Om familjen behöver stöd

Senast uppdaterad: 24/10-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Alla familjer, föräldrar och barn behöver stöd och hjälp ibland. Det kan vara stöd från vänner och familj eller hjälp från sjukvården. Det kan också vara stöd från socialtjänsten för att hitta lösningar på konflikter i familjen. Det är aldrig fel att söka stöd och hjälp om man känner att man behöver det.

Illustrerad bild med en bekymrad pappa som tänker på en ung person och alkohol, ett ledset barn och barn i ett klassrum.

Den här texten handlar om olika typer av stöd till familjer, föräldrar och barn i Sverige. Du får till exempel läsa om familjecentraler, familjerådgivning och föräldragrupper. Texten handlar också om ekonomiskt stöd till familjer och stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.

Barn har särskilda rättigheter och det är samhällets ansvar att se till att rättigheterna blir verklighet. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras.

Barns rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Där står det bland annat att alla barn har rätt att växa upp i trygghet och att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barn. Det står också att barn ska skyddas från krig och sjukdomar och att barnets åsikt ska respekteras.

Barnets utveckling

Barn går igenom många utvecklingsperioder. Alla barn är olika och har sin egen utveckling. Utvecklingen går olika fort i olika perioder. Barn kan också ha olika behov i olika åldrar.

Det är vanligt att föräldrar och andra vårdnadshavare har många frågor om sitt barns utveckling. Om du behöver råd eller har frågor om ditt barns utveckling kan du söka hjälp och stöd.

Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Prata med till exempel vänner och familj.
  • Kontakta barnavårdscentralen (BVC), om barnet inte har börjat skolan än.
  • Prata med förskolan eller familjedaghemmet, om barnet inte har börjat skolan än.
  • Kontakta elevhälsan, om barnet har börjat skolan.
  • Kontakta en vårdcentral.
  • Kontakta kommunen där du bor. Vissa kommuner erbjuder föräldrastöd i grupp eller enskilt. Du hittar information på din kommuns webbplats.
  • Besöka webbplatsen 1177.se. Där finns information om barnets utveckling i åldrarna 0–18 år. På 1177.se finns också information om hur det är att vara förälder när barnet är i olika åldrar.

När du behöver stöd och information i ditt föräldraskap

Det är inte alltid lätt att vara förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen person till ett barn. Ansvaret kan kännas svårt och ensamt. Ibland kan du kanske känna dig överväldigad, trött eller sårbar. Det är helt normalt att känna så. Det är inget fel i att behöva stöd, råd eller bekräftelse från någon annan.

Det är viktigt att du söker hjälp och stöd om du känner att du behöver det. Det är ofta lättare att få hjälp att lösa dina problem om du söker kontakt direkt när utmaningarna börjar. Föräldrar som får hjälp tidigt kan undvika att barnet får problem senare i livet. Att söka stöd och våga berätta att det finns problem är att ta ansvar som förälder.

Föräldraskapsstöd

Alla kommuner ska erbjuda stöd till föräldrar som vill få vägledning, tips och råd i föräldraskapet. Det kallas föräldraskapsstöd. Du som är förälder kan få stöd i grupp eller individuellt. Kommunen kan erbjuda till exempel föräldrautbildningar, rådgivning via telefon eller besök och andra typer av aktiviteter. Du kan vara anonym. Föräldraskapsstödet är gratis.

Här kan du läsa mer om olika stöd för föräldrar, familjer och barn:

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. På webbplatsen 1177.se kan du bland annat läsa om graviditet, förlossning och föräldraskap. Du hittar också information och råd om barns hälsa, sjukdomar, vård, utveckling och rättigheter. På webbplatsen finns information på flera språk.

Alla som är gravida får besöka en barnmorskemottagning (BMM). Där får du som är gravid träffa en barnmorska som undersöker hur du och fostret mår. Du kan ställa frågor om din graviditet och förlossning och få stöd. Det är också vanligt att barnmorskemottagningen har föräldraträffar där du kan träffa andra föräldrar.

På en barnavårdscentral (BVC) kan du som förälder få stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Du kan till exempel få råd kring amning, sömn och sjukdomar.

Om du vill prata med en psykolog om ditt föräldraskap kan du kontakta barnavårdscentralen, barnmorskemottagningen eller en vårdcentral.

I många kommuner finns familjecentraler som riktar sig till föräldrar och barn. På familjecentralen finns barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och socialtjänsten. Ofta ordnar familjecentralen föräldrastödskurser eller andra aktiviteter för barn och föräldrar. Du kan ställa frågor om allt som handlar om barn, föräldraskap och relationer. Det är frivilligt att besöka familjecentralen och det är öppet för alla familjer. Det är också gratis.

För att hitta en familjecentral där du bor kan du be personalen på BVC, förskolan, skolan eller biblioteket att hjälpa dig. Du kan också söka på internet efter "familjecentral" och namnet på sin stadsdel eller kommun.

Alla kommuner har familjerådgivning. Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp till par och familjer. Det kan vara par som vill få det bättre i sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Ni kan vara gifta eller sambo. Det kan också vara par eller föräldrar som vill ha hjälp och stöd i sitt föräldraskap. På familjerådgivningen får du prata med en familjerådgivare som hjälper dig hitta lösningar på problem. Du hittar information om familjerådgivning på din kommuns webbplats.

I vissa kommuner finns det en särskild föräldrarådgivning. Där kan du ställa frågor om ditt föräldraskap och få stöd.

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn. Det är gratis att besöka öppna förskolor. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Föräldrar och barn kan besöka öppna förskolan för att leka. Du som förälder kan också få stöd i ditt föräldraskap och lära känna andra familjer som bor i ditt område.

Både kommunen och organisationer har öppna förskolor. Du hittar mer information på din kommuns webbplats. Du kan också söka på internet efter "öppen förskola" och namnet på din stadsdel eller kommun.

Kommunen har ofta föräldragrupper. En föräldragrupp är en grupp där du som är förälder kan träffa andra föräldrar och dela erfarenheter och kunskap. Många kommuner har digitala föräldragrupper där du kan delta genom din dator, surfplatta eller smarttelefon.

Flera olika aktörer i kommunen kan organisera föräldragrupper, till exempel barnmorskemottagningar, öppna förskolan eller en organisation.

Socialtjänsten finns i alla kommuner i Sverige. De som arbetar där är socionomer som har kunskap om barns behov. De ska se till att alla barn har det bra och får växa upp tryggt. Som förälder kan du få stöd i ditt föräldraskap både individuellt och i grupp.

Det finns många organisationer och föreningar där du som förälder kan få stöd och kan träffa andra föräldrar. Till exempel finns det föreningar inom idrott och kultur. Det finns också föreningar inom psykisk hälsa, till exempel föreningar för föräldrar till barn som har autism. Det finns också organisationer som arbetar för barns rättigheter, till exempel Bris och Rädda Barnen. Det finns även studieförbund, trossamfund och kyrkor som kan erbjuda stöd.

Bris kan hjälpa vuxna som är oroliga för sina barn. Till Bris vuxentelefon kan vuxna ringa på telefonnummer 077-150 50 50.

Föräldrar kan få hjälp och stöd på många olika sätt. Om du är förälder eller annan vårdnadshavare, vilket sätt tror du skulle passa dig?

Ekonomiskt stöd till familjer

Det finns olika former av ekonomiska stöd och bidrag för dig som är förälder eller annan vårdnadshavare. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige för att kunna få bostadsbidrag.

Om du kan få bostadsbidrag och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar.

Det är viktigt att du informerar Försäkringskassan om du får en förändrad inkomst. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Föräldrapenning är pengar du får från Försäkringskassan för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Hur mycket pengar du får beror på din inkomst. På Försäkringskassans webbplats kan du räkna ut ungefär hur mycket föräldrapenning du kan få.

Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning i 480 dagar för ett barn. Om ni är två föräldrar som ska dela på dagarna så är ett visst antal dagar reserverade för varje förälder. Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. Du kan ta ut föräldrapenning fram tills ditt barn fyller 12 år.

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från ditt arbete eller avstår från a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Du kan få ersättning för ungefär 80% av den inkomst du skulle ha fått om du inte stannade hemma. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut högst 120 dagar per år.

Underhållsbidrag är pengar som en förälder som inte bor med sitt barn ska betala för barnets försörjning. Pengarna betalas till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Underhållsstöd är ett ekonomiskt stöd som Försäkringskassan kan betala ut till dig som bor ensam med barn, om den andra föräldern inte betalar sitt underhållsbidrag.

För att få underhållsstöd krävs bland annat att du och barnet bor i Sverige. Barnet måste vara under 18 år och vara folkbokfört hos dig. För att få underhållsstöd gäller också att du har vårdnad om barnet och att du och den andra föräldern inte bor ihop.

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som Försäkringskassan automatiskt betalar ut varje månad till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Det första barnbidraget betalar Försäkringskassan ut en månad efter barnet är fött eller en månad efter att barnet har flyttat till Sverige. När barnet fyller 16 år slutar Försäkringskassan betala ut barnbidrag.

Ungdomar som är mellan 16 och 20 år och studerar på gymnasiet får studiebidrag. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som beslutar om studiebidrag. Studiebidraget betalar CSN ut under tio månader, från september till juni. Du behöver inte ansöka om bidraget. CSN betalar ut studiebidraget automatiskt. Som längst kan ungdomar få studiebidrag till och med vårterminen de fyller 20 år.

Om en familj har låg inkomst och har ett barn under 20 år som studerar på gymnasiet är det möjligt att ansöka om mer pengar från CSN utöver studiebidraget. Bidraget heter extra tillägg.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta stödinsatser måste du som vårdnadshavare söka själv.

Stödet beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Det är kommunen eller regionen där ni bor som kan ge er stöd.

Det finns olika sorters stöd att få. Till exempel ska skolan ge barn med funktionsnedsättning särskilt stöd. En elev kan till exempel behöva elevassistans som stöd.

Barn som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det här står i en lag som heter Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den förkortas ofta LSS.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Du kan läsa mer om det på Försäkringskassans webbplats.

Kan du ge exempel på olika typer av ekonomiskt stöd som barnfamiljer kan få?