መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎታት ዝጸሉ እንታይ እዩ?

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 13 8 2018

ስደተኛ ወይ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ (alternativt skyddsbehövande) እንተ ኾንካ፡ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ነፍስ ወከፍ ምልክታ ዕቝባ ብውልቂ ክምርመር ኣሎዎ። እዚ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ነቲ ናትካ ኣብ ሽወደን ዕቝባ መሕተቲኻ ምኽንያት ይምርምሮ ማለት እዩ። ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንኣብነት ግብረ-ሰዶማዊ፡ ድርብ ጾታዊ ወይ ስግረ ጾታዊ እንተ ኾንካ ኣብ ግምት ከእትውዎ ኣሎዎም።

ንብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንስኻ መን ምኳንካን ስለ ምንታይ ካብ ሃገርካ ከም ዝወጻእካን ናብ ሃገርካ ክትምለስ እንተ ተገዲድካ እንታይ ከጋጥመኒ ይኽእል ኢልካ ከም ትኣምን ናይ ግድን ክትነግር ኣሎካ። ዋላ'ውን ከቢድ ይኹን ብዝተኻእለ መጠን ኣስፊሕካ ብዛዕባኻን ብዛዕባ ኵነታትካን ንገር።ሓቂ ክትዛረብን ነቲ ዝነገርካዮ ከይትልውጥን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ድዩ ከይወሃበካ ክጸሉ ይኽእል እዩ።

 • ስደተኛ

  ኣብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ስምምዕ፡ ሓደ ሰብ ከም ስደተኛ ንኽቝጸር እንታይ ከም ዘድሊ ሰፊሩ ኣሎ። ሓደ ስደተኛ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦ።

  ንስኻ ከም ስደተኛ ትቝጸር፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብምኽንያት እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከይትሳደድ ክትፈርሕ ብቑዕ ምኽንያት ኣለካ ኢሉ ምስ ዝግምግም እዩ፡

  • ዓሌት
  • ዜግነት
  • ሃይማኖታዊ ወይ ፖለቲካዊ ርእይቶ
  • ጾታ
  • ጾታዊ ዝንባሌ
  • ኣባል ናይ ሓደ ፍሉይ ማሕበራዊ ጕጅለ
 • ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ

  ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ሰብ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ ንኽቝጸር እንታይ ከም ዘድሊ ሓባራዊ ሕግታት ኣሎዎ። ሓደ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ዝቝጸር ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ 13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦ።

  ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ ንኽትቝጸር ብዓል መዚ ኢሚግረሽን፡ ንስኻ ነዚ ዝስዕብ ሓደጋ ክትቃላዕ ተኽእሎ ኣሎ ኢሉ ምስ ዝግምግም እዩ፡

  • ብሞት ክትቅጻዕ።
  • ንኣካላዊ መቕጻዕቲ፡ ስቅያት፡ ካልእ ዘይሰብኣዊ ወይ ዜዋርድ ኣተሓሕዛ ወይ መቕጻዕቲ ክትቃላዕ።
  • ዋላ'ውን ወትሃደር ከይኮንካ ብምኽንያት ብረታዊ ግጭት ክትጕዳእ።
 • መንበሪ ፍቓድ ኣብ ካልእ ኵነት

  ሓተትቲ ዕቝባ ዋላ'ውን ከም ስደተኛታት ወይ ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮም ሰባት ኣይቈጸሩ ኣብ ፍሉይ ኵነት ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ይኽእል እዩ።

  እዚ ንኣብነት ከቢድ ሕማም እንተ'ለካ ኾይኑ፡ ኣብ ምስግጋር ሰብ እንተ ተቓሊዕካ ወይ ኣብ ሓደ ገበናዊ ምርመራ ክትሳተፍ እንተ ኾንካ ግብራዊ ክኸውን ይኽእል።

 • መሰል ዕቝባ ዘይምልከቶ ምኳን

  ነዚ ዝስዕብ ተማልእ እንተ ኾንካ ኣብ ሽወደን ዕቝባ ክወሃብካ ኣይክእልን እዩ፡

  • ገበን ውግእ እንተ ፈጺምካ።
  • ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ዝፈጸምካ እንተ ኾንካ።
  • ካልእ ከቢድ ገበን ዝፈጸምካ እንተ ኾንካ።
  • ንጸጥታ ሽወደን ኣብ ሓደጋ ተእቱ እንተ ኾንካ።

  ዋላ'ኳ ገለ ካብዞም ዝተዘርዘሩ ተግባራት ፈጺምካ እንተ ኾንካ፡ ኣብ ሃገርካ ንኽትቅተል ወይ ክትሳደድ ዘስግእ እንተ ኾይኑ፡ ገደብ ግዜ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ቤት ትምህርቲ ራድዮ (UR) ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኣምር ስደተኛን ኣማራጺ ዑቝባ ዘድልዮ ሰብን ዘሎ ፍልልይ ዝገልጽ ፊልም ገይሮም ኣሎዉ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ እዩ። እቲ ፊልም ብሽወደኛ፡ ዓረብኛ፡ ኩርደኛ፡ ፋርሰኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተሕተ-ኣርእስቲ ኣሎዎ።