Social service i din vardag

Senast uppdaterad: 2/2-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om social service i din vardag. Social service är till exempel hälsovård, äldreomsorg och hjälp med försörjning om du inte kan arbeta.

Illustrerat collage av pengar, skolklass, vägar, sjukvård och äldrevård.

Du kommer få läsa om det svenska välfärdssamhället och hur det sociala skyddet fungerar. Du kommer också få läsa om vilken hjälp som finns om du blir sjuk och inte kan arbeta, eller om du får barn och måste vara hemma från ditt arbete. Du kommer också få läsa om vilken social service kommunen kan erbjuda.

Alla har rätt till en skälig levnadsstandard. Det betyder till exempel att du har rätt att få eller tjäna tillräckligt mycket pengar för att du och din familj ska må bra.

Du ska kunna köpa mat och kläder, ha en bostad och ha råd med vård. Om du blir sjuk eller arbetslös ska samhället hjälpa till för att du ska få skälig levnadsstandard. Barn har rätt till social trygghet och levnadsstandard som krävs för barnets utveckling.

Vad är ett välfärdssamhälle?

Det kommer tillfällen i livet när vi behöver hjälp av samhället. Vi kan alla bli sjuka eller råka ut för olyckor. Du kanske måste opereras eller du kanske ska föda barn. Om du får en svår sjukdom kommer vården att kosta mycket pengar. Om du blir arbetslös räcker kanske inte dina pengar till att betala mat och hyra. I Sverige har vi byggt upp ett samhälle som gör att du får hjälp om du behöver det.

I Sverige har staten ett stort ansvar för dig som bor i landet. Du ska kunna ha en grundläggande inkomst och kunna leva bra även om du är arbetslös, sjuk eller inte tjänar så mycket pengar. Länder som har valt att betala välfärden med skattepengar kallas välfärdsstater.

I ett välfärdssamhälle måste alla människor hjälpas åt. Det kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är att vi tillsammans betalar för saker som alla behöver. Det gör vi genom att betala skatt. Alla som bor i landet ska betala skatt till staten. Även företag betalar skatter och avgifter till staten. Jämfört med många andra länder har vi höga skatter i Sverige eftersom vi har valt att låta staten betala för skolor, sjukvård och mycket annat.

I vilka situationer i livet kan du eller någon annan behöva hjälp av samhället?

Socialförsäkringar

Socialförsäkringarna är en viktig del av det svenska välfärdsystemet. Det är bidrag och ersättningar som ger ett ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning, äldre samt vid sjukdom och arbetsskada. Nästan alla som bor eller arbetar i Sverige kan skyddas av socialförsäkringar.

Det finns olika sorters socialförsäkringar. Här är några exempel på vad socialförsäkringar kan vara:

 • Om du blir sjuk och inte kan arbeta kan du få sjukpenning.
 • Om du behöver vara hemma för att ta hand om dina små barn kan du få föräldrapenning.
 • När du nått den åldern att du inte kan arbeta längre kan du få pension.

Det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ansvarar för socialförsäkringarna. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut bidrag till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten betalar ut pensioner och ekonomiskt stöd till äldre.

Första gången du ansöker om ett bidrag gör Försäkringskassan en utredning för att se om du har rätt till bidrag.

Exempel: Sarah fick ekonomisk hjälp när hon skadade ryggen

Sarah arbetar som undersköterska på ett äldreboende. Arbetet är ibland tungt för kroppen och Sarah har ofta ont i ryggen. Problemen blir värre och till slut orkar hon inte arbeta lika mycket längre. Det gör för ont. Sarah besöker en läkare som vill sjukskriva henne. Det innebär att hon måste vara borta från arbetet ett tag för att vila. Men då förlorar hon delar av sin lön. Sarah tar kontakt med Försäkringskassan för att få hjälp. Försäkringskassan godkänner hennes sjukskrivning och hon får ersättning för de dagar hon måste vara borta.

Här följer några exempel på bidrag och ekonomiskt stöd du kan söka hos Försäkringskassan:

Om du har låga inkomster och är folkbokförd i Sverige kan du ha rätt till att få hjälp med din hyra från Försäkringskassan. Det kallas bostadsbidrag. Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Om du kan få bidrag och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar. Du som är mellan 18 år och 28 år kan också ha rätt till bostadsbidrag.

Det är viktigt att du informerar Försäkringskassan om något ändras, till exempel får ett nytt jobb, en högre lön eller flyttar ihop med någon. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Det finns bidrag för dig som är förälder eller ska bli förälder.

 • Du har rätt att få graviditetspenning om du är gravid och om ditt arbete är tungt och du inte kan byta arbetsuppgifter.
 • Du som har fått barn har rätt till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Föräldrapenning är pengar du kan få för att vara hemma med ditt barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera.

