är sjuk längre än 14 dagar). Du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Första dagen man är sjuk får man ingen ersättning sen betalar arbetsgivaren ut sjuklön för de närmaste 2 veckorna och sedan kan sjukpenning betalas ut av försäkringskassan. För att få sjukpenning måste du ha eller ha haft ett arbete med lön.

 • Sjukhus

  Sjukhus kan även kallas lasarett. På sjukhus får sjuka och skadade vård. Oftast ligger akutmottagningen på ett sjukhus. Den sjukvård som bedrivs på sjukhuset kan vara öppevård eller slutenvård. Öppenvård innebär att man inte blir inlagd (man måste inte stanna kvar) på en vårdavdelning, utan undersöks och behandlas på till exempel en sjukhusmottagning eller en vårdcentral. Den andra vårdformen, den slutna, avser vård med en patient som är inskriven på en klinik. För att komma till en mottagning eller avdelning på sjukhuset måste en läkare skriva remiss. Sjukhusvården är främst inriktad på patienter med allvarliga sjukdomar och livshotande tillstånd. På många sjukhus finns både akut och planerad vård inom flera olika specialiteter, till exempel internmedicin, kirurgi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, kvinnosjukvård, barn- och ungdomsmedicin och åldringsvård med mera. Om du behöver åka till akuten kan det vara bäst att ringa först för att förvarna om att du kommer.

  Ring till 1177 Vårdguiden (telefonnummer: 1177) för att få råd eller läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida.  

 • Skatteverket

  Skatteverket är en myndighet som arbetar under regeringen. Skatteverkets viktigaste uppgifter är skatter och folkbokföring. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts däremot av Skatteverket.

 • Snabblån

  Ett snabblån är ett lån på mindre belopp som måste betalas tillbaka inom 30 dagar. Att ta ett snabblån är dyrt och den totala kostnaden för lånet kan bli väldigt hög. Ett snabblån kan också heta SMS-lån, mikrolån, telefonlån, internetlån eller korttidskrediter.

 • Socialbidrag

  Nu använder man ordet försörjningsstöd istället. Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Försörjningsstöd är pengar du kan få om du inte har tillräckligt med pengar för att klara dig (till exempel för mat och hyra).

  Du måste alltid ansöka om försörjningsstöd. Det är bestämt hur mycket pengar man ska kunna klara sig med. Om du ansöker om försörjningsstöd tittar socialtjänsten på just dina behov. Människor har i första hand ett eget ansvar för sitt liv. Det betyder att man själv måste försöka bidra till sin försörjning och andra behov innan man har rätt till bistånd. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. Du har förmodligen inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar (bil, hus, båt, och så vidare). Man ska i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som man kan få, t.ex. bostadsbidrag och föräldrapenning. 

  Du ansöker om försörjningsstöd hos Socialtjänsten i din kommun (hitta mer info på kommunens hemsida). Socialtjänsten behöver uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t.ex. inkomster, tillgångar och utgifter.

 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Myndigheten styr, vägleder, för statistik och följer upp socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter (som gäller som lag), ger rekommendationer och sammanställer kunskap för personal och beslutsfattare inom vård och omsorg. Viss information riktar sig också direkt till patienter och brukare. Socialstyrelsen arbetar också med att utfärda legitimationer för personal inom vården.

 • Stöld

  Stöld är ett brott. Stöld är när någon tar något utan lov som tillhör någon annan, för att ha det själv, lämna eller sälja vidare det. För grov stöld kan man dömmas till fängelse i lägst sex månader och högst i sex år. Stöld kan, om brottet är ringa (inte av så stort värde), kallas för snatteri. Om någon stjäl något från dig ska du göra en anmälan hos polisen.

 • Svartjobb

  Att jobba svart innebär att du inte betalar någon skatt på det du tjänar. Samhället bygger på att alla som arbetar ska betala skatt. Skatten används till sjukvård, vägar, äldreomsorg och annan välfärd som är till för alla medborgare. Om du jobbar svart kan det bli svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller handla på avbetalning, kredit. Hyresvärdar och företag vill ofta att du kan visa upp ett anställningsavtal.

  Du som jobbar svart:

  • får inte något anställningsavtal och kan därför bli lurad på lönen
  • får ingen a-kassa om du skulle bli arbetslös
  • får inte någon sjuk- eller semesterersättning
  • får ingen sjuk- eller föräldrapenning
  • får lägre pension
  • är inte försäkrad om du råkar skada dig själv, någon annan eller råkar ta sönder något när du arbetar.
 • Tandvård

  Tandvård är att ta hand om sina tänder. Genom att till exempel gå på kontroller hos tandläkaren och borsta dina tänder ordentligt kan du förebygga hål i tänderna. Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis. I Sverige har vi både Folktandvården (landstinget) och tandvård av privata tandläkare.

