Människa och miljö

Senast uppdaterad: 5/2-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Hur vi lever påverkar miljön och jordens klimat. Till exempel påverkas miljön och klimatet av vad vi äter, hur vi reser, hur vi bor och vad vi köper. Det är förstås inte bara enskilda människor som ansvarar för att vår planet ska må bra. Politiker, företag, organisationer och många andra behöver också hjälpa till.

Den här texten handlar om miljö och klimat. Du kommer få läsa om Sveriges miljömål och vad klimatförändringar är. Du får också läsa om hur du kan leva mer miljövänligt i din vardag och vilka skyldigheter och rättigheter du har när du är i naturen.

Sveriges regering arbetar med att nå FN:s globala mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en plan för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Hållbar utveckling betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Hållbarhet har tre delar: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Alla tre delarna är viktiga. Till exempel är rent vatten och frisk luft viktigt både för vår hälsa och för miljön.

Sveriges miljömål och hållbar utveckling

Den svenska miljöpolitiken har ett övergripande mål. Målet är att vi ska lösa våra stora miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Att nå de svenska miljömålen får dessutom inte leda till ökade miljöproblem och hälsoproblem i andra länder. Det har Sveriges riksdag bestämt.

För att nå Sveriges miljömål behöver alla i samhället hjälpa till: myndigheter, företag, intresseorganisationer men också alla vi som bor och lever i Sverige. Vissa myndigheter har ett särskilt ansvar för att miljömålen nås, till exempel Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Transportstyrelsen.

Miljömålen handlar om många olika områden. Till exempel ren luft, bevarad biologisk mångfald, rent vatten, att skydda skogar och hav och att minska utsläppen av växthusgaser.

Miljömålen är viktiga i arbetet för en hållbar utveckling i Sverige. Hållbar utveckling innebär att använda våra gemensamma resurser på ett sätt som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Vad menas med en bra miljö? Vad tänker du?

Vems ansvar är det att vi ska få en bra miljö? Vad tänker du?

Klimatförändringar

Det är skillnad på väder och klimat. Vädret kan vara olika varje dag. Ibland är det soligt och ibland är det regnigt. Vissa vintrar är kallare än andra. Klimat är en beskrivning av hur vädret har varit på en plats under flera år eller århundraden. För att mäta klimatet behöver forskare samla in data över längre tid. Ofta mäter forskare klimatet i perioder på 30 år eller mer, för att kunna förstå och beskriva klimatet.

Jordens klimat har alltid varierat. Vi har haft perioder där jorden har varit både varmare och kallare. Vi har till exempel haft perioder där stora delar av jorden har varit täckt av is. Tidigare klimatförändringar har tagit flera tusen år, men idag förändras klimatet mycket snabbt.

Jordens temperatur stiger och planeten blir varmare. Det beror bland annat på att vi människor släpper ut mer växthusgaser som gör att den så kallade växthuseffekten blir starkare.

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen. Utan växthuseffekten skulle det inte finnas liv på jorden. Jorden skulle vara mycket kallare än vad den är idag. Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser, bland annat vattenånga, koldioxid, och metan. Gaserna kallas växthusgaser. De lägger sig runt jorden, och gör så att solens strålar stannar kvar och värmer upp jorden istället för att stråla ut i rymden. Ungefär som i ett växthus.

När vi människor släpper ut mer växthusgaser blir växthuseffekten starkare och planeten varmare. Vi släpper ut växthusgaser genom till exempel våra transporter, industrier och när vi producerar livsmedel. Att jorden blir varmare brukar kallas för global uppvärmning.

Klimatförändringarna påverkar våra samhällen på många sätt. Till exempel blir extremväder som kraftig torka eller kraftiga regn vanligare. Havsnivån stiger på grund av att världens isar smälter. Landområden nära kusten riskerar att hamna under vatten och människor kan tvingas flytta. Klimatförändringarna sker också mycket snabbare än tidigare, vilket gör att till exempel vissa djur och växter inte hinner anpassa sig och dör ut.

Har du märkt några miljöproblem där du har bott tidigare och där du bor nu, i så fall vad?

Att leva miljövänligt och hållbart i vardagen

Vi är alla beroende av planeten och naturen för att överleva. Därför kan vi alla försöka leva mer miljövänligt och hållbart. I detta avsnitt får du veta mer om olika områden där du kan vara mer miljövänlig i din vardag.