 • Tillfällig föräldrapenning kan du få när du är borta från ditt arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Det kallas vård av barn (vab).
 • Alla föräldrar får också barnbidrag. Har du fler än ett barn får du extra pengar i barnbidrag. Det heter flerbarnstillägg. Har du och den andra föräldern gemensam vårdnad om barnen delar ni på barnbidraget.
 • Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till olika ersättningar. För föräldrar till barn med funktionsnedsättning går det att söka omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Du kan ha rätt till ersättning om du blir sjuk och inte kan arbeta, söka arbete eller ta hand om ditt barn. Det kallas för sjukpenning. Sjukpenningen ska ersätta för de pengar du skulle ha fått om du till exempel arbetade, sökte arbete eller tog hand om ditt barn. Du som vill ha sjukpenning ska anmäla sjukdom och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du som studerar med studiestöd kan ansöka hos Försäkringskassan om att få behålla ditt studiestöd under tiden som du är sjuk.

Vilka regler som gäller för sjukpenning är olika beroende på om du är arbetslös, anställd, har eget företag, är föräldraledig eller studerar.

När du ansöker om sjukpenning ska du lämna ett läkarintyg som visar varför du inte kan arbeta, söka arbete eller ta hand om ditt barn. Det är vanligt att läkaren skickar ditt läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan efter ditt läkarbesök. Du kan alltid fråga din läkare hur det går till.

Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta. Alla som arbetar och bor i Sverige har rätt till pension. Hur mycket du får i pension är olika. Det beror bland annat på hur hög lön du har när du arbetar och hur många år du arbetar. För varje år du arbetar får du högre pension.

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet. De ansvarar för att alla får rätt pension. Det finns olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten kan du få inkomstpension, premiepension och garantipension.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Du kan till exempel få pengar om du:

 • behöver personlig assistans för att klara vardagen
 • inte kan arbeta
 • behöver hjälpmedel för att kunna arbeta
 • vill förlänga din skolgång
 • behöver en anpassad bil

Ersättningar till dig som söker arbete

Det finns också olika typer av ersättningar som du kan få när du söker arbete.

Etableringsersättning

Etableringsersättning är pengar som du kan få när du deltar i etableringsprogrammet. När du är inskriven i etableringsprogrammet ansöker du om etableringsersättning hos Försäkringskassan. Det är enklast att ansöka på Försäkringskassans webbplats.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Du som är arbetslös och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan få pengar från Försäkringskassan. Ersättningen du får kallas för aktivitetsstöd. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan få en plats i ett program.

A-kassa

Arbetslöshetskassa brukar förkortas till a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa kan du som arbetslös få pengar under tiden du söker nytt arbete. Det finns flera olika a-kassor du kan bli medlem i. Vissa a-kassor är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Andra a-kassor kan du gå med i oavsett vad du arbetar med. För att bli medlem i en a-kassa måste du ha arbetat i Sverige. För att ha rätt till pengar från a-kassan måste du uppfylla vissa villkor. Du måste även uppfylla en del krav under hela tiden som du söker a-kassa.

Hur ansöker man om bidrag och stöd hos Försäkringskassan?

Det finns olika sorters bidrag från Försäkringskassan som du kan ha rätt till. En del bidrag är generella och betalas ut med samma belopp för alla, till exempel barnbidrag.

Andra bidrag måste du ansöka om. Försäkringskassan gör sen en bedömning om du uppfyller kraven för att ha rätt till ersättning.

Du kan ansöka om bidrag på Försäkringskassans webbplats. För att ansöka på webbplatsen måste du ha en e-legitimation. Om du inte har e-legitimation finns pappersblanketter. I vissa fall behöver du ringa Försäkringskassan för att beställa en pappersblankett. I andra fall kan du skriva ut blanketten från webbplatsen.

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du besöka ett servicekontor. Personalen där kan hjälpa till med frågor som handlar om Försäkringskassan och andra myndigheter.

Har du svårt att förstå svenska har du rätt att begära att få en tolk när du har kontakt med Försäkringskassan och andra myndigheter.

Många saker kan påverka din rätt till ersättning. Om din inkomst eller boendesituation ändras måste du därför meddela Försäkringskassan. Det kan till exempel vara om din inkomst eller hyra ändras, om någon flyttar in hos dig eller om du gifter dig. Det är viktigt för att Försäkringskassan ska kunna ge dig rätt bidrag. Om du får pengar du inte har rätt till är du skyldig att betala tillbaka dem till Försäkringskassan.

Om du inte är nöjd med beslutet från Försäkringskassan

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Det innebär att Försäkringskassan tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Försäkringskassan tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

På Försäkringskassans webbplats finns information om hur du begär omprövning av ett beslut och hur du överklagar till Förvaltningsrätten.

