ሓበሬታ ብዛዕባ ንጥፈታት ዓውደ-ኣዋርሕ “ንጥፈታት ኣብ ሽወደን”

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 30 6 2022

እቲ ኣቐዲሙ ኣብ Informationsverige.se ዝነበረ ዓውደ-ኣዋርሕ ንጥፈታት “ንጥፈታት ኣብ ሽወደን”፡ ብተክኒካዊ ምኽንያታት ተዓጽዩ ኣሎ። ኣብቲ ትነብረሉ ኮሙን ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ ኮሙንካ ተራኸብ ወይ ኣብቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ድለ።

ኣብ ኮሙንካ ዘለዉ ንጥፈታት ርኸብ።

ኣብ ናይ ትነብረሉ ኮሙን ወይ ካልኦት ዝተፈላለያ ማሕበራት ንጥፈታት ምክፋል ምስ ሓደስቲ ሰባት ንኽትፋለጥን ቋንቋ ሽወደንኛ ንኽትለማመድን ዕድል ይፈጥረልካ እዩ።

ኮሙናትን ማሕበራትን ሓደ ሓደ ግዜ ነቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ሰባት ኣብ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ንኽኣትዉ ቀሊል ንኽኸውን ዝገብር ንጥፈታት ኣለወን።

ብዙሓት ኮሙናትን ወለንታውያን ማሕበራትን ሓደስቲ መጻእቲ ሰባት ምስ ሽወደናውያን ንኽራኸቡ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፋ እየን። ኣስማት ናይቲ ንጥፈታት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ስፕሮክቬን (språkvän)፡ ሓባሪ ስደተኛ (flyktingguide)፡ ኣቦ (fadder)፡ ዓላማይ (mentor) ወይ ዓርኪ (kompis) ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ።

ኣብቲ ትነብረሉ ኮሙን ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ ኮሙንካ ተራኸብ ወይ ኣብቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ድለ።