መንበሪ ፍቓድ ይወሃብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 13 8 2018

መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ ናይ ዕቕውባ ሕቶካ ቅቡል ኾይኑ ኣሎ ማለት እዩ።

ዝተፈላለዩ ዓይነት መንበሪ ፍቓዳት

ከም ስደተኛ ሓደ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እዚ ፍቓድ ንሰለስተ ዓመት የገልግል።

ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ መጠን መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድ ን13 ኣዋርሕ የገልግል።

ሓደ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድካ ኣብ ሽወደን ክሳብ ዝተቐመጥካሉ ግዜ የገልግል።

ካብ ሽወደን እንተ ግዒዝካ፡ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ነቲ መንበሪ ፍቓድካ ንኽሰሓብ ክውስን ይኽእል ኣዩ። እዚ ደጊም ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ የብልካን ማለት እዩ። ንብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንብሪ ፍቓድካ ክትዕቅቦ ከም ትደሊ እንተ ሓቢርክዮም፡ እቲ ናይ ሽወደን መንበሪ ፍቓድካ ከም ዘለዎ ተዓቂቡ ክሳብ ክልተ ዓመት ካብ ሽወደን ወጻኢ ክትቕመጥ ትኽእል ኢኻ።