Utbildning för vuxna

Senast uppdaterad: 25/1-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om utbildning för vuxna. Det är vanligt att studera som vuxen i Sverige. Många studerar för att de vill lära sig ett yrke. Andra studerar för att de vill utvecklas inom sitt yrke. Många studerar också för att det är intressant och roligt att lära sig nya saker.

I den här texten kommer du få läsa om vilka möjligheter det finns till utbildning som vuxen i Sverige.

Alla har rätt till utbildning. Grundläggande utbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Högre utbildning, som högskola och universitet, ska vara öppen för alla.

Sverige är ett kunskapssamhälle. Utbildning är inte bara en rätt, utan ofta också ett måste för att öka chanserna till arbete.

Att välja utbildning

Du som vill studera kan välja bland olika utbildningar beroende på vad du vill studera, om du har studerat tidigare och vilket sätt att studera som passar dig.

Alla som studerar har rätt till en likvärdig utbildning och möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Om du till exempel har en funktionsnedsättning har du rätt att få de hjälpmedel du behöver för att kunna ta del av utbildningen på lika villkor som andra studerande. Alla elever har olika behov och kan behöva olika stöd för att lyckas med sin utbildning.

Oavsett kön ska alla ha samma möjlighet till utbildning. Det finns dock normer i samhället som påverkar vilken utbildning som män och kvinnor söker till. Till exempel så är det fler kvinnor än män som studerar inom vård, skola och omsorg. Män studerar oftare utbildningar inom teknik och matematik.

Vilka utbildningsmöjligheter har vuxna i det land eller de länder du bott i tidigare?

Det finns många olika utbildningar för vuxna

Det finns utbildningar på:

 • Grundläggande nivå
 • Gymnasial nivå
 • Eftergymnasial nivå

Om du är osäker på vad du kan studera kan du vända dig till en studie- och yrkesvägledare. Av dem kan du få stöd och information som hjälper dig att fatta beslut om studiemål och yrkesmål. Studie- och yrkesvägledning brukar finnas på skolor för vuxna i din kommun, till exempel på komvux, högskolor och universitet. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Hos studie- och yrkesvägledningen kan du också få hjälp med:

 • att beställa betyg från din utbildning
 • att ansöka om plats på olika utbildningar och kurser
 • information om vad du behöver för att komma in på en utbildning eller kurs
 • annan information om utbildning och arbetsmarknad

Om du är för gammal för att studera på grundskolan eller i gymnasieskolan kan du istället till exempel studera på kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola. På grundläggande nivå studerar du ämnen motsvarande de man studerar i grundskolan. På gymnasial nivå studerar du kurser motsvarande de som finns på gymnasiet.

Kommunal vuxenutbildning brukar kallas för komvux.

Inför studierna bedöms dina kunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå. Du kan studera en eller flera kurser på komvux. Du kan studera på heltid eller deltid.

På komvux kan du studera svenska för invandrare, SFI.

När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du så snabbt som möjligt lär dig svenska. Det är viktigt för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället.

Din kommun ska erbjuda dig undervisning i svenska för invandrare. Det kallas SFI. Du har rätt att gå en utbildning i SFI om:

 • du har fyllt 16 år.
 • saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
 • är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun.

SFI är till för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig svenska för att kunna prata och skriva i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet.

Undervisningen är gratis. Du kan studera på heltid, deltid eller kombinera med praktik, arbetslivsorientering, validering eller annan utbildning på Komvux. Undervisningen sker i olika steg och när du klarat av ett steg kan du gå vidare till nästa. Du kan börja på SFI när som helst på året. Du ska följa en individuell studieplan.

Kontakta din kommun för mer information om SFI. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en hjärnskada.

På komvux som särskild utbildning kan du:

 • studera på grundläggande eller gymnasial nivå,
 • välja mellan olika kurser,
 • studera svenska för invandrare parallellt,
 • gå en yrkesinriktad utbildning,
 • läsa in en examen som motsvarar anpassad gymnasieskola,
 • få tidigare kunskaper validerade.

Om du har utbildning i ett yrke från något annat land än Sverige, eller har jobbat inom ett yrke i något annat land, kan du behöva gå en kompletterande utbildning. Det är en utbildning där du får lära dig det som krävs för att arbeta inom yrket i Sverige.

Kompletterande utbildningar finns på universitet och högskolor. Det finns utbildningar till exempel för:

 • ekonomer
 • ingenjörer
 • sjuksköterskor
 • socionomer
 • systemvetare
 • läkare
 • lärare

Utbildningarna är mellan 1–2 år långa. Du kan få studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, under tiden som du går på utbildningen.

En yrkesutbildning är en utbildning inom ett specifikt yrke. Du kan gå en yrkesutbildning på komvux eller på någon av yrkeshögskolorna.

Under utbildningen har du mycket kontakt med företag. Du får till exempel göra praktik. Det ökar dina chanser att få ett arbete efter utbildningen.

Du kan kontakta studie- och yrkesvägledningen i din kommun om du har frågor om yrkesutbildningar.

Lärlingsutbildning är en form av yrkesutbildning som finns inom komvux. Du kan gå en lärlingsutbildning för att få en grundläggande yrkesutbildning och mer erfarenhet av ett yrke. En stor del av lärlingsutbildningen är du på en arbetsplats. På arbetsplatsen har du en handledare som hjälper dig att lära dig yrket.

En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser du kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. På många folkhögskolor kan du bo på skolan medan du studerar.

På en folkhögskola kan du läsa allmänna kurser eller särskilda kurser. Du kan läsa allmänna kurser istället för gymnasiet och ibland istället för grundskolan. Du kan läsa särskilda kurser som är inriktade mot ett speciellt ämne. Du kan till exempel studera musik eller konst. Du kan också lära dig ett särskilt yrke.

Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på folkhögskola kan ge dig grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet betyder att du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som inriktar sig på yrken där det finns stor brist på utbildad personal. Vilka utbildningar som finns beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället.

Det är inte säkert att du får ett arbete om du har gått en arbetsmarknadsutbildning, men genom att gå utbildningen ökar dina chanser att få ett arbete och du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Ett sätt att studera är att studera på distans. Om du studerar på distans går du inte till en skola eller ett universitet för att studera. Du kan istället välja var du ska studera. Du kan till exempel vara hemma eller på ett bibliotek.

I vissa utbildningar använder man endast internet. Andra utbildningar har till exempel några tillfällen om året då du träffar lärare och andra elever. Mellan träffarna håller ni kontakten via internet, e-post eller telefon.

Det finns många olika utbildningar som hålls på distans. Du kan läsa både kortare kurser och längre program på distans. Distansutbildningarna kan vara på heltid eller deltid.

Om du har avslutat en gymnasieutbildning kan du fortsätta att studera på eftergymnasial nivå, till exempel på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Du som vill studera vidare har möjlighet att läsa enstaka kurser eller hela program på högskola eller universitet. Det finns ett stort utbud av kurser och program att välja på, men det finns olika antagningskrav för att komma in på dessa. De olika högskolorna och universiteten erbjuder olika program och kurser. För att hitta vilka kurser och utbildningar som erbjuds på vilka universitet och högskolor och vilka antagningskrav som ska uppfyllas för respektive kurs eller utbildning kan du besöka följande webbplatser:

Behörighet för att studera på universitet och högskola

För att kunna studera på högskola behöver du bland annat ha vissa förkunskaper. Du behöver ha en grundläggande behörighet som du skaffat dig genom fullständigt betyg från gymnasieskolan, gymnasieexamen, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet.

De flesta utbildningarna kräver att du har särskild behörighet som kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Det innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Komplettera

Om du inte är behörig att läsa den kurs eller utbildning som du vill läsa, har du möjlighet att komplettera. Du kan komplettera genom att läsa kurser på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskolestudier.

Utbildningsnivåer på universitet och högskola

På universitet och högskolor delas alla kurser och program in i tre nivåer. Dessa nivåer är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla nivåer bygger på nivån under. Du som första gången ska studera på ett universitet eller högskola börjar på grundnivån.

Grundnivå

Du börjar att läsa en kurs i ett ämne eller inom ett område som inte kräver tidigare studier på universitet eller högskola. De allra flesta program som ges på grundnivå är tre år om du läser på heltid.

Avancerad nivå

För att få börja läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.

Du kan även läsa fristående kurser på avancerad nivå, då krävs det att du har läst utbildning på grundnivå. Det krävs inte att du har en examen.

Forskarnivå

Om du vill läsa på forskarnivå krävs det att du har en examen på avancerad nivå. Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år. När du är klar med utbildningen får du en licentiatexamen eller doktorsexamen.

Studieförbund och studiecirklar

Det finns även andra sätt att utbilda sig eller utveckla sina kunskaper. Via ett studieförbund kan du till exempel lära dig mer om ett intresse eller hitta en ny hobby.

Ett studieförbund är en organisation med utbildningar för vuxna. Det finns flera studieförbund som ordnar studiecirklar, kulturprogram och andra utbildningar för vuxna. En studiecirkel är en grupp som studerar något tillsammans. Det kan vara till exempel konst, musik, språk eller kultur. ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan är några studieförbund. Varje år har studieförbunden i Sverige ungefär 300 000 studiecirklar. De har över två miljoner deltagare.

Du får ingen examen efter att ha varit med i en studiecirkel eller annan utbildning som studieförbunden anordnar. Men du kan få lära dig något nytt och träffa andra människor med liknande intressen.

Bidrag och lån från CSN

Att studera i Sverige är oftast gratis. Du kan söka olika typer av bidrag och lån från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för att täcka dina kostnader under tiden du studerar.

Vilka bidrag och lån du kan söka beror på hur gammal du är, och på vilken nivå du studerar.