ውሳነ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 2 9 2020

ድሕሪ ናይ ዕቝባ ሕቶ ምርመራን ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ሓደ ግምገማ ምግባሩን፡ እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶካ ከም ዝተቐበለ ወይ ከም ዝተነጽገ ሓደ ውሳነ ክወሃበካ እዩ።

እቲ ውሳነ፡ በቲ ዝነገርካዮን ነቲ ዝነገርካዮ ዝድግፍ ዝሃብካዮ ጭብጢ መሰረት ብምግባር እዩ ዝውሰን። ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ብዛዕባ ዓድኻ ዘለዎ ኣፍልጦ እውን መሰረት ይኸውን እዩ።

ምስ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ተራኸብ

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ሓደ ውሳነ ምስ ወሰኑ ናባኻ ሓደ ደብዳበ ይሰዱ። ኣብቲ ደብዳበ ንሓደ ተሓዝ ጕዳይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ትረኽበሉ ግዜን ቦታን ሰፊሩ ኣሎ።

እቲ ተሓዝ ጕዳይ እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶካ ተቐቢሉ ወይ ተነጺጉእንተ ኾይኑ ክሕብረካ እዩ። ከምኡ'ውን እቲ ተሓዝ ጕዳይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ከመይ ገይሮም ናብዚ ውሳነ ከም ዝበጽሑ ክሕብረካ እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ቅድሚ ውሳነ ምውሳኖም ምስ ሓደ ተሓዝ ጕዳይ ክትራከብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ እቲ ተሓዝ ጕዳይ ኣየኖት መሰላት ከም ዘለዉኻን ውሳነ ምስ ተዋህበካ እንታይ ከም ዘጋጥምን ምሳኻ ክዘራረብ እዩ።

ኣየናይ ውሳነ እዩ ተዋሂቡካ?