Så fungerar din kommun

Kommunerna ansvarar för mycket av den service som finns där du bor. Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten när du spolar i kranen hemma och att det finns skolor för barnen. Kommunen ser också till att gamla och sjuka kan få hjälp när de inte klarar vardagen på egen hand.

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. I Sverige bestämmer kommunerna själva hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen och vad pengarna ska användas till. Det kallas kommunalt självstyre.

Här kan du läsa om några av de områden som kommunerna har ansvar för:

Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem.

Du som studerar, arbetar eller söker arbete har rätt att lämna ditt barn till en förskola i ditt område. Förskolan är till för barn i åldern ett till fem år.

I alla kommuner finns kommunala grundskolor för barn som är mellan sex och 16 år. Det kan också finnas fristående skolor och helt privata skolor. Går man i privat skola får man betala en avgift. De kommunala och fristående skolorna betalas av skattemedel.

Gamla människor behöver ofta hjälp med praktiska saker i vardagen. Enligt svensk lag har äldre människor rätt att få stöd och hjälp från samhället.

Många gamla människor vill bo kvar hemma. Kommunen kan hjälpa till med vård och service så att man kan bo kvar i sitt hem. Det kallas hemtjänst. Hemtjänst ansöker du om i din kommun. Avgiften för hemtjänsten varierar beroende på vilken kommun du bor i. Man kan också få hjälpmedel eller andra saker som gör det lättare att bo kvar hemma. Det kan till exempel vara en rullator, en större duschkabin eller lägre trösklar.

Om det inte fungerar att bo kvar hemma kan man få flytta till ett boende anpassat för äldre personer. Det finns olika former av kommunala äldreboenden där äldre kan bo i egen lägenhet. På boendena finns det personal som kan hjälpa gamla personer med vård och service som till exempel mat och städning.

Socialtjänsten och socialkontor

I varje kommun finns en socialtjänst som ansvarar för att alla får det stöd och skydd som de behöver. Det kan vara omsorg, vård och service, upplysningar, ekonomisk hjälp och annat bistånd.

Socialtjänsten arbetar med att erbjuda olika typer av hjälp och stöd till alla människor i Sverige, till exempel barn och familjer.

Det kan vara familjer som inte har tillräckligt med pengar. Det kan vara personer som inte har någonstans att bo, har missbruksproblem eller är utsatta för hot och våld. Hjälpen från socialtjänsten kan vara samtal, kurser för föräldrar, kontaktpersoner för ungdomar eller för hela familjen. En kontaktperson är som en extra kompis eller släkting att prata med eller hitta på roliga saker med.

Om någon anmäler till socialtjänsten att ett barn inte har det bra hemma måste socialtjänsten undersöka hur barnet har det.

På socialkontoren kan du få:

 • Råd och hjälp till ungdomar och barnfamiljer.
 • Råd och hjälp om du har problem med missbruk.
 • Råd och hjälp om arbete och studier.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Råd och hjälp om du är utsatt för våld.
 • Hjälp för äldre, till exempel hemtjänst.
 • Hjälp att ansöka om LSS.

Råd och hjälp om du är utsatt för våld

Kommunen har ansvar att skydda de som utsätts för våld. Det kan till exempel vara att erbjuda skyddat boende. Kommunens socialtjänst ska ge stöd och hjälp till barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunen anpassar hjälpen efter behovet för varje enskild person. Du kan få hjälp med rådgivning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk hjälp, stöd under en rättsprocess, stöd i kontakt med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen.

LSS, Lagen om stöd och service

LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen säger att om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.

Vem kan ansöka om LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
 • Personer som har andra stora funktionsnedsättningar, och som behöver mycket stöd för att leva ett bra liv. Personerna ska inte ha fått funktionsnedsättningen för att de är äldre.

Det är oftast kommunen som har ansvar för att LSS följs. Kommunen ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda så mycket stöd och service som du behöver.

LSS innehåller olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan bland annat få stöd med följande:

 • Rådgivning och annat personligt stöd.
 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 • Ledsagarservice.
 • Kontaktperson.

Stödet kan komma från din kommun, din region eller Försäkringskassan. Kontakta din kommun för information och vägledning om LSS.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om hos socialtjänsten i din kommun om du har försörjningsproblem. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning, det kallas försörjningsstöd. Det går också att få ekonomiskt bistånd till andra nödvändiga utgifter vid sidan av försörjningen, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

Om din inkomst eller boendesituation förändras är det viktigt att du meddelar socialtjänsten, till exempel om du börjar ett nytt arbete eller får en högre inkomst. Om du glömmer att meddela socialtjänsten riskerar du att få för mycket bidrag. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv eller med vanlig kollektivtrafik (bussar, tåg, tunnelbana eller spårvagn) kan du få färdtjänst. Då får du resa med taxi eller liten buss. Kontakta din kommun för att ta reda på hur du gör för att ansöka om färdtjänst.