Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 20/12-2022

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi människor fungerar alla på olika sätt. Men många gånger är samhället utformat som om vi alla fungerade likadant. Det kan göra så att en del människor inte har samma möjligheter och blir exkluderade i vissa sammanhang. För en person som inte kan gå kan det vara omöjligt att åka med en buss som inte är anpassad för rullstolar. En person som inte hör kan ha svårt att förstå vad till exempel en läkare säger om informationen inte också ges i text eller via teckentolk.

En man med nedsatt syn sitter på en bänk tillsammans med en ledarhund och Förenta Nationernas flagga i bakgrunden.

Du kommer få läsa om olika typer av funktionsnedsättning och om hur Sveriges lagar skyddar personer med funktionsnedsättning. Du kommer också få läsa om vilka stöd det finns för personer med funktionsnedsättning.

Olika typer av funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan. I Sverige har var femte person en eller flera funktionsnedsättningar. Det finns flera olika former av funktionsnedsättningar. Vissa syns och andra syns inte. En funktionsnedsättning kan vara att du har svårt att:

  • höra
  • se
  • förstå information
  • prata eller uttrycka dig
  • röra dig
  • tåla vissa ämnen.

Personer med funktionsnedsättning blir ofta sämre behandlade än andra. De har sämre tillgång till utbildning, blir utsatta för mer våld och har svårare att få ett jobb jämfört med övrig befolkning. Barn med funktionsnedsättning mår ofta sämre i skolan, deltar i färre fritidsaktiviteter och har färre vänner än andra barn.

Kan du ge exempel på funktionsnedsättningar som syns och funktionsnedsättningar som inte syns?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN har en särskild konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är en överenskommelse mellan flera länder. De länder som skrivit under konventionen är skyldiga att följa vad som står i den. Sverige har skrivit under konventionen.

I konventionen står bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt att utbilda sig. Till exempel ska personer få hjälp att lära sig teckenspråk och punktskrift om de behöver det.

I konventionen står det också att personer med funktionsnedsättning inte ska bli utnyttjade, bli utsatta för våld eller övergrepp och att de har rätt att delta och ställa upp i politiska val.

Sveriges lagar skyddar personer med funktionsnedsättning

Det finns lagar i Sverige som ska skydda personer med funktionsnedsättning från att bli diskriminerade. Det finns också lagar för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället på jämlika villkor som personer som inte har funktionsnedsättning.

Lagarna i Sverige säger bland annat följande:

  • Om du har svårt att röra på dig ska det finnas hjälpmedel för att du ska kunna röra dig i samhället.
  • Om du har svårt att höra har du rätt till hjälpmedel och rätt att lära dig teckenspråk. Du har också rätt att få information i text eller få en teckentolk om du till exempel ska besöka en läkare.
  • Du kan också få särskilt stöd för att få ett arbete eller sysselsättning som fungerar för dig.
  • Skolan är ansvarig att hjälpa elever med funktionsnedsättning. Det kan handla om få extra tid till prov och läxor eller tillgång till hjälpmedel för att kunna delta i undervisningen.

Lagarna i Sverige säger också att du inte får bli diskriminerad på grund av funktionsnedsättning. Sådan diskriminering kan till exempel vara om du inte får ett jobb på grund av att du använder rullstol. Det kan också vara om du inte får komma in på en restaurang för att du har en funktionsnedsättning.

Trots lagarna finns det platser som inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Sverige har fått kritik från FN för bristande fysisk tillgänglighet. Det beror på att en del byggnader och miljöer som byggs inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Kan du ge exempel på lagar som skyddar och stärker rättigheter för personer med funktionsnedsättningar?

Individuellt stöd

För att göra det möjligt att delta i samhället på jämlika villkor finns flera individuella stöd för personer med funktionsnedsättning. Vilka stöd du kan få beror på din funktionsnedsättning och vilket stöd du behöver.

Det kan bland annat innebära att du kan få vissa hjälpmedel som underlättar för dig i vardagen. Om du till exempel har svårt att höra finns det hörapparater och andra hjälpmedel. Har du svårt att resa själv eller att ta dig till olika platser så du kan få ledsagning som hjälper dig. Du kan också få ekonomisk ersättning eller hjälp att anpassa din bostad så den fungerar för dig.

Hos Försäkringskassan eller socialtjänsten i din kommun kan du få mer information om vilket eller vilka stöd du har rätt till.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det står i en lag som heter Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen säger att du har rätt till att få stöd och service i din vardag för att du ska kunna leva som alla andra. Det kan vara hjälp med rådgivning och ledsagning. Det kan också vara att få bo i en bostad som är anpassad efter dina behov. Du kan också få personlig assistans som hjälper dig laga mat, klä på dig eller ta hand om din hygien.

Du kan ansöka om stödet hos din kommun. Det är kommunens ansvar att ta reda på vilket stöd du behöver och att erbjuda dig det stödet. Du har själv rätt påverka hur stödet utformas. Det kan behöva ändras under åren för att passa dig bra. Du behöver inte betala något för ditt stöd.