ንጥፈታት ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 27 2 2019

ውሳኔ ናይ ዕቝባ ጕዳይካ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ ትሳተፎም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለዉ። ብዙሓት ኮሙናትን ማሕበራትን ንሓተቲ ዕቝባ ዝኽውን ንጥፈታት ኣለወን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብኦም ንኽትካፈል ብናጻ እዩ። ሓደስቲ ሰባት ንምፍላጥን ሓደስቲ ነገራት ንምምሃርን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምስታፍ ሓደ መንገዲ እዩ።

ናይ ስፖርትን ባህልን ማሕበራት፡ ማሕበራት ትምህርቲን (studieförbund) ሃይማኖታውያን ማሕበራትን ሓደ ሓደ ኣብነት ናይ ንጥፈታት ክህባ ናይ ዝኽእላ ማሕበራት እየን። ኮሙናትን ማሕበራትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ክህልወን ይኽእል እዩ። እዚ ንኣብነት ሓገዝ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ገዛ፡ ስፖርት፡ ምንቅስቓስ ኣካላት፡ ደገፍ ንስድራቤታትን ስፕሮክካፈን ግን ብዙሕ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ማሕበራት ትምህርቲን ህዝባውያን ቤት ትምህርትን ንዕቝባ ሓተትቲ ዝኸውን ትምህርትታት ኣለወን። እዞም ትምህርትታት ሽወደንኛ ካብ 1 መዓልቲ ከምኡ'ውን ናይ መዓልታዊ ሽወደንኛ ይብሃሉ። ኣብቲ ማሕበራት ትምህርቲ ዝህበኦ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንኽትምሃር ዕድል ይወሃበካ እዩ። እተን ማሕበራት ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ብዝያዳ ትመሃረሉ ትምህርትታት እውን ኣለወን። ከምኡ'ውን ንሓተቲ ዕቝባ ንጥፈታት ዘለወን ብዙሓት ማሕበራት ትምህርቲ ዘይኮና ካልኦት ውድባት ኣለዋ። እተን ምምሕዳር ሽማግለ ዞባታት ኣብ ምሉእ ሽወደን ንሓተትቲ ዕቝባ ዝኸውን ንጥፈታት ከም ዝህሉ ከረጋግጻ እየን። እተን ምምሕዳር ሽማግለ ዞባታት ብናጻ ንጥፈታት ንሓተቲ ዕቝባ ንዘለውን ኮሙናትን ማሕበራትን ገንዘብ ይዕድላ እየን።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ ዘሎ ንጥፈታት ንምርካብ ኣብ ናይቲ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብ ናይ ንጥፈታት ዓውደ-ኣዋርሕ ድለ።

ናይ ንጥፈታት ካላንደር - ንጥፈታት ኣብ ሽወደን

"ንጥፈታት ኣብ ሽወደን" ንዓኻ ዝሰማምዓካ ንጥፈታት ክትደልየሉ ትኽእል ሓደ ዓውደ-ኣዋርሕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ጥቓ ትነብረሉ ቦታ ንናትካ ዝንባለ ዝሰማማዕ ንጥፈታት ዘሎወን ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ መድለዪ ቃል፡ ወይ ሓደ ፍሉይ መዓልቲ ወይ ንጥፈታት ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስፖርት፡ ቋንቋ ሽወደንኛ ወይ ባህሊን መዘናግዕን።

መተካእታ ወጻኢታት መገሻ

ኣብ ናይ ማሕበራት ትምህርቲ ዝህበኦ ትምህርትታት ሽወደንኛ ካብ 1 መዓልቲ፡ ናይ መዓልታዊ ሽወደንኛ ወይ ኣብ ብምምሕዳር ሽማግለ ዞባታት ዝምውሎ ንጥፈታት ትሳተፍ እንተ ዄንካ፡ ናብቲ ንጥፈታት ንምጕዓዝ ገንዘብ ንኽወሃበካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ካብ ገዛኻ ናብቲ ንጥፈት ካብ ክልተ ኪሎሜተር ንላዕሊ እንተ ኾይኑ፡ ንጕዕዞኻ ዝኸውን ገንዘብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ናብቲ ንጥፈት ንኸይትኸይድ ዝገብር ስንክልና እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ ገንዘብ ናይ መጓዓዝያ ንጽሓጸረ ርሕቀት ከትሓትት ትኽእል ኢኻ። ነቲ ንጥፈት ዘካይዶ ሓደ ወረቐት ምስክር ንመተካእታ ወጻኢታት መገሻ ዝኸውን ክበካ ሕተቶ። ነቲ ወረቐት ምስክር ናብቶም ነቲ ምልክታ ዝምርምሩ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክትወስዶ ኣለካ።

ኣብ ሽወደን ንስራሕ ተቐራረብ

ኣብ ሽወደን ንስራሕ ትቀራረበሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሽወደን ብሞያኻ ንኽትሰርሕ እንታይ ከም ዝሓትት ክትፈልጥ ትክእል። ከምኡ'ውን ንወረቐት ምስክርካ ከተተርጕሞ ወይ ነቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርትኻ ከተገምግሞ ትኽእል ኢኻ።