ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ዘሎኻ እዋን ምስራሕ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 14 8 2018

ኣብ ሽወደን ስራሕ ንኽትሰርሕ ሓደ ናይ ስራሕ ፍቓድ የድልየካ። ሓታት ዕቝባ እንተ ዄንካ ኣብ ክንድኡ ሓደ ሕድገት ፍቓድ ስራሕ (AT-UND) ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ሽወደን ንኽትሰርሕ ሓደ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከም ዘየድልየካ መረጋገጺ እዩ።

ነዚ ዝስዕብ ተማልእ እንተ ኾንካ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ሕድገር ፍቓድ ስራሕ ክወሃበካ ይኽእል፡

 • ሓደ ቅቡል ዝኾነ ሰነድ መንነት ከተርኢ እንተ ኽኢልካ ወይ ብኻልእ ኣገባብ መን ምኳንካ ከተመስክር እንተ ኽኢልካ።
 • ኣብ ሽወደን ዕቝባ ሓታትካ እንተ ኣሎካ ኾንካ።
 • ኣብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዕቝባ ምልክታታካ ንጽገት ዘይረኸብካ እንተ ኾንካ።

ነዚኣቶም ጠለባት ተማልእ እንተ ኾንካ፡ ሓደ ሕድገት ፍቓድ ስራሕ ከም ዝተወሃብካ ሰፊርዎ ዘሎ ኤልኤምኣ-ካርድ ዝበሃል ትወሃብ።

ክትሰርሕ ከለኻ ግብሪ ክፈል

ክትሰርሕ ከለኻ ናይ ግድን ካብ ደሞዝካ ግብሪ ክትከፍል ኣሎካ። እቲ ወሃብ ስራሕካ ናይ ግድን ማሕበራዊ ክፍሊት ክኸፍል ኣሎዎ። እዚ፡ ብጻዕዳ ምስራሕ ይብሃል።

ብጻዕዳ ምስራሕ ብዙሕ ረብሓ ኣሎዉ። ካልእ ገዲፍካ ነዚ ዝስዕብ ትረክብ፡

 • ሓደ ናይ ስራሕ ምቝጻር ምስክር ወረቐት።
 • መወክስ።
 • መሰል ንዓመታዊ ዕረፍቲ።
 • መሰል ናይ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ ወለዲ።
 • መድሕናት።
 • ኣብ ናይ ሽወደን ስርዓት ጥሮታ ሕሳብ ንምግባር ዝጥቀምሉ ናይ ጥሮታ ነጥቢ።
 • ክፍሊት ሓሚምካ እንተ'ለኻ።
 • ክፍሊት ውላድካ እንተ ሓሚሙ እሞ ኣብ ገዛ ምጽናሕ እንተ ኣድለየካ።

ግብሪ ከይከፈልካ እንተ ሰሪሕካ፡ ብጸሊም ትሰርሕ ኣሎኻ ይብሃል። ብጸሊም ምስራሕ ዘይሕጋዊ እዩ። ክሳብ ናይ ክልተ ዓመት ማእሰርቲ ከስዕብ ይኽእል እዩ።