መንበሪ ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 27 11 2018

ንስኻ ሓታት ዕቝባ ዝኾንካ ወይ ባዕልኻ መንበሪ ከተዳሉ ትኽእል ኢኻ፡ ወይ ብዓል መዚ ኢምግረሽን ንመንበሪ ንዝምልከት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንበሪ ገዛውቲ

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንዕቝባ ዝሓተቱ ሰባት ጥራይ ዝኸውን ገዛውቲ ኣለዎም። እዞም ገዛውቲ መንበሪ ገዛውቲ ተባሂሎም ይጽውዑ።

ካብ ብዓለ መዚ ኢሚግረሽን ናይ መንበሪ ሓገዝ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ባዕልኻ ኣበይ ክትነብር ከም ዝኾንካ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናብቲ ናጻ ገዛውቲ ዘለዎ ቦታ ንምግዓዝ ናይ ግድን ድሉው ክትከውን ኣለካ። ከምኡ'ውን ውሳኔ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ ናብ ሓደ ሓድሽ መንበሪ ንኽትግዕዝ ክትግደድ ከጋጥም ይኽእል እዩ።

ኣብ ሓደ መንበሪ ሓደ ቦታ ዕድል እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ ቦታ ንዓኻ ጥራይ እዩ ዚምልከት። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መንበሪ ምስ ካልኦት ብሓባር ኣብ ትነብረሉ ገዛ ዝቖመ እዩ። ምስ ስድራኻ እንተ ዄንካ መጺእካ፡ እታ ስድራ ኵሉ ግዜ ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ሓባር ሓንቲ ክፍሊ ትወሃባ። ንበይንኻ እንተ ዄንካ፡ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት ክፍሊ ክትማቐል ትኽእል ኢኻ።

ናይ ባዕልኻ መንበሪ

ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መንበሪ ክትቕመጥ እንተ ዘይደሊኻ ባዕልኻ መንበሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ንናይ ዕቝባ ሕትኦም መልሲ ኣብ ዝጽበይሉ እዋን ምስ መሓዙቶም ወይ ኣዝማዶም ምንባር ይመርጹ እዮም። ባዕልኻ መንበሪኻ ከተዳሉ እንተ መሪጽካ፡ ናይቲ መንበሪ ወጻኢታት ናይ ግድን ንስኻ ክትከፍሎ ኣለካ።

መንበሪኻ ባዕልኻ እንተ ኣዳሊኻ፡ ምእንቲ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ምሳኻ ርክብ ክገብሩ ክኽእሉ ኣድራሻኻ ናይ ግድን ክትሕብሮም ኣለካ። መንበሪ ፍቓድ ኣብ ትወሃበሉ እዋን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንበሪ ትቕመጥ እንተ ኣለኻ ኴንካ፡ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ኮሙን መንበሪ ንምርካብ ሓገዝ ኣይግበረልካን እዩ።