Sopor och återvinning

Det blir mycket sopor i Sverige varje år. Det är lag på att alla som bor i Sverige ska sortera sina sopor. Det är också bra för miljön om du sorterar dina sopor. Mycket av det vi slänger kan användas till något annat. Det kallas att soporna återvinns. Vi sparar på planetens resurser genom sopsortering och återvinning.

Nära de flesta bostadsområden finns det stationer eller soprum där du ska sortera dina sopor. Det betyder att du slänger matrester, metall, glas, plast och papper i olika behållare.

Det finns också andra platser där du kan lämna sopor:

Återvinningsstation

Här ska du lämna förpackningar, tidningar och batterier.

Miljöstation

Alla måste samla in sitt avfall eller sopor som är farligt för miljön. Det kan du göra på olika sätt. Du kan lämna ditt farliga avfall på miljöstation, återvinningscentral eller till Samlaren som finns i bland annat butiker. Ibland finns även en särskild bil som åker runt i kommunen och samlar in farligt avfall.

Återvinningscentral

Här ska du lämna grovavfall och större saker men också farligt avfall, till exempel kemikalier och elektroniska saker.

Vatten och avlopp

I Sverige finns det mycket vatten. Det vatten som finns i kranarna har hög kvalitet. Kallvattnet är säkert att dricka och laga mat med. Drick inte varmvatten från kranen. Använd inte heller varmvatten från kranen när du lagar mat. Det finns risk att du får i dig vissa metaller då. Det går bra att till exempel tvätta händerna, städa och duscha med varmvatten från kranen.

Vatten från avloppen leds till ett reningsverk. Reningsverket renar vattnet och släpper sedan ut det i till exempel sjöar och hav. Allt går inte att rena och det är svårt att få bort farliga ämnen från vattnet. Därför får vi inte hälla ut till exempel målarfärg eller mediciner i avloppet.

Släng fett och matolja i soporna. Om fett och matolja hälls ut i avloppet skapar det stopp.

Energi

All energi och el vi använder påverkar miljön. Det går åt stora mängder energi vid transporter, uppvärmning av byggnader och i industrin. Ofta kommer energin från olja, gas och kol och är inte bra för miljön. För att minska förändringarna i klimatet behöver vi använda mindre energi och välja energi från vatten, vind och sol som är bättre för miljön.

För att bidra till att minska utsläppen kan du åka kollektivt. Det betyder att du tar spårvagn, tunnelbana, tåg eller buss istället för bil. Du kan också välja att åka tåg istället för flyg. Det är också bra att tänka på vad du köper i affären. Du kan handla saker som är tillverkade nära där du bor. Du kan också välja att äta mindre kött eftersom köttproduktion är mycket energikrävande. Du kan också spara energi i din bostad. Det kan du göra genom att till exempel släcka lampor som inte behöver vara tända och sänka temperaturen på dina element.

Det här kan du göra för att spara el

Ibland är det brist på el i Sverige och Europa. Då är elen också dyr. Därför behöver vi använda mindre el.

Om du använder mindre el kan du spara pengar. Det är också bra för miljön att använda mindre el. Om vi alla hjälps åt att minska elanvändningen kan vi också minska risken för elavbrott och påverka elpriset.

Tips för att spara el:

  • Sänk värmen på dina element, speciellt om du har elvärme.
  • Använd mindre varmvatten, till exempel genom att duscha kortare tid. Du kan också spara varmvatten genom att bara tvätta och diska när maskinen är full.
  • Torka dina kläder på torkställning i stället för i torktumlare.
  • Stäng av elektronik du inte använder, till exempel TV och dator. Elektronik i standby drar också el.
  • Släck lamporna när du lämnar rummet.
  • Täta fönster och dörrar.
  • Tvätta och diska mitt på dagen eller på helgen. På vardagar mellan klockan 07:00-09:00 och 17:00-19:00 är belastningen på elnätet hög, eftersom många använder el då.

Hållbar konsumtion

I Sverige konsumerar vi mycket jämfört med många andra länder i världen. När vi köper, använder och förbrukar produkter och tjänster påverkar det miljön och klimatet. Kläder, skor, möbler, mat och andra saker som vi konsumerar kräver mycket resurser från naturen för att kunna produceras. Det behövs till exempel mycket vatten för att odla bomull till kläder. Tillverkningen av produkter och tjänster bidrar också till utsläppen av växthusgaser, som i sin tur bidrar till klimatförändringar.

