ውሳነ ብዛዕባ ሕቶ ዕቝባኻ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 24 5 2024

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ነቲ ሕቶ ዕቝባ ምስ መርመርዎ ሓደ ገምጋም ይገብሩ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ተቐባልነት ረኺቡ ድዩ ተነጺጉ ዝገልጽ ውሳነ ክመጸካ እዩ።

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ውሳነ ዝውስን፡ ብመሰረት እቲ ዝሃብካዮ ቃልን ነቲ ዝሃብካዮ ቃል ዝድግፍ ዘቕረብካዮ ጭብጢን እዩ። ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብዛዕባ ሃገርካ ዘለዎም ኣፍልጦ እውን ከም መሰረት ናይ’ቲ ውሳነ ገይሩ ይጥቀመሉ እዩ።

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ነቲ ውሳነ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክሕብሩኻ ይኽእሉ እዮም

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንሕቶኻ ዝምልከት ውሳነ ምስ ወሰኑ፡ ነቲ ውሳነ ምስ ሓደ ተሓዝ ጕዳይ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ወይ ነቲ ውሳነ ዝሓዘ ደብዳቤ ናባኻ ብምልኣኽ ክሕብሩካ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ውሳነ ዋላ ብደብዳቤ ተቐበሎ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብዛዕባ እቲ ውሳነ ብሓገዝ ኣስተርጓሚ ሓበሬታ ንኽህቡኻ ንኣኼባ ክጽውዑካ እዮም። ሽዑ እቲ ተሓዝ ጕዳይ እቲ ውሳነ እንታይ ማለት ምዃኑ፡ እንታይ መሰለት ከም ዘለካን ድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም ምዃኑን ክገልጸልካ እዩ።