Människa och myndighet

Senast uppdaterad: 16/7-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Adrian har precis flyttat till Sverige. Han har varit i kontakt med myndigheterna tidigare, både i Sverige och andra länder. Men myndigheterna i Sverige verkar fungera på ett annat sätt och de har andra namn än de myndigheter han har varit i kontakt med tidigare. Vilken myndighet ska han kontakta om han behöver råd om att söka arbete? Vilken myndighet ska han kontakta om han vill ta körkort? Det är inte lätt att veta vad alla olika myndigheter gör.

Den här texten handlar om myndigheter i Sverige. Du kommer få läsa om vad olika myndigheter gör och beslutar om som kan påverka dig i din vardag. Du får också läsa om hur du överklagar ett beslut från en myndighet.

Alla har rätt att kunna söka och ta del av information från myndigheter. Att få fritt söka och ta del av information är en grund för åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Rätten handlar både om information om samhället, till exempel vilka lagar som finns, och information om dig själv, till exempel om du har ett ärende hos en myndighet.

Myndigheterna ska se till att personer med olika förutsättningar har möjlighet att ta emot och förstå information från myndigheter. När du till exempel har kontakt med staten och kommuner kan du ha rätt till tolk om du inte talar eller förstår svenska eller om du talar teckenspråk.

Du ska få eller kunna beställa dokument från myndigheter i ett format som passar dig, till exempel punktskrift, lättläst text eller text som går att få uppläst med ett hjälpmedel. Myndigheternas digitala information ska också vara anpassad till olika personers förutsättningar. Det betyder bland annat att myndigheterna ska texta sina videofilmer och att texten på myndigheternas webbplatser ska vara enkel att förstå.

Myndigheterna i Sverige

I Sverige finns myndigheter, regioner och kommuner. De har olika uppgifter och ansvarsområden.

Myndigheter

Det finns flera hundra statliga myndigheter i Sverige. De ska se till att de lagar som riksdag och regering beslutat om genomförs.

Regioner

Det finns 21 regioner i Sverige. I varje region arbetar politiker som valts av de som bor i regionen. Regionerna har ansvar för till exempel sjukvård och kollektivtrafik. Sverige är uppdelat i 21 län. I varje län finns en myndighet som heter länsstyrelsen.

Kommuner

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunen ansvarar för områdets samhällsservice, så som till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg. Invånarna i en kommun väljer vilka som ska representera dem i kommunval.

Vilken region och vilken kommun befinner du dig i nu?

Du kan ha kontakt med myndigheter i många delar av livet. Om du ansöker om uppehållstillstånd besöker du till exempel Migrationsverket. Det finns också andra myndigheter som fattar beslut som påverkar dig i din vardag, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Överklaga ett myndighetsbeslut

Om du har fått ett beslut från en myndighet som du tycker är fel kan du överklaga beslutet. Den myndighet som har fattat beslutet ska informera dig om hur du överklagar. Du får informationen tillsammans med beslutet. Där står det hur du ska göra för att överklaga, när du senast behöver skicka in överklagan och om du till exempel behöver skicka med några dokument.

Exempel: Anita får hjälp att överklaga ett beslut

Anita är 73 år gammal och har ansökt om hemtjänst från socialtjänsten i kommunen där hon bor. En biståndshandläggare utreder om Anita är i behov av stöd. Efter utredningen skickar biståndshandläggaren beslutet i ett brev till Anita. Hon har fått avslag på sin ansökan och får inte hemtjänst. Hon tycker det är fel. Vad ska hon göra? I beslutet står det om överklagan, men hon tycker det är svårt att förstå. Hon ringer till biståndshandläggaren som är skyldig att informera Anita om hur hon överklagar till förvaltningsrätten.

I vissa kommuner kan kommunens medborgarkontor hjälpa dig om du behöver mer information om hur du överklagar ett beslut.

Vet du hur du överklagar ett beslut från en myndighet?

Vad gör olika myndigheter?

Det finns många myndigheter i Sverige. Här är information om några av de myndigheter du kan behöva ha kontakt med.

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande i att hitta jobb och arbetsgivare att hitta nya medarbetare.

De ansvarar också för att vissa nyanlända får en individuell planering för att komma i arbete eller utbildning. Det kallas etableringsprogrammet.

Försäkringskassan ansvarar för stora delar av den svenska socialförsäkringen. Socialförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd under livets olika delar.

Det finns många olika bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, etableringsersättning och ersättning när du är sjuk längre än 14 dagar.

Försäkringskassan tar emot din ansökan och beslutar om du har rätt att få ersättning. De betalar också ut bidrag och ersättningar till dig.

Skatteverkets uppgifter är bland annat att ta in skatt och kontrollera att du betalar rätt skatt. Skatteverket ansvarar för folkbokföringen, som är registreringen av vilka som bor i Sverige, var de bor och vilka familjerelationer de har. De utfärdar också id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige.

Polisen utreder och bekämpar brott. De arbetar också för att öka tryggheten och för att förhindra brott. Om du har blivit utsatt för ett brott kan du anmäla det till Polisen.

Socialtjänsten finns i varje kommun i Sverige. De ger stöd och hjälp till boende i kommunen som behöver det. Socialtjänstens arbete styrs av olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen finns regler om till exempel vem som har rätt till ekonomiskt bistånd och social omsorg.

Om du har svårt att försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer om socialtjänsten på din kommuns webbplats.

Trafikverkets uppgift är att se till att vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. De är också den myndighet som ansvarar för förarprov när du ska ta körkort.

Det är Transportstyrelsen som ger tillstånd till körkort. Till Transportstyrelsens uppgifter hör också arbete med trafiksäkerhet och utformning av regler i trafiken.

Kronofogdemyndigheten kallas ofta för Kronofogden. Kronofogden tar hand om skulder som inte är betalda. Om någon är skyldig dig pengar kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka dem. Kronofogden arbetar också med skuldsanering. Det betyder att Kronofogden hjälper den som har stora skulder att få ordning på ekonomin.

Skolverket arbetar för att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Skolverket hjälper till att genomföra det som riksdagen och regeringen har bestämt om skolan. Till exempel tar Skolverket fram kurs- och ämnesplaner som beskriver vad elever ska lära sig.

Skolinspektionen kontrollerar hur skolorna i Sverige fungerar och att de följer lagarna. Målet är att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Alla personer kan anmäla till Skolinspektionen om de tycker att något fungerar dåligt i skolan.

Statens servicecenter ansvarar för servicekontor där flera myndigheter samarbetar.

På ett servicekontor kan du få hjälp och information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personalen kan bland annat hjälpa dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ge information om dina pågående ärenden. På vissa servicekontor kan du även få stöd från Migrationsverket.

Du kan få hjälp på svenska och engelska på servicekontoret. Om du behöver få hjälp på ett annat språk kan personalen anlita en tolk åt dig.

Känner du till några andra myndigheter i Sverige?

Vilka myndigheter har du varit i kontakt med?

Vem kontrollerar myndigheterna?

Myndigheter och domstolar och de som är anställda där ska sköta sitt arbete och följa lagarna. Därför granskas de av andra myndigheter, bland annat Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK).

JO och JK ska se till att domstolar och myndigheter behandlar mål och ärenden på ett korrekt sätt. Tycker du att du själv eller någon annan har blivit fel behandlad av en myndighet eller domstol kan du anmäla det hos JO eller JK. Vem som helst kan göra en anmälan. Du behöver inte ha en viss ålder. Du behöver inte vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga.