ሽወደንኛ ምምሃር ቀጽል

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 12 4 2023

ትምህርቲ ሽወደንኛ ክትቅጽል እትጥቀመሎም ኣፓት፡ ፊልምታትን ኣድራሻታት ኢንተርነትን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብ'ቶም ፊልምታት፡ ልሙዳት ዝኾኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትማሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ'ውን፡ ነቶም ፊልምታት ደው እናበልካን ንድሕሪት እናመለስካን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋዊ መግለጺ እንተደሊኻ'ውን፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ፊልም፡ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሳጹን ጠውቕ።

መዓልታት ሰሙን

ቤት መሸጣ መድሃኒት/ፋርማቻ

ኣካል ሰብ

ማእከል ክንክን ጥዕና

ምሽማት/ምዕዳግ

ምግዛእ መዝገበ-ቃላት

ስድራቤት

መግቢ ምስራሕ

ሕብርታት

ኣፓርታማ/ናይ ርሻን ገዛ

ሞያ

ኲነታት ኣየር