ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 1 6 2020

ኣብዚ ብዛዕባ ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዳግመ ምትእኽኻብ ስድራ እንታይ እዩ?

ስድራ ቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ፡ እታ ፋሕ ኢላ ዝነበረት ስድራ ምስቲ ኣብ ሽወደን ብናይ ስደተኛ ደረጃ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦ ሰብ ብሓባር ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ ከመልክቱ ይኽእሉ ማለት እዩ።

ንናይ ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ መን እዩ መሰል ዘለዎ?

እቲ ኣዚዩ መቕርብካ (ብዓል ቤት፡ ብዓልቲ ቤት፡ ብሓደ መናብርቲ፡ ብጻይ/ብጸይቲን ቈልዑ ትሕቲ 18 ዓመትን)። ቅድሚ ምስዳድካ ናይ ግድን ዕድሜኻ ልዕሊ 21 ዓመትን ዝተመርዓኻን ወይ ብሓደ ትነብር ዝነበርካን ክትከውን ኣሎካ።

ስድራኻ ናባኻ ናብ ሽወደን ንኽግዕዙ ናይ መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ተኽእሎ ዘለዎም፡ ንስኻ፡

  • ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ፡
  • ከም "ስደተኛ" ተሓሲብካ ወይ "ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ" ተቖጺርካ፥ "ብጊዜ ዝተደረተ" መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም እዩ።

ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘገልግሉ?

ስድራኻ ናብዚ ከተምጽኦም ንኽፍቀደካ፡ ክትናብዮም ከም ትኽእል (ናይ ምንባይ ጠለብ) ከተርኢ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ከምኡ'ውን ንምሉእ ስድራ ዝሰማማዕ ሓደ መንበርን ክህልወካ የድሊ።

ስድራኻ ካብታ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካላ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ንመንበሪ ፍቓድ እንተ ኣመልኪቶም፡ እቲ ናይ ምንባይ ጠለብ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ።

ብዝበለጸ ኣገባብ ንኽትቀራረብ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

ኣብቲ ናይ ዕቝባ ምልክታኻ ኵሉ ብዛዕባ ስድራኻ ምንጋር ዘክሮ። ኣብ ዳሕራይ ግዜ ምስ ስድራኻ ክትተኣኻኸብ ክትክእል እንተ ዄንካ ኣገዳሲ እዩ።