 • Telefonräkning

  En räkning som man får på sitt telefonanvändande. Det finns flera olika telefonbolag i Sverige som konkurrerar med varandra. De flesta har rabatter om du till exempel har både fast telefon och mobiltelefon på samma abonnemang eller kanske även bredbandsuppkoppling. Det kan alltså vara bra att jämföra de olika bolagen för att få ett abonnemang som passar det sätt som du använder telefonen.

 • Trafikförsäkring

  Om du äger ett motorfordon (till exempel en bil, motorcykel, EU-moped klass 1 eller buss) måste du skaffa trafikförsäkring från första dagen som du blir ägare till det.

  Om ditt fordon orsakar en olycka ger trafikförsäkringen ersättning om förare, passagerare eller andra personer skadas. Försäkringen ersätter också skador på någon annans egendom.

  Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet. För att ha detta skydd behöver du fler bilförsäkringar.

  Tänk på att:

  • Motorfordon måste enligt lag ha trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ska börja gälla samma dag som du blir ägare till fordonet.
  • Det är du som äger fordonet som ska teckna försäkringen hos ett försäkringsbolag.
  • Fordonet måste ha trafikförsäkring även om det är trasigt, stulet, har körförbud eller inte används.
  • Om du inte har en trafikförsäkring för ditt fordon måste du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag fordonet är oförsäkrat.
  • Avgiften är mycket högre än en försäkringspremie.
  • Om du inte använder fordonet, ställ av det hos Transportstyrelsen.
 • Underhållsbidrag

  Pengar som en förälder, som inte bor tillsammans med sitt barn, ska bidra med till barnets försörjning. Det gäller både om du har gemensam vårdnad eller om en av er har ensam vårdnad. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Det är barnet som har rätt till underhållsbidrag. Men det är boföräldern som tar emot pengarna för barnets räkning. Föräldrar är normalt underhållsskyldiga tills den dag barnet fyller 18 år. För barn som fortfarande går i gymnasieskola eller liknande är föräldern underhållsskyldig tills den dag barnet fyller 21 år.

 • Underhållsstöd

  Underhållsstöd är pengar som kan betalas ut av Försäkringskassan. Pengarna betalas ut till den förälder som är vårdnadshavare och bor ensam med barnet eller barnen. Underhållsstöd kan bara betalas ut om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar mindre än 1 273 kronor per månad.

 • Validering

  Har betydelsen att "göra giltigt, bekräfta". Ordet validering används för att beskriva en process för att kontrollera och göra något giltigt (till exempel ett betyg). Validering ingår i arbetet för kvalitetsäkring. Validering av kompetens används för en  bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har.

 • Volontär

  ​En volontär är en person som frivilligt arbetar eller erbjuder sina tjänster utan att kräva betalning. Volontärarbete kan även kallas för ideellt arbete eller frivilligarbete. Oftast är arbetet organiserat genom en frivilligorganisation eller ideell förening, till exempel Röda korset, en idrottsförening eller en kulturförening. I Sverige är det vanligt att arbeta ideellt eller som frivillig i en förening. Utanför Sverige kallas dessa organisationer och föreningar för Non-profit organisations eller Non-governmental organisations.

 • Vårdcentral

  Vårdcentralen (VC) hör till primärvården precis som ungdoms- och jourmottagningar, barnavårdscentraler och mödrahälsovård. Till Vårdcentralen går patienter som har sjukdomar och åkommor som inte är direkt akuta. Läkarna på vårdcentralen har dessutom ofta ett övergripande och samordnande ansvar för sina patienter. Om det behövs kan du få en remiss till andra specialiser för utredning och vård. Vårdcentralerna har även hand om laboratorieundersökningar, blodtryckskontroller och andra mer eller mindre rutinmässiga vård- och undersökningsinsatser.​

 • Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare eller målsman är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol. Ett barn har en vårdnadshavare fram tills han eller hon fyller 18 år och blir myndig.​

 • Överklagan

  Om du anser att någon fattat ett felaktigt beslut kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga. Tala om vad du tycker är fel och varför. Då har du möjlighet att få ett nytt beslut. Det kanske är samma som förut men det kan också vara så att du får rätt. Många beslut som fattas av myndigheter eller kommuner har du möjlighet att överklaga. Ett beslut ska alltid vara skriftligt. Nöj dig inte med ett muntligt besked på ett möte eller via telefon. Du har rätt att få hjälp av den myndighet som tagit beslutet du tycker är fel att överklaga på rätt sätt.