Vi kan konsumera mer hållbart genom att till exempel låna eller hyra saker, eller köpa och sälja second hand. Många saker går också att laga. Du kan också köpa produkter med miljömärkning.

Ekologiska livsmedel

När du handlar i din mataffär kan du hitta grönsaker, frukt, kött, mjölk och många andra livsmedel som är ekologiska. Det betyder att bonden eller andra som producerar livsmedel har odlat efter speciella regler, för att påverka miljön så lite som möjligt. Till exempel får de inte använda konstgödsel eller kemikalier som är främmande för naturen. Det är också stränga regler för läkemedel till djur, till exempel antibiotika.

Miljömärkningar

Det finns många olika miljömärkningar. När en produkt är miljömärkt betyder det att produkten når upp till vissa särskilda miljökrav. Exempel på miljömärkningar är Bra Miljöval, EU Ecolabel (EU-blomman), EU:s ekomärke (EU-lövet), KRAV, MSC, FSC och GOTS.

Exempel på ekologisk märkning på livsmedel är KRAV och EU:s ekomärke (EU-lövet).

Närodlade eller närproducerade livsmedel

Livsmedel som är odlade eller producerade nära där du köper dem kallas för närodlade eller närproducerade livsmedel. Att ett livsmedel är närproducerat betyder inte alltid att det är bättre för miljön. Hur en vara odlas eller produceras påverkar ofta miljön mer än hur långt varan transporteras. Det finns flera anledningar till att vilja köpa närodlade eller närproducerade livsmedel. Du kanske vill stödja producenter och affärer där du bor. Du kanske vill ha så färska produkter som möjligt. Du kanske vill undvika att varor transporteras långt.

Finns det något du kan göra för att påverka miljön mindre och i så fall vad?

Att vara i naturen

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, oavsett vem som äger marken. Det kallas allemansrätten.

Allemansrätten ger dig till exempel rätt att gå på privata vägar eller tälta någon natt i naturen.

Enligt allemansrätten får du plocka bär, svamp och blommor ute i naturen, men du får inte plocka i någons trädgård. En del växter är fridlysta. De får du aldrig plocka. Det kan också finnas särskilda regler för vad du får plocka i nationalparker och naturreservat.

Allemansrätten betyder också att vi måste vara försiktiga och visa respekt för naturen, djur, markägare och andra besökare.

Du får till exempel inte gå på mark där bönder odlar. Det finns ofta stigar bredvid den odlade marken som du kan gå på.

Släng inte skräp i naturen. Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse. Ta med ditt skräp och släng det i din sopsortering.

Släng aldrig cigarettfimpar i naturen. Glöden kan starta en brand.

Gula kantareller i en flätad korg.

Foto: Pixabay

Var försiktig när du eldar eller grillar

Elda eller grilla på en plats där elden inte sprider sig eller skadar naturen. I parker och naturreservat finns ofta särskilda eldplatser där du kan grilla. Släck elden ordentligt när du är klar.

Ibland kan det vara förbjudet att elda eller grilla i naturen. Du får till exempel inte elda i naturen om det är mycket torrt eller blåser mycket. Gnistor från elden kan flyga iväg och starta en brand. Elda inte på klippor eller större stenblock. De kan spricka och förstöras av värmen.

Om du planerar att elda eller grilla, kontrollera om det är brandrisk eller eldningsförbud hos din kommun eller länsstyrelse. Du kan också kontakta din lokala räddningstjänst om du har frågor om brandrisk och eldning.

På webbplatsen Krisinformation.se finns en karta som visar var det är eldningsförbud just nu.

Naturreservat

Ett naturreservat är ett stort markområde som myndigheterna har skyddat för att naturen, växterna och djuren i området är speciellt känsliga eller ovanliga. Naturreservat kan också bildas för att det behövs områden för friluftsliv där människor kan vara i naturen. Det finns flera tusen naturreservat i Sverige. Det kan vara gamla skogar, höga fjäll eller öar i skärgården. Det finns alltid skyltar i ett naturreservat som berättar vad du får göra och inte göra i området. Det kan vara olika regler i olika naturreservat. Till exempel är det ibland förbjudet att plocka blommor i ett naturreservat.

Varför är det viktigt att bevara naturreservaten?

Vilket är ditt närmaste naturreservat?

Fridlysta växter och djur

Fridlysning är ett skydd för växter och djur som riskerar att försvinna. Fridlysta växter får man inte plocka, gräva upp, ta bort eller skada. Fridlysta djur får inte dödas, skadas eller fångas